Layang Pasyak

Ang Layang Pasyak ay isarang maiteng lambat nga mi anang pabegat sa anang palibot. Ing gagamit dia ang manig pangisda sa aten datong unang timpo. Isarang orig nga paagi sa pagdarakepen ang balanak asta tamban sa Cuyo.

Ang kanta nga dia nga pang obra ay nagapasanag kanaten nga ang isarang pangabui ang tao sa aten ang una ay manigpangisda ig kung pasamoro ing gagamit. Dorong ka genius ang ateng mga kaloloan. Maski mapilay ang pangabui nakakabuat sanda pa i’ kantang tulad dia nga dapat tang ambligan.

Cuyonon:

Ako mi layang pasyak
panamban-tamban mi pamalanak,
porabil ako mapilak,
kong naga solong don ang dagat.

Translation:

I have a fishnet with shells as the weight,
I use it for catching “tamban” and “banak”
Before I throw the net,
I wait for the tide to come in.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.