PALMID Medical Mission

Ang Palaweňos of the Midwest, o PALMID ay mi madason nga Medical & Dental Mission nga bubuaten sa Cuyo sa March 22-24, 2008 Kaloy sa Dios.

Ing imbitar ang tanan nga maliag mag voluntad andang oras o tabang sa ano man nga paagi’.

Dia ay pangatlong Medical & Dental Mission nga matatabo sa Cuyo sa seled y lima kadagon. Ang Project Millennium 2000, aka panaw kita y mga lambong, kaliliyes, libro, computers, sports supplies, vitamins, begas ig matama pang iba sa Cuyo, Magsaysay mi Agutaya. Ang ateng Tangay dige sa CP maman ang ag porsigir mayad para mapabot sa ateng inalinan ang mga grasyang nasambit.

Tulad sa dadi padayon pa ameng pakiloy sa mga maliag ag suporta sa proyekto nga dia para pandugang y pambakal y bulong sanda ospital supplies nga ido-donate sa Cuyo District Hospital.

Kung aliag kaw magtabang sa ateng mga kasimanua maintras bui’ sanda pa, dadi ang pinakamatinlong oras para ipabot mo imong bugos nga gegma kananda.

Matamang salamat! Danny Garcia PALMID President

Aliag ko lamang i’ pasalamatan ang Cuyo Press sa pagrisibi’ ang abiso’ nga dia.

Ig aliag ko ra i disclose nga ang Cuyo Press ay aga abiso’ lamang kanateng tanan. Kung mi pakiman kamo plis kontak Danny G. bilang President @ 773.588.8656. or via email: dgarcia[at]tornadovac[dot]com

PALMID

NOTE from CP: Comment box is closed. Anyone interested please contact the number above. OR via email. Just change the [at] by @ and [dot] by . – we are doing this to avoid receiving spam.