Query Sunday #13

Marake ang nagakon nga ang Cuyo ay matinlo’, manggaden sa kultura’ ig ma’rayad i’ leba ang mga tao sa aten. Kakatambek i’ tagiposon bago daya? – Kanogon kung ang kulturang dia ay madora’ tenged sa dorong kadasig nga progriso’. Indi ta pwiding basolon ang mga kabatan sa dadi kung ang andang attention ay ing agaw ang bagong technology. Indi ta ra pwiding basolon ang mga gorang-gorang sa bagay nga dia. Mi dapat kitang buwaten!

Simpli lamang ang pakiman ang CP kanindo bilang isarang Cuyonon nga nagkaisip ig nagbael sa ateng mal nga banwa’ or sa bilog nga Palawan in General.

 • Anono ang ateng dapat buwaten agod indi madora sa paneleng ig sa tagiposon ang ateng mga kabatan sa dadi ang ateng kultura without being too pushy?

7 thoughts on “Query Sunday #13

 1. ipes padi

  panindegan ko akeng unang suhestyon:

  1. Ang pinakamatinlong paagi sa preservation ang kultura ay ‘modeling’…kitang mga ing seseleng y mataas ateng mga kabatan o kasimanua ipakita ta nga kita ” proud” sa ateng kultura ig inalinan.. paagi sa lemeg o pag gamit pirmi ateng bisara… sa pag saot ateng mga nakaugalian…sa teng pag urugalien ig pag karaliken..

  2. Suportan ta anmg mga ‘initiatives’ o mga actividadis ang mga kabatan sa Cuyo atetenged sa kultura.. ang tipano band… ang string band… ig kung mi iba pang initiatives i tawan ta sanda y baskeg leba ig suporta.

  3. magpa ‘contest’ kita pario mga ‘essays’ sa cuyonon… o mga composo y mga kanta…tawan ta matinlong pagdayaw…buaten tang “big thing” paagi sa mayad nga “organizing”.

  4. Ipadayon ang CP. Buatan y paagi nga magkatiner y internet sa Cuyo…dia ing sasagyapan den i paagi ni atubangan pati ni bagasay…

  5.Duro tinglo ang ing bubuat ni TAYANGAW… ang sine nga Ploning… dia maski sa shooting pa lamang durong lagi aga sereleng… apamukaw y pag-mal sa Kultura… i promote ta dia… maimong parti ang required viewing ang mga bata sa pre-school, elementary, college-private and public. Dapat diang dasonan ang municipyo y promotion ateng banwa… ig buaten nga ang mga ati sa mga criteria ang mga palua mabalik sa original…ig long term tourism promotions with emphasis sa eco-cultural programs and programs on revival of culture..

  6. Epetan ta nag mga cultural symblos ang Cuyo… ang Kota, Kapusan, Aguado…

  7. Mag buat y Cuyono literatures paagi sa CP…buateng libro ateng mga query or arampangen digue sa CP.

  8. Mag ‘produce’ Cuyonon dictionary ig magtimes o isulat … ibetang sa libro… nag mga documento o mga barasaen atetenged sa Cuyo…

  9. Si bagasay magsulat y libro atetenged sa historical role of women sa Cuyo…

  10. Mag tulod sa tamang tiempo y liderato nga maga patigayon o maga tambang mga matabo ang mga bagay nga dia.

  Like

  Reply
 2. ipes padi

  11. Si mam Violet Jutare duro pang mga saot nga original nga composo anang mga gurang-gurang mga rar pa napapalua…ig dapat madokumento… dia durong ka importante…

  Like

  Reply
 3. bagasay

  ipes padi, dogang mo pa ang pag compile i mga recipes ang pagkaeng cuyonon. ang thailand animan aga click mayad sa turismo tenged sa imong mga ing pang sambit asta andang pagkaen.

  kampang ko ang isarang adlaw anang liwat ni aning diokno manlavi, ang agsulat ang history of palawan. ing isipan amen nga i-print oman ang libro ni daddy na, with updates. masagiap kami pa paagi kung samoro mabubuat dia ig kung saino ang katatabiang sa pag update. mabael nga bagay da para kanaten ang librong dan ay doto mas matama ang atetenged sa cuyo kaysa ibang lugar sa palawan. aga pakita lamang nga kanaten ag impisa ang sibilisasyon bago agpadayon sa ibang municipio.

  Like

  Reply
 4. bagasay

  ang cuyonon dictionary nga ing bubuat ni tia esther timbancaya-elphick (manang ni karatongan asta lomboy) medyo on the way ren -anono ron kabay ang barita?

  ang suggestion ni manong bunsawik bago kaw mag seled sa cp, ipes padi, ang pagbuat i isarang cuyonon magazine kung sadin pwede ta ka feature ang mga successful cuyonon para magsirbing ehemplo sa mga kabatan dadi. doto ra magaseled imong ing kokon nga mga contests pareho ang poetry, essay, etc. si arikondal medyo aga amat den sulat anang istoryang cuyonon, i-serialize ta doto – hae! hae! hae! mi mga kaiban kita digi nga mi background sa tuadan animan siguro dia one of the future projects nga mabubuat ta.

  andan kung mi cultural group kita ra sa cuyo pareho ang bayanihan nga maman da ang mamaimong ambassadors of cuyonon culture -beken lamang saot kundi all-around sanda….

  ang ka sabor i isipen pero sa tulad sa dadi, mi mabebeteng kita pa kabay? andan maimpisan den maintras maaga pa asta ang mga bata pwede pa matadleng andang direksyon.

  Like

  Reply
 5. ipes padi

  bagasay…pwedi dan… mi mga tangay ako sa puerto nga maliag mag research sa Cuyo Dances ig mag train..mga mi nga interantional exposures… badat mi mag bata nga tuturuan…ig pupunduan ang grupo siguro sa umpisa…

  dato mayad… dan anang konsepto ni bunsawik angid-angid sa GOnegosyo ni Joey Conception…ayos dan…may mayd da isulat ang succesful cuyonon sa area ang businesses.

  Like

  Reply

Leave a Reply to bagasay Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.