Sa uri’ kaayadan da lamang ang importanti’

Midio mabuay-buay deng ara ako kabuat akeng sadiling article sa sobra akeng ka okupado’. Akeng uri’ nga nadedemdeman datong buaten ko ang kabay dan ara ra.

Ig para sa akeng unang artikulo’ sa dagon nga dia, buaten kong midyo personal maite’ ig aliag ko lamang ipauna’ nga dia sigon lamang sa akeng isip ig ara ako’ ing tutumbok nga tao’ kung sino. Ara dia kinaelaman sa isara mi isara kanaten. Kinaisipan lamang! Ig oman, togoti indo akong laketan ko’ maiteng inglis.

Kada gabi porabil ako magkaturog kung beken ako ra lamang i’ pilay alin sa obra, ing papamatian ko ang kanta ang Jewel nga mi titulong Hands (Alima’). Sa pagtetengan ang kanta ay – In the end only kindness matters.

Para kanaken ang bisara nga dia ay very profound words tenged matod anang maliag i’ kon. 1998 ko pa diang paborito’ maman akeng ing gagamit kung aliag ako ag panari o porabil ako magpisdek.

Ig naisip kong i parti kanindo ig aliag ko nga maelaman indo nga si banbanen gali aga pangadi ra maski anang mga jokes kaisan ang kaibara’. Piro porabil ko ipadayon aliag kong pamatian indo anay una’ ang kanta sa ibaba’.

Kadabis nga ing papamatian ko ang kanta nga dia, naga meditate ako nga basipang madora ren ang patayan, inggitan, ig ang tanan nga maririmo digi sa kalibotan. Naga lepad akeng isip maintras ing papamatian ko ang kantang dia ig napapakiman ko sa akeng sadili kung ayamo aga suruwayan ang iba, patayan, takawan, dimatan, ig raranggan. Indi sanda kaelam ag pakitaw i’ pasinsya’ kung aga kamali. Ang tataas ingan andang seleng sa andang sadili ig ing lilipi-lipi anda lamang ang mga mairentek o malilised. Nalilipatan anda kaisan nga kita digi sa kalibotan ay dorong kataged lamang ateng edeng. Mas ing pipili anda pang sakitan ang leba ang isarang tao’ kaysa magpaambeng i’ leba’ andang masigkatao’. Poros irak, silag, pangrangga ang seled andang tagiposon. Ang tataas ingan andang mga pride. Sibayang malapakan anda kita basta sanda kauna lamang ayos lamang kananda. Poros matirialis nga bagay andang naliliagan ig dorong ka’irisbot.

Ayamo! kung sa uri’ kaayadan da lamang ang importanti?

[TIA: banbanen]

7 thoughts on “Sa uri’ kaayadan da lamang ang importanti’

 1. banbanen

  Kadsi mi tangay ako digi nga nag una ren kanaten. Piro para kanaken tana bui’ pa tenged sa tanan nga kaayadan nga anang ing buat kanaken. Kanana ren ang tanang manggad asta edukasyon but in the end only kindness matters.

  ty for dropping a line! ngatz u!

  Like

  Reply
 2. Lato

  banz, thanks for sharing as well…dadi ko lamang naintindyan ang mensahe ang kanta nga dia. aliagan ko anang background pero anang mensahe gali mas matinlo…akeng ka kokon ay kung anono ang mga atatabo dadi sa kalibutan ay tanan nakasulat sa bibliya…”kingdom against kingdom” brother against borther” people will become materialistic” ig iba pa..maliag y kon ang kalibutan marapit den matapos ig ateng g dios maga balik den…

  Like

  Reply
 3. Bunsawik

  Banz aliag ako ra ag share! Matud sa uri kayadan da lamang ang importante..Kung ang kayadan nga dan agalin sa ateng mga sadiling binuatan lamang papalakpakan da dan dige sa kalibutan.Pag nadura kita sa kalibutan malilipatan den da..Pero kung ang kayadan nga dan agalin sa ateng Ginoo ig kita maman ang mga instrumento dan maman ang kayadan nga maski sa langit inde mapunas dahil ang author i dan ara iba ateng Ginoo..Anono man ateng mga matitinlong accomplishments dige sa kalibutan ibalik ta sa ateng Ginoo ang Honor dahil tana maman ang ag tao i dia para sa kayadan ang Tanan!! To God be the Glory…..

  Like

  Reply
 4. patukarog

  banz, dengan kami ni kaiban ko (anang picture sa akeng avatar) na aga pamati ang kanta ig a basa ang lyrics. ang ka tinlo mayad anang mensahe labi pa datong sa berso na “ang kalisedan, maski a dura imong mga bulawan, ay beken y rason para madura imong kalipayan”.

  medyo kaobit-obit dia sa ameng kinabui ni kaiban ko. basi pa rang magkita-kita kita sa isarang maambeng na tiempo agod mabararitan kita tenged sa kantang dia base sa ameng “real life experience”. salamat sa article.

  Like

  Reply
 5. banbanen

  Bunsawik salamat sa pademdem.

  Patukarog basipa mandan isarang adlaw magbaragat kita. Maambaeng sa pamati maski malised kita lamang bago daya?

  salamat!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.