Query Sunday #11

Midyo siryoso’ maite’ ang ag lebas nga domingo animan sa adlaw nga dia midyo ibaen ta re’man. Para sa kaelaman ang mga bagong mimbro’, ang Query Sunday ay isarang experimentation nga sabaten ang dorong ka simpling pakiman. Ig maski sino pwidi ag padara andang pakiman.

Para sa ateng pakiman sa domingo nga dia nga ing padara ni Manang Medy Feria Beroy [a.k.a. 125] Arikondal:

 • Anono para kanimo ang daraga’ nga Cuyonon?

9 thoughts on “Query Sunday #11

 1. bagasay

  ako baya mi akeng ing buat-buat nga kanta nga ing tituluan ko “daragang cuyonon” tay asta dadi ara natatapos. indi ako ron kaelam kung anono akeng i kokon. kung mag roloa ren digi indong mga toltolanen, matatapos ko ron siguro.

  para kanaken ang daragang cuyonon, maski sading lugar man magpakon indi mo i kaeya ay mamang ing kokon “may K”. sa akeng mga biyahe, kaisan kasisierta ako ra i mga tao nga aka abot don kono sa aten. andang kon nga pirmi, matamang mapopostora doto. ang ori, isarang fil-am nga mr. lim, naelaman na nga ang mga lalaki sa cuyo aga pamaragua para mag oma animan ang nasasala ang mga babai lamang. maiseg kuno i leba ang mga babai sa cuyo tenged akaka survive sanda for several months nga ara andang mga asawa.

  ta, maski angka itey kita ingan, kaisan ara ren ngani sa mapa, mi aka tutuman pa ra gali ang cuyo. labi pa ren da enged kung mag beregkesan kitang tanan, maga bael ateng poro, maski dian beken sa land area, kundi sa pag bui ateng dengeg.

  Like

  Reply
 2. banbanen

  Kanodaya asta dadi: (Beken lamang sa mga cuyonon)

  Kanodaya ang daragang Cuyonon ing papasyaran sa anang balay ang mga lalaki nga aga intris kanana. Dadi’ na’ ang mga babai maman ang aga apit sa lalaki para mag joy ride damparang!

  Kanudaya lalaki lamang ang aga yosi dadi ang babai den ang aga pang-ayat labi pa kung break time.

  Kanudaya lalaki lamang ang aga kalilies, dadi ang lalaki aga palda ren. (charing)

  ena-ena lamang po, dan ang kanaken anono ang kanido?

  Like

  Reply
 3. PUSUGON

  BANBANEN. DATI MGA LALAKE LANG ANG SA IBABAW, DADI BABAE DEN PERMI! BWAHAHAHAAHAH! ILAM PISDEK AKO DEN SABIN KAMATA PA AKING AMO! BABUSSHHHKA!

  Like

  Reply
 4. banbanen

  break time:

  diamat kaw pusugon! ing babangdanan ako ren ang mga tao nga ako maman ikaw, moro’ na’ kadabis mag u’lot ako ika’ na aga pau’lot da. damparang! (kaisara pa selengen ta kung ka partisipar ka pa digi!)

  On a serious note sa comment ni bagasay, atetenged sa anang ing bubuwat nga kanta, basipang katabang dia:

  1. ang mga babai nga cuyonon ay aktibo sa mga matitinlong aktibidad, pariho ang PABILOGON nga ing tokod ni lolang violet jutare. (dan lamang ang ing palabetan den ang munisipyo midio ang tama ang ing lasayan) my point is… mas aktibo pa ngani magkaisan ang mga babai sa Cuyo moro na ang mga lalaki poros bangkodo.

  OMAN… ena-ena lamang po.

  Like

  Reply
 5. ipes padi

  Ang mga babai nga Cuyonon…

  … madiniosnon… makita mo nga pirmi aga simba…manigpangadi sa pamilya… arigi ang pagtoo ang pamilya

  ….” sararigan ang pamilya” … tana sa madagmit ang budi sa balay o asasala sa cuyo para mga asikaso ang mga bata…

  … mga ” balaen ang edukasyon”, sanda maman ang mga maestra… aga pabera-bera sa edukasyon ang mga bata.. sa akeng eksperiensya… akeng pinaka -maantigong ” educators” ang mga maestrang cuyonon…

  … ” silencio nga tagadara y pagkulay ang banua ( silent agent of transformation)… sandang pag buat adang mga orobraen sa pamilya adlaw adlaw.. sandang pagpangadi… sandang sakripisyo sa pag turoron sa mga kabatan… ing babago andang pa sekreto ateng banua…

  Mademdeman ko ang estorya ang babai nga Cuyonon nga ag Mayor! Hasta dadi andang ka kaiseg..ang displina… anang kayadan nga ing buat sa Cuyo… indi pa malipatan…

  Babai nga Cuyonon… ikaw run siguro dadi ang magapatinglo… magapakulay… mapamatok pario isarang nanay para sa anang mga boto… para sa anang banwa! BUNGKARAS BABAI NGA CUYONON!

  Like

  Reply
 6. ipes padi

  Ademdeman ko ron… isarang BABAI nga Cuyonon ang nakipagbatok ig nag pa korbot pauli sa mga Moros…ig ang BABAI nga dia ing seleng ta nga ” BAYANI” ang banuang CUYO….

  … ang ag turo dia kanamen si mam Violet Jutare.. maman amueng drama datong mag Jamborie kami sa Sta. Monica, PPC -si mam violet .. manig amblig, manigturo, manig pa-bot ang kulturang Cuyonon…

  …. babai nga Cuyonon… manigpadayon ang kulturang Cuyonon…

  Bawien ta ang “history” ang Cuyo…puno mga bayani nga mga babai…

  Like

  Reply
 7. ipes padi

  bagasay… intra mo ang mga ena-ena nga dia sa imong kanta… tapos… sauri medyo mi pangayat sa Babai nga Cuyonon…. mga dapat bawien ang Babai nga Cuyonon anang ” historical role” sa kasaysayan ang banuang Cuyo…

  Like

  Reply
 8. bagasay

  ipes padi, ang kaunan nga female ambassador ang pilipinas to a foreign country, si trinidad fernandez-legarda, isarang cuyonon. ang kaunan nga babaing mayor sa cuyo anang manang (ig ameng lola)nga si rosa fernandez-guardiano, ag mayor datong american liberation. ateng dating mayor nga si mrs. nieves sandoval-paras, board topnotcher sa pharmaceutical board ang anang timpo ig asta dadi ara pa na-break anang record. parti sanda ren ang history i ang cuyo. sanda ang mga babaing cuyonon nga “may K”.

  Like

  Reply
 9. ipes padi

  Dato ngani bagasay! Aruy basipa masulat dia sa ateng Cuyo history book…. saben malipatan ang mga kabatan… Dan ang babai nag Cuyonon…may “K” talaga…

  … pwede kabay isulat ang history of women ang Cuyo… mga biographies…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.