Taringting

Togoti indo ako nga laketan ko i’ Inglis ang akeng post agod maski pasamoro katabang kita sa mga intirisado ag adal ang kantang dia.

Cuyonon:

Taringting paglayog don
Ay ikaw tataeban den,
Pagsot sa liyang-liyang
Sa batong malinang-linang.

Translation:

Taringting fly away now
For the high tide will soon come,
Enter the eaves
Among the smooth stones.

Taringting is a kind of bird that is usually found in the seashore during low tide. Its color is white with long beaks and long legs. It is a familiar site in Cuyo seashore, especially during sunset.

Children, as well as adults love relax and unwind in the beach after a long and tiring day. It speaks of their love of nature particularly of the ocean.

With its catchy and lively tune, Taringting appeals to children up to age of 12.

Source: www.sil.org – Special thanks to Edna Imelda Fernandez – Legazpi / Fe Tria – Fernandez

1 thought on “Taringting

  1. bagasay

    kaisan baya kung aga tarabidan ang mga cuyonon, matamang kanta ang aga roloa. datong mag baragatan kami say tayangaw asta ang sinika sa puerto, mi mga kanta nga ing pasakalyean lamang ang mga cuyonon sa maruyugon (jamir and migs javarez), wi, mag a’yep ang kwenta aelaman amen da galing tanan. si tayangaw ag kanta ang “felicidad”, ta mi ing papakanta ako pa ki nonoy nga pakadlaw, ang tenged ki minyong nga ag pakon sa baybay kuno ta dorong lilimegen. indi ko maelaman anang title pero siguro kung mabati indo, naelaman indo ra. ang bugtot nga panugangan kung mi mag impisa, sigurado mi maga tapos da. mi ing sasagiap kami pang ibang kanta – ang mi lyrics kuno nga sa krus don lamang makikita anang aran. aber patigayon indo i panemdeman, basipang dian pa sa indong paino-ino.

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.