Madali lamang ma “impress” ang mga lalaki

Makon da ang kataman nga lalaki, makori kono ma impress ang mga babai kanamen labi pa kung asawa’ mo ren. Kaministiran mo pang arekan, boladasen, suportan, paidan anang luha’ kung nagatangis, tapos laketan mo maiteng tinikag nga mi katabid nga rispito nga kunwari naga bera-bera kaw kanana!

Diaski ang kakori manda. Damparang! Samantalang kaming mga lalaki’ ma’ples lamang ma impress sa mga babai’ – magsot kamo lamang i’ sexy tapos mi darang BEER impress kami ren.

Di ba mga boys? – [banbanen]

Related Post: Makori, Bolayts Dos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.