Sino o Anono dia?

Beken i’ patigem, ara’ kamatodan, kaambengan lamang. Sino o anono dia?

 1. Mi sinilas sa atobangan o sa unan anang puwirtan.
 2. Kung aga utot ing tatabunan na anang buli’ tas ing papasingot na sa iba’.
 3. Iba-iba ang model anang cell phone.
 4. Kung makatel ang likod ing babagid na sa ‘amba ang puwirtan.
 5. Mi tawyu’ asta langgao sa anang lamisan.
 6. Mi magic sing tapos aga paraet tana sa score.
 7. Dorong kaliag sa mani’, beteng asta kapayas.
 8. Maansyano’ ag pakalyek-kalyek nang benget asta talinga.
 9. Dorong kaliag ag sulat i’ BAWAL AG PANGI DIGI. Piro kung tana ren ang baleng a pangi ra maski sadin.
 10. “pssst uy” anang tawag kanimo tapos ikaw aga balikid da.
 11. Anang songad maman ang anang ing gagamit kung mi ing tuturo imbis nga anang todlo’.
 12. Marake ang lumabeng sa lugar nga dia.
 13. Malapad kaniyogan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.