is.tambay archives May 15 – Dec 29, 2007

1. kutapdi – May 15, 2007
Si nong jess ay taga lubid na amueng classmate ang first year high school kami sa pcat. matenten nga tao ig napaka “down to earth” maski medio mas mi idad tana ren kanamen. first day amuen sa klasi y dipuntong mr leoding tabi, na maman amueng maistro sa bamboo craft. doto kami sa mi control tower unang nag meet tengued medio mas presko siguro ig para maiba naman ‘ika nga. isara-isara kami ing pakimanan ni mr. tabi kung anu-ano ang amueng mga kaya y buaten out of bamboo. ang iba makon nigo, ang iba makon basket. mag abot ki nong jess makon si mr. tabi ay ikaw na jesus ano imong aesgedan y buaten? anticipating na medio mi idad tana ren y maite, aga elat si mr tabi anang sabat saben mi naelaman tanang kakaiba sa mga nauna. mag sabat si nong jess… maski anuno lamang. anong maski anuno lamang imong maliag y kon? pakiman si mr. tabi. mag sabat si nong jess, aw basta makita ko, kaya ko’y buaten. ileng-ileng si mr tabi makon…anong diabloa ang kanimong dan? ay kung mi mag tugpo diging helicopter lalagat, ipabuat ko kanimo, kaya mo?

2. Kuti – May 16, 2007
Bulan y December:

Mi isarang taga Rizal nga ag tegbeng sa lansangan para mag pamakal. Ag pakon tana sa lansangan sa tindan y Tay Doan Pediapco. Nakaugalian den ni Tay Doan nga pag December tana aga pantaw y kalendaryo sa anang mga sukis. Sa kalipay ang taga Rizal nga dia, ing abrian na nga lagi ang aka puron-puron nga kalendaryo ig aka betang doto DOAN’S MARKETING.

Makon ang taga Rizal ” Tay Doan ako baya ang kabuay den aga pamakal digi kanindo , dadi ko lamang naelaman nga imong apelyido gali MARKETING.

3. tutuliao – May 17, 2007
Dia matud nga natabo sa aten.Indi ko ron lamang y sambiten kung sading barangay basta maraye sa lansangan.Como maraye, ing kukurian ag sagiap y signal y ang smart ang nanay tengued maliag na y campangen anang bata sa ibang lugar. Ang tiempong dato moro, kakapatendeg pa lamang y cellsite y ang smart dian sa amianan.Siempre pa amamacomacoan ang mga tao sa aten ag call or text. Sa matagued nga barita, acasagiap den y signal ang kailorang nanay.Malabeg labeg da andang ampangan y anang bata.Tay datong mapaelam den ang nanay, makon da ” Ta’, Neng ano pa imong kababarita maintras digue aco pa sa o’bong ang niog.”

4. bagasay – May 18, 2007
mi darwa ka maestra sa pcat nga maski beken taga cuyo aga prosigir ag cuyonon. kaisara, mi party sa cottage, tuladia andang arampangen:

maestra 1: ma’m makain kita rin. masabor ating sira, linigib na barangin.

maestra 2: ay, oon manda. masabor talaga atong sora, linogob nga barangon. amos makaon kita ron.

ta, maski sino makon enged masabor manda ang linegeb nga barangen, aw, barangin o barangon? bala kamo ron kung anono indong maliag y tawag sa isdang dan.

5. bagasay – May 18, 2007
ang maite pa akeng bata, ag bakasyon kami sa cuyo. ag lebas kami sa mansion sa amianan. pakiman akeng bata, ayamo kuno ang bael ingan ang balay nga dato? muro kuno bael ang mi ana?

makon ako, beken da mabael ang mi anang balay y dan, siguro mga 4 feet lamang.

magsabat akeng bata, “ay, medyo gali sa kabayo”. doro akeng isip kung anono anang maliag y kon. ing pakimanan ko kung anono ang koneksyon ang kabayo doto.

anang sabat, ” bago daya ang kabayo mi four feet?”

tama ra manda, apat anang siki ang kabayo!

6. AGENG – May 18, 2007
Mid-80’s –
IRENE’S Refreshment Parlor –
Mga taga-MONALINDA, aga irinem:

PORS: Pay, dague ang piso, patugtuga anay patigayon ang “IP YO NANI”…
PAYBS: Ang anono?
PORS: Ang “IP YO NANI”..

Pakon si Paybs sa Jukebox..

PAYBS: Pay, ara tulad datong kanta!!!
PORS: Mi dian, aga tugtug ngani kainang mag abot kita!!!
PAYBS: (Balik sa yng gugurangan..) Pay, talagang ara engued tulad datong kanta…

Tay mi ag sobli ag ulog piso sa Jukebox..
Tugtug ang Jukebox..
“GOT TO CATCH THAT PLANE AT 7:30,
WHY HAVEN’T YOU COME TO SAY GOODBYE…….”

PORS: (Ugiaw!!) Oooh!!! DATU RA!!! Makon kaw ara!!! Dan mamang “IP YO NANI”!!!!

PAYBS: (Aga ileng-ileng..) PATAY ANG AG LAMNEK!!!!

IP YO NANI – “IF YOU’RE NOT HERE (By My Side)” – by Roby Rosa of MENUDO

7. AGENG – May 18, 2007
JOHN: Pay, pa-REMEDIOA ta ra imong asin!
PETE: (Aga panangguet sa u’bong ang niog nga dan lamang sa kilid-balay) Pay, dan si Comay mo dian sa kusina. Pag ku’on den lamang patigayon kanana.
JOHN: (Saca sa balay; diretso tana kusina..Tay mi anang ka pilyo diang taong dia.. Ani-ani ki comay na:) Comay, pa-REMEDIOA aco ra.
MAGDA: Pag-ipes, si compay mo dian lamang sa u’bong ang niog sa kilid-balay. Ay kung ma-abutan na kita?
JOHN: Indi ka’ag sinti, aka lisensiya aco ren kanana. Ayos lamang kuno kanana.
MAGDA: Ay ilam, aco baya indi!!!
JOHN: (Ugiaw..) Pay, indi aco y pa-REMEDIO’N y Comay!!!
PETE: (Ugiaw da..) Nay na, pa-REMEDIOA ra si Compay!!! Maiteng bagay lamang dan!!!
JOHN: (Ki comay na…) Ta, nabati mo dato???
MAGDA: Tay icao! Apuraen ta lamang, maka-eya ra kung ma’abutan na kita.

REMEDIOAN den ang darwa… Tay macon sanda manda ay dato masabor, ag buay-buay maite andang REMEDIOAN… Na’abutan sanda ni Pete….

PETE: (hay blad sa anang na’abutan…) Mga diyablo kamo, (TANGING INA KA… UTANG NG AMA MO… TANG INUMIN N’YO…)…

MAGDA: Mas diyablo cao!!! Mako’un ka ra, pa-REMEDION KO ay MAITENG BAGAY DA LAMANG DIA!!!

) ( ) ( )

8. Lato – May 19, 2007
lato…dagi matud nga natabo sa Cuyo..ang ag barita anang bata pa…(comay pambeng lamang dia indi kaw masilag)mi saka tindan sa tenga-tenga (indi ko ren y sambiten) abebereng ang miyana ang tindan kung ayamo anang irinemen pirming kurang…saka beses ing obserban na kung sino ang naga panakaw ig presto…anang kamaly gali si Tay P…. reklamo tana sa Munisipyo ig ang doto sanda ren, sa anag kaerep ang miyana ang tindan maon tana “kabos kaw ikaw gali maman ang aga takaw akeng paninda (dorong kasilag#**!!!@@%%%) sabat ang takawan..”mas kabos kaw, ang buay ko ren dan ing bubuat dadi mo lamang naelaman???? bala kamo ren lamang ag isip ang katapusan..

9. Lato – May 19, 2007
mi saka maestra dian sa PCAT (indi ko ren y inambiten anang aran)ig dagi maman anang warning sa anang mga estudyante. tenged matinlo anang toyo, aliag na y paabot sa anang mga estudyante anang mga kundisyon. so ing tranlate na ang Cuyonon sa Inglis para maintindian ang tanan. dagi anang mga ing kun…sa English
1. during exam.. “klass, u are not allawd to copy, ip I cot (catch) yo, I subtrak yo…
2. during cleaning..klass..get the brom en brom de flor…
3. sa shop..pakiman sa anang mga estudyante…klass..di yo bring yor Skisor?? (anang inglis ang gunting)
4. anang mga estudyante aga lingling sa bintana..”klass..plis do not go out yor hed in the window the supirintindent mite se yo.. (TSK! TSK! TSK! akeng bati asta dadi maestra pa ra enged)

10. bagasay – May 20, 2007
mi isarang estudyante sa pcat nga ing sugo anang maestra nga magbakal y gawgaw kanda dang gorgor.

maintras aga panaw tana, ing isip na, gawgaw doto kanda gorgor.

pag-abot na sa tindan, rapit tanang lagi sa malam nga aga bantay. makon tana: “pabakalen da gorgor”.

makon ang malam, “pasensya ren nene, ako ara y papabakalan.”

11. tayangaw – May 20, 2007
Nainabo dia ang timpo nga kanda Meneses pa ang tindan dadi anda Serrano asta bui pa si Tay Rudy, Mi batil nga ag alin sa Agutaya nga ag abot y temprano…

Aka agi kanda Tay Rudy ang ibang mga pasahero dayon na y imbitaren nga mag pamao, pag gurang sa lamisan, ang Lady’s Choice Sandwich Spread ang nauna maabrian y ang saka solteros, Dayon na y samitan, Anang aka koon lamang:

“Manong Rudy… Manong Rudy… Naning palaman makalem-kalem da… Siguro bagyaw da!”

12. banbanen – May 21, 2007
Dia ing barita lamang kanaken i akeng libayen.

Ang datong High School tana pa sa PCAT bago kuno mag umpisa andang class, anang ma’estra aga pakig intrimisan anay kanandang tanan, tay medyo nasubran ang intrimis i ang buong class sa ma’estra ag rampula anang oyen i ang ma’estra ig makuon tana sa anang mga istudyante…”CLASS ARE YOU JOKING TO ME HA!” ;)

13. kutapdi – May 22, 2007
mi isarang maestro sa pcat nga pag ing greet mo aga kalit lamang bow y maite anang ulo. isarang umaga mi nag-greet kananang estudiante tubong maringian, makon ang estudiante, good morning sir! ara napansin ang estudiante ang reaksion ang maestro animan makon ang estudiante, datung aka takong kamo, indi kamo ron ag pang sapet? eh, nabati ang maestro, patay! suspendido ang kailorang estudiante.

14. kutapdi – May 22, 2007
si ynot ay first year pa lamang sa pcat. medio mi pagka pilyo manda y maite ang batang dia. isarang umaga flag ceremony isara tana sa pinakamabaskeg ag kanta. pag abot sa uri imbes na ang mamatay nang dahil sayo, dayun na ibanatan y…ang mamatay ay ililibing! ara na napansin nga sa anang likod gali si mr nano villagracia, suspendido ra ang pilyong ynot!

15. pusugon – May 22, 2007
ALIAG KO LANG I SHARE AKING UNFORGETABLE EKSPERINS MORO MI AMING KAMALAY KAMI NA AGA PARA MUATEN SANDA ANANG NOBYO TAPOS ING SISILIP ANG IBANG KABATAN. ISARANG GABI, TULADATO DEN MAN ANG NATABO PAULI AKO MI NAKITA AKONG AG DARALAGAN NA MGA BATA Y MAG TAGO. TAPOS KA TAPAT AKO SA BALAY AMING KAMALAY MAMAN DA NAG LUA SANDA ANANG NOBYO. ING PATAKAN AKO LABAK Y ANG BABAI TAPOS ING TIRO AKO PA ANG LALAKI SA INDI KO MAELAMAN NA DAHILAN. ANDANG KON AKO KUNO ANG WALANG HIYA NA AGA SILIP KANANDA. MGA KABOS TALAGA! PAG NAKDEDEMDEMAN KO DATO PARANG GUSTO KONG PUMATAY!

16. banbanen – May 22, 2007
Ilam dia kung matuod. Mi saka batang cuyonon nga ag pakitaw piso sa anang tatay para pang bakal na i BOND PAPER. Makuon da ang bata…”Tay tawi ako anay pambakal i BOND PAPER”.

Tay medio indi marisibi anang tatay nga ‘anang bata ka’elam den ag ENGLISH, dali dali tana sabat sa anang bata, makuon tana…”Doy ika’ ang polpol dan beken BOND PAPER ang tawag dian.”

Ta Anono? Makuon ang bata.

ileng ileng ang tatay, dayon gulping limeg… KOKONGBAN.

17. Lato – May 23, 2007
Dagi matod nga natabo sa PCAT tiempo y Tay Coloy (Sory kung sadin kaw ren) nga isara sa mga Security Guard sa PCAT. Pag inspkesyon na sa grandstand mi magnobyo nga aga arekan…agulpyan sanda datong istorbon y Tay Coloy ig makon ang babae” … “MAYAD NGA COLOY TAY GABI”

18. TALI BA’ LA 🙂 – May 23, 2007
Ako mara…. may isishare da kanindo….dia matud talagang atabo sa PSU kanudaya…..way ilam…kung akaireg den tana digue sa ateng site…basin mabuayan para na masapo na ang site na dia….
….Ang ako agaadal pa sa PSU.. may isarang maestro nga ag panipa y ang gororangan umpisa eskwelan pa lamang…ig pag-abot sa andang balay dan parang pamoyayaw na…moro na..ing erepan tana sa isarang estudyante na dorong kalokohan manda.. pero inosentes sa pangitabo nga dia….tuadia moro na
..Ang aga adal kami pa…may mga estudyante reng ingpipilayan ag pamati ang lecture…na dato..subject……..ta ang maestrong dato aga lecture…ang room amen..may aisle dan…ako aka pwesto sa front aisle ig may katepad akong 2…sa luyo mga boysen den…freshmen….ta kami sophies ang time nga dato… may ag taw kanaken y ang mayteng papel nga ing karukos..agali doto sa kabilang aisle..o row ang mga gororangan.pero ang agtaw kanaken sakeng likuran lamang…dayon ko ray basaen…”ta akaignek ako..agulpiyan ig ingkawidan ko akeng likod ang palda”…..ing pasil ko ang papel sa saleg….sakeng kaerep,agaisip ako na mabales….agbel ako nga lagi y papel na mayte…ing sulatan ko ra sa akeng abasan kung adin aka ignek ako….dayon kora y pasa sa luyong aisle ig ing pasapasan den ang mayteng papel nga dato…..ara ko ron naelaman kung ading papel den ang agalibot sa oras na dato, moro na may agputay sa akeng ing pasil na papel ang una…Tapos, ang maestro amen ag pakiman…”CLASS,what is ODD?”….may agPATAAS y ang alima….ing tawag na.ig.ing oman na ang pakiman…”WHAT IS ODD?” estudyante:”SIR, EVEN PO”… ag karadlaw tanan…ing isip ko..againtrimis ang estudyanteng dato, saben masilag si sir…….ta,ara amen asapo na sa luyong front aisle row gali, may aga basa pa datong mayteng papel nga ing pasapasan amen…..dayong rapitan y sir ang aga kawid ig ingbel datong mayteng papel na ingba basa y ang isara ka estudyante…pagtalikod y sir papakon blackboard…ing basa na ra datong aka sulat sa mayteng papel…dayon tanang kawid sa anang sipiran…….apaeya tana ra…dato gali ang aka sulat sa maiteng papel…..”IMONG SIPER ABRI”….sino bang indi makakawid sai imong siper…di ba? maski ikaw man da ang makabasa……Ta sa anang kasilag ag pakiman tana “WHO MADE THIS CLASS?”…ara enged may ag limeg…dayon tanang kon..”KUNG SINO KANINDO ANG AKABASA ng NAKASULAT SA PAPEL NA DIA, MAGBEL Y PAPEL IG BALLPEN…SULATAN KUNG ANONO ANG INDONG ABASA IG SINO ANG AG BUAT”…..PAGKATAPOS BETANGAN SAKENG LAMISA IG MAKAULI REN….KUNG SINO MAN AG BUAT…..MAGPASALA…….” ….
maman den….tama kao… kailo ako ra…..MAJORITY WINS…ako moro na ang akita y ang kataman nga agpasa sa luyong row….ta sa unahan ako pa agagurang animan kita enged…….pero may kaiyban akong asala…ang original nga ag buruat talaga….3 sanda….bago ing pasa kanaken……”ang parusa, kami maman ang maglecture next meeting of class, kung anono datu atetenged sa ODD/EVEN nga datu ang ara ako ngani akaintindi kung anono anang ing panglecture/topic …” ARUY!!! dan pang kakuri magturo…cguro……”tah. ara pa enged nakuntento ang maestro amen…ing patawag kami pa sa OFFICE OF THE DEAN OF COLLEGE”….katarangis ako baya ig amanmanan….matudan de gali datu anang pagkasilag…….”AYAMO ABUAT MO DATU NING?”pakiman y DEAN JAGMIS…….hhuhuhuhuhu!!!!!!BEKEN AKO!!!! pero kanaken talaga asilag si GUAPONG SIR NGA DATU”maski sa anang balay ingbubuyayaw na talaga akeng APELYIDO!!!!kinarumanan, ing pakimanan ako anang libayen….”ANONO IMONG ING BUAT KE MANONG”…..
doto ko aeleman ing buyayaw na akeng apelyido habang ing sisipa na ang mga gamit sa andang balay!!!!!!APEKTADO SI SIR”….ofcourse….pagkadason nga adlaw……ANG KAMALAS AKO INGAN-ingan……ANG TATLO(3) KA SALARIN…..IMBES NA TABANGAN ANDA AKO Y LECTURE….AG ARABSENT……MI AG PAGABOT ANG EPEN,… MAY ING TRANGKASO……IG ANG ISARA SA KAADLEK NGA MAGATINDEG SA TENGA ANG KLASE…. AG ABSENT DA…….ARUY….ta di ba kailo ako ra talaga??????ang LOLA nyo NAGSOLONG HUMARAP SA PARUSANG DI NAMAN TALAGA AKONG GUMAWA,EH, GUMANTI LANG NAMAN….AG ABALES ikanga!!!!!!DAPAT SLYT LAMANG. ANG PARUSA KO DI BA…”may leksyon di ba???? INDI KO MANDA MALIPATAN ANG EXPERIENCE KO NA DIA SA PSU YEAR 1992…….BOW!!!!!

19. palaminco – May 24, 2007
Datong maitey ako pa, mi ag-istar nga maestro sa ameng balay sa Pawa. Beken tana iy Cuyonon animan beken tana pamilyar sa ateng kultura. Mi kaisarang ameng sera lu’day, tay bago tana lamang akakita ang isdang dato, pakiman tana ki tatay sa anang bari’wal nga Cuyonon, “Manong Inte, ito bang mga isdang ito maga-bael pa?” Dali-daling ag sabat ameng kalibayenan nga aga-lima pa lamang ka dagon ang tiempong dato, makun tana, “Si Manong Bak (Bas), abu-abu (kabos-kabos), pasamauro pa mabael dan ay mga patay den.”

20. AGENG – May 24, 2007
BULANGAN – Lungsod, Cuyo

BUTOY: Ay dia, ilog; sige ren lamang ka pirdi imong mga manok!
ANGE: Maruruya andang mga “senyales”..
BUTOY: Yng ku’on taka ren baya nga tanang manok nga akeng yng sasagod puros mi senyales. Ica lamang ang ara pagpakon duto ag bakal akeng mga yng sasagud…
ANGE: Anong senyales mi dian imong mga manok, aber?
BUTOY: Darwa (2) TURUKA’AN…
(TURUKA’N-bagay ig parte sa manok nga mama-ikap sa pagtetengan ang degan mi ang lieg)
ANGE: Pag si’ intirimis.. Da’ matud??
BUTOY: Tay di pag bisita sa amuen sa Maringian…

MARINGIAN – Solar ni Butoy:

ANGE: (Ag alin pa lansangan) Ilog, ta pakitan den kanaken imong mga manok nga mi darwa TURUKA’N.
BUTOY: Tanan dan nga aka-igot dian, pulos darwa TURUKA’AN..
ANGE: (Putay tana saca bilog y ikapen anang degan. Saca bilog nga turuka’n lamang anang nana-ikap.. Sa anang leba-leba:) Saben lamang bago lamang ag abot diang saca bilog nga dia.
(Putay tana oman saca bilog.. pangarwa… pangatlo… tanan, ara tana ma-ikap nga pangarwang turuka’n… SILAG!!)
Ay dia, ilog.. Kita medio aga lukuan,a. Macon ka ra, tanan imong mga manok darwa (2) TURUKA’N. Ay adin ang pangarwang TURUKA’N imong mga manok nga dia???
BUTOY: Ay dan da!!! (Dayong turo ang mga DAUD y niog nga yng bebetangan ang ba’ug ang manok…) )

Bari ang lieg y ang manok nga yng awidan y Ange… (

TURUKA’N-bagay ig parte sa manok nga mama-ikap sa pagtetengan anang degan mi anang lieg…

TURUKA’AN-bagay nga yng bebetangan ba’ug ig duto aga tuka ang manok…

21. AGENG – May 24, 2007
Purok Osmena, MARINGIAN –

Aga irinuem ang mga kabata’n. Ag lebas si Tay Butoy. Imbitar ang saca bilog:
KABATA’N: Tay Butoy, apit anay…

Apit ang yng imbitar. Kagugurang na lamang, ay talagang indi masipet-sipetan anang BURIT, umpisa tana nga lagi:

Tay BUTOY: Mga udoy, ag pangawil aco kagabi, tay talagang duro reng ka-lised atueng banwa. Ara engued isdang ag kagat. Dawi’an aco PETROMAX, bataken ko aga DAKE pa.

KABATA’N: Ma-delem-delem den manda imong paneleng. Aco sa imong luyo lamang kagabi, ara ca’ engued ngani y patirap. Malas-malas ka lamang. Aco mang medio buenas kagabi. Dawi’an aco saca BUSLIT, dan lamang tu’adia bael (dayong DEPA ang kabata’n)!!!

Tay BUTOY: (sa anang leba-leba: BUSLIT??? Saca (1) DEPA???)
Udoy, malam aco ren yng sisiri mo aco pa intirimis???

KABATA’N: PATAYA imong PETROMAX; PAPA’ITEYEN ko akeng BUSLIT…

Kalot anang barot si Tay Butoy… ) ( ) ( )

22. AGENG – May 24, 2007
BISITA: Tay Butoy, ang ka-titinlo anang mga bata indong ti’o. Pakitaw’en ko ren ang saca bilog digue…

Tay BUTOY: Da’ beken akeng mga bata ang mga ti’ong dan. Way, PAG LISENSIYA SA ANANG INA…

) 🙂 )

23. AGENG – May 24, 2007
JOE: Anong klase TAIE ang medio platon y bael?
PETER: Taie KARABAW..
JOE: Ang medio platito bael?
PETER: Taie BAKA..
JOE: Anong klase TAIE ang medio PASAS?
PETER: Taie KAMBING..
JOE: Anong TAIE ang madangmit nga aga warasag sa karsada?
PETER: Taie TI’O..
JOE: Anong TAIE ang sigun sa ma-elam-elam, mabaskeg ag pang-TETANU?
PETER: Taie BABOY..
JOE: Anong klase TAIE ang medio sa TORTA? (TORTA-tawag sa tinapay nga yng legedan mantikilya y bubudan azukar sa ibabaw. Nababakal sa panaderian ni KUGA, ni SANA, ni Mang IKO datung 70s)
PETER: Taie TA’O..
JOE: Pira ka MILYA ang distancia ang KALIBUTAN mi ang BULAN?
PETER: (Na-gulpian… Isip tana… Ileng-ileng…) Yng lintian, indi ko ma-elaman???
JOE: Diyablong UTOK dan, PUROS lamang gali TAIE anang SELED!!!

24. AGENG – May 25, 2007
Total, dague kita ren da lamang sa Is.TAMBAY, liag ko i-share canindo aqueng na-diskubreng kamatu’dan datung mga tiempong aga siri aco pa pa-tambay-tambay sa atuen sa Cuyo.
Matama canatuen ang familiar sa Nursery Rhyme nga “JACK & JILL”. Ang yng tuturo dadi y ang mga maestra/maestro sa mga estudyante, dan anang REVIVAL Version:

“Jack & Jill went up the hill,
To fetch a pail of water;
Jack fell down & tumble down,
Ang Jill came tumbling after..”

Dague anang ORIGINAL VERSION:

Jack & Jill went up the HILL,
To fetch a pail of water;
Jack FELL DOWN and DIE….

(Patay ngani ang na-ulog sa niog; ang sa HILL pa kabay?!?!?)

) ;)

25. AGENG – May 26, 2007
Amateur Singing Contest –
Piece: “HELLO” by Lionel Richie

CONTESTANT: (Singing…)
“I’ve been alone with you inside my mind;
And in my dreams i’ve kissed your lips, a thousand times;
I sometimes see you pass outside my door;
Hello, is it me you’re lookin’….”

GUITARISTA: (Pasimpleng ag dikta sa aga kanta…) FOR… FOR… FOR.. mi FOR pa!!!

CONTESTANT: (in the tune of HELLO pa ra engued..) “Ay may FOR pa pala…” ;)

26. AGENG – May 26, 2007
Sa PAWA ko dia nabati. Ilam lamang kung matu’od o istorya lamang:

Mi tatlo (3) ka kabata’n nga aga irineman.. Naturalmiente, mi bururitan:

JUAN: Fuerte amueng pa-tebas dadi!!! Ang legas ang paray, mediong alibutod y atis anang babael!!!

DOS: Maite! Pag bisita amueng kakasoyan, anang alibutod mediong alibutod ang avocado babael!!!

TRES: (Ang ka-erep sa anang ag karabati, betang anang KINEMKEM sa ibabaw ang lamisan dayong ku’on…) PAG MI MAG-BAEL PA DIGUE, TATAMA’N ENGUED ACQUENG KINEMKEM NGA DIA!!!

(Ayamo, ang darwa (2) ag limueg pa??? Pameyeng sanda, tadeng ang istorya..)

27. AGENG – May 27, 2007
Setting: P.S.A.T. (maman ang P.C.A.T., nga dadi maman ang PSU-PCAT)
Assignment: FORMAL THEME WRITING
Subject: INVITATION LETTER

Dear Friend,
The Sunday to come is our fiesta. That’s why I am inviting you to eat my house.
I will kill five (5) chickens; three (3) boys and two (2) girls.
Don’t be embarrassed because we are we are only.
I will wait you there…

Anang maliag y ku’on:

TANGAY,
Sa Domingong ma-abot, piyesta kanamuen. Animan yng imbitar ta cao nga duto mag kaen sa balay.
Ma-patay aco lima (5) ka manok; tatlo (3) ka langganuen ig darwa (2) ka manig-bata.
Indi cao ma-eya ay kita-kita ra lamang.
Maga elat aco duto kanimo.

28. AGENG – May 31, 2007
Dear Ma’am,

Please excuse me for having been absent yesterday.
I was absent yesterday BECAUSE MY MOTHER I WAS BORN..

Your Student

MAESTRA KO,
PASENSIA’ ACO RA KUNG ARA ACO KA-SELED KA’APON.
ARA ACO KA-SELED KA’APON AY ACQUENG NANAY AG BATA.

IMONG ESTUDIANTE

29. bagasay – June 1, 2007
pista sa isarang baryo sa cuyo:

kagawad: mr. emcee, patigayon da y acknowledge si mayor.
emcee: adin si mayor?
kagawad: aglebas kaina digi, ara mo lamang siguro nakita.
emcee: tay sige, ipapaelam ko sa mga tao.
(balik si mr. emcee sa entablado)
emcee: we would like to acknowledge the presence of our good mayor who just passed away by and by.

30. PUSUGON – June 2, 2007
ISARANG ADLAO AKING UGIAO BEKIN LANG MAITE ANG FIRST TIME AKO NAG-KA MINS. DALAGAN PALAPIT SI NANAY MAKON ANUNO DEN ANG NATABO, MAKON AKO, AKING TYPANTS MI DUGO! TAPOS NABATI NI TATAY, DORONG KASILAG SI TATAY DAYUN NA AKO IPALON ANG AKES! MAKON TANA DATO KUNO BEKIN DUGO…DATO KUNO KURSO! TAPOS MAKON TANA PA, PAG TIMAN!!! IBIBITAY TAKAO! MASIADO KANG AMBISIOSONG BAKLA KAW!!!

31. Alibangbang – June 5, 2007
Dadi lamang natabo dyang kwento akeng pag uli sa Cuyo.
Ag dara ako y RED WINE nga akeng ireregalo sa ameng tangay sa Cuyo. Ing sugo ko akeng bata nga itao ang erenemen. Masanag ag pasyar uman akeng bata sa ameng tangay; makon c Tangay “Aruy Dodoy ang kaibara gali anang lasa ang erenemen nga dya medyo sa beer nga bagyaw kung ara amen pa y pegay y kalamansi y betangan y asin ara y sabor anang lasa”.

32. kegteng – June 5, 2007
Mabuay den dia nga natabo, ing istorya lamang akeng tangay kanaken. Datu morong Grade 5 asta Grade 6 kami, ang home economics maman ameng last na subject bago mag-orolian sa ugto’ngadlaw. Ameng maestra si Miss Josol (rest in peace) asta si Mrs. Batul. Bago kami mag-uli ing kakampang kami kung anono ameng bubuaten sa madasong adlaw. Agarampang kami dian sa mi kilid ang mga grapon nga ing bebetangan ang paninda sa H.E. Akeng tangay duro ra’enged karascal, aga pasimple tana ag bits y ang mga mani. Maentras apanaw kami pa’oli ing papararte amuen anang binelan. Maman dan ameng bisyo asta katapos kami ang grade 6. Duro ameng kalipay nga ara kami engued nadakep sa ameng kaloku’an.
Pira kadagon ang ag lebas, sa Manila kami ren aga’radal. Ag bakasyon sa Cuyo akeng tangay. Abagat na kuno si Miss Josol, siempre ag-greet tana. Makon kuno si Miss Josol kanana, ARUY NENG, IKA GALI DARAGA REN, ARA KA REN DA KABAY Y PAPANAKAW Y MANI? Ara kalimeg akeng tangay, ang kaeya tana kuno ingan.

33. bagasay – June 5, 2007
aga bantay ako sa doan’s maktg dadi akeng pag oli. mi darwa ka daraga aga sagiap y liquid sosa. di ba dan pang tunaw y ang mga bara sa lababo? makon ako, bubuan indo ron lamang langgaw nga mi maiteng baking soda para mabel ang bara. ag ngirit lamang ang mga daraga nga medyo indi kaparet.

pag alin anda makon ameng saka manigbantay, manang, dan ang liquid sosa ing gagamit andang pang unat andang bok. susmarya! animan gali andang ngirit kanaken angkaibara.

34. Lato – June 6, 2007
Si Mr. Floro isara sa mga maestro sa PCAT nga nag alin sa parteng Iloilo. Aga toro tana y “Automotive Mechanics”. Asilag tana sa anang isara ka estudyante ig ing patindeg na sa lua ang kwarto doto sa mainit. Asilag ang studyante ig ag bales tana pa’gi sa simple lamang. Ang studyante ag dara y “Bogi” ig ing paed na sa anang gururangan y Mr. Floro.Ing karatelan tana y mayad ig maentras ing kakalot na aga grabe. Pakiman tana sa iba nga maestro kung anono dia ig naelaman na nga “bogi” gali ang aka dali kanana. MAKON SI MR. FLORO “ASUS!!!! ANG BOGI DIRE SA CUYO MAKARATOL SA AMON GINASAUT!!!!!!

35. banbanen – June 6, 2007
Mga dagong 1998, sirem nag alin ako sa Simba’n. Pauli ako ren sa balay. Pag abot sa mi PCAT, mi nabagat akong saka bilog na malam na babae. Indi ko ren lamang i sambiten anang aran.

Dayon akong bisa. Tapos ag pakiman ang malam kanaken makon tana… “Ay ikaw dodoy miembro ang EL SHADDAI?”

Makuon ako… “Lola beken, ako ag kalit lamang sa simban. Ako anang bata ni Telia Perez”

Makuon ang malam…”Aw pagpasensya lamang akeng kala’em miembro kaw ang el shaddai.”

Ara ako ka bisa. Pangalot ako lamang akeng barot ag ileng ileng. Ayamo, ang aga el shad.. lamang ba ang ka’elam ag tao galang?”

36. pustura – June 8, 2007
During Elem. sa Cuyo Cental
H.E…time , dyan H.E period duro ren naubos na banana que ..Pag schedule mo ng Cook maambeng ang tanan syempre libre kaen ang in-luluto na banana gue ..animan ara ren kaministeren na magbakal kami pa tenged mag busog kami ren sa ameng ing luluto na banana gue ..at mi isara pa gapilan mo y egep ang masabur na salabat ..huag ka lamang padakep kay Maam Española lagot ka talaga…..( kulong sa stock room )

37. >SuBiNgAn – June 8, 2007
year 1990-91 grade 2 kami pa lamang…kay ma’am inventor…dya matud nga natabo.magaorolian den.syempre magapangadi anay…pero bago pa dato makon akeng classmate sa anang katepad (indi ko ren sambiten anang aran.saben masapo na masilag kanaken) dato anuno ang agapalangamo? medyo sa taie? magsabat anang katepad…elam? ara ko mi nasisingot… ta dato ren ngani ing patindeg kami reng tanan ay mapangadi ren…ameng classmate nga ing pakimanan kayna ara y tindeg…pagkatapos ang pangadi masapo namen tana gali aka paigit…animan ara tana y tindeg…masasapo tana muro nga dato gali tula’dato ren ang natabo…ang kailorang manang ameng classmate ing patawag ni ma’am agud limpion anang taie anang libayen…. )

38. tayangaw – June 8, 2007
Si Badocdoc dorong ka-excited ag adal.
Kada maga uli tana, ing papabugal na anang naelaman ang adlaw nga dato sa anang Nanay nga beken da y bright ingan.
Isarang adlaw pag uli na, ing pakimanan na si Nanay na:

Udoy: Nay, ang saging sa ingles anono?

Nanay: Indi dan saging da…

Udoy: Wi, beken ngani… makon si Ma’m, banana!

Nanay: KUNG LUTO!

39. bagasay – June 11, 2007
mi’yong: o mga tao, pabakalen da.
bantay sa tindan: anono dato?
mi’yong: pabakalen da pilis.
bantay sa tindan: anono, philips?
mi’yong: beken, pilis.
bantay sa tindan: pills? doto sa botika.
mi’yong: pilis, dan sa imong uluan, sa mi basket.
bantay sa tindan: dagi mga noodles. ang adin digi?
mi’yong: ilam, ay ikaw indi ren kaelam ag basa? dan da, pilis –
p-a-y-l-e-s-s- pilis mami noodles.

40. Alibangbang – June 11, 2007
District Meeting ang mga maestra sa Puerto.
Makon ang supervisor sa isarang maestrang taga Cuyo; “Would it be possible for you to submit your report tomorrow before the meeting starts?”
Maestra: “I’m very sorry Sir but i have no weather to do it.”
(Wala akong panahon para gawin yon)

41. Alibangbang – June 11, 2007
High school kami sa SJA way back in 1983. English subject que Mrs. Alcantara. Isara mi isara ing papakitawan y sentence.

Herman; “She palo me because I am very no see”

Maestra: What did you say? “She followed me because i cannot see?

Herman: No Ma’am, She palo me because i am very noise.

42. banbanen – June 14, 2007
Third year ako sa PCAT year 1989, Engish subject amuen ki Mrs. Valledor. Makon da si ma’am… class how do you pronounce RENDEZVOUS? Tay akeng saka classmate (Not to mention his name) nga taga Los Angeles nga kinkoy ag dali dali sabat makon tana… Ma’am “RIN DIS BOS.”

Toinkz!

43. bagasay – June 15, 2007
dear dodoy,

matamang salamat sa imong mga ing padara sa sea journey. maaga pa ag tegbeng den si tatay mo para sugataen na si nay mong bi’dang agud indi ren y begatan nga maga patukad pa ang kahon nga ag alin kanimo.

ang tanan nga imong mga ing padara naliagan amen y mayad, pwera lamang sa nivea moisturizing milk. ing aragawan nga lagi imong mga libayen tay makon sanda ang ka ibara kuno. tay tenged nga ag alin kanimo, ing reges amen y ubos. aroy, pagkasanag, tanan kami ag suka-panlibang. sa madason, kape ren lamang imong y padara.

mag amblig kaw nga pirmi, bata ko. indi kaw ag pasamang samang. asta kung aga panaw ka ngani sa gabi, mag punyos kaw ig mag tudong para indi ka matugpuan.

aga gegma kanimo,
nanay

44. bagasay – June 19, 2007
comay 1: comay, amos ibai ako, mapakon ako sa balay akeng inables. maliag ko makita ang andang ing babaritang balay nga mi lion asta apandaon.

comay 2: aroy, anonong klase y balay dato? amos, probicharan ta kung anono enged dan. basipang indi kita ra y kagaten ang lion.

ag panaw don ang mag comay. mag abot sanda sa balay nga ing babarita, doto anda nasapo nga ang balay kunong dato gali , “up and down” animan ing abotan “milyon” anang balor.

45. Lato – June 22, 2007
bagsay…dagi ag alin sa Japan…As usual ag padara anang bata y kahon nga puno y kung ano-ano. Mi saka bagay sanda nga indi naliagan ig sulat tana sa anang bata makon

“””Neneng, matamang salamat sa imong mga padara ig naliagan amen nag tanan. ag aragawan pa ngani kami pati si tatay mo ag ireg pa. dan lamang sa madason indi kaw ren ag pada ra ang Toothpaste nga “WASABE’ tenged makon kaming tanan beken y masabor-ma’rat…Ambleg kaw lagi….””””

46. Lato – June 22, 2007
Mi saka Cuyonon ag pakon sa Manila para magpasurugon. Narecebe tana ra nga lagi. (siguro ag paburit)

Amo nga babay: Tandaan mo iha, ang agahan dito alas sais in ponto”

Cuyonon ag Sabat tana makon: “Pag tulog pa po ako sa mga oras na iyon, mauna na po kayong kumain”

47. Lato – June 22, 2007
Cuyonon ag apply sa Manila para pagka-Boy. Siyempre narecebe ig makon anang amo. Dagi imong obligasyon:
Amo: Kada maga pakaenen mo ang tio y karne norte, sausage, ig fried rice.
Agulpian ang Cuyonon tapos makon tana. ” Sir, pwede ba apply na lang ako pagka-aso?????

48. Bagatnan – June 24, 2007
Darwa ka parabaleng nag-eneman sa lansangan ig ing abot sanda serem paoli sandang lugar.
Pareho andang mga paborito: ang pumangga ig saging nga durong kaluto.

Parabaleng 1: Kumpay mapustan kita kung sino ang mas baleng kanaten?

Parabaleng 2: Sige kol ako jan ‘pay maski anono pa.

Parabaleng 1: Sige umpisan ko. Sigurado ako nga dadi ang masanag ay tenged nga maga sebo (pabilog and bulan).

Parabaleng 2: Tama kaw ‘pay beken ka pa manda y baleng duro pa kasanag imong mata.

Gulpi nag-brown out ang PALECO y mga pera kaminuto kasampok sa poste ang darwa ka parabaleng.
Ig pagbalik y ang light dayon sanda sa andang pustan

Parabaleng 2: Sige ‘pay dayon pa ateng pustan ara nag daeg kanaten.

Nagapadayon panaw ang mga parabaleng ig naka-abot sanda sa madelem delem nga lugar. Naka lapak y tae baka ang mga parabaleng sa madelem ig naka egsang pa.

Parabaleng 1: Kumpay pustan kita sigurado ako nga naka-egsang ako beken tenged na baleng ako kundi nadanleg lamang ako sa bunga saging akeng nalapakan?

Parabaleng 2: Sige ‘pay batok ako pustan, ako beken da baleng, nag-egsang ako tenged nakalapak ako moro sa madanleg nga bunga pumangga.

Nagpadaegan sanda tegka sa nagdesisyon sanda nga samitan ang madanleg tenged pareho andang paborito ang pumangga asta ang saging, ig nasamitan anda manda talaga ang andang nadanlegan nga tae baka…

49. taguemtim – June 26, 2007
mi darwa nga aga tangay,pareho sandang baleng,ang aga panaw sanda,mi nakitang akaputos sa dalan.
baleng 1: tangay mi pagkaen
baleng 2: tangay dan tae
baleng 1: beken, pagkaen dan..
baleng 2: aber singoton ta…( dayon anda y singoton )
baleng 1: ta konako nga lagi tae..
baleng 2: pagkaen baya,aber samitan ta…( dayon anda y samitan )
baleng 1: di ba tae..
baleng 2: tae manda gali..mayad lamang ara ta nalapaki..

50. kutapdi – June 26, 2007
Eksena sa bus…medio rush hour animan puno ig sereksekan ang pasahero. Mi saka seksing chick nga aga tindeg sa kilid ang lalaking aga gurang. Indi ra maliag ang lalaking magtindeg animan ing imbitar na ren lamang ang chick nga mag sabak kanana. Sa sobrang pilay den ang chick maski ara sanda y kikilalan, no choice kundi magpa sabak sa lalaki. Para maumpisan ang arampangen, makon ang lalaki, miss…mag laem aco ikaw manicurista. Sabat ang chick, ayamo aelaman mo? Moro ang titinglo moro imong mga kuko makon ang lalaki. Siguro ikaw mekaniko banat ang chick sa lalaki maintras aga enjoy nga aga pasabak. Ayamo nakon mo dan? Pakiman ang lalaki. Sabat si beauty, moro na… aga paubong imong jack!

51. Lato – June 27, 2007
Abiso y ang mga manig bisyo. “Pademdem kanindo sa mga ara pag irenem, ara pag sigarilyo, ig kung anono pa nga mga bisyo nga aga pataged y kabui…..KUNG ARA KAMI REN SA KALIBUTAN MAPATAY, KAMO KAILORA ARA TENEGD ARA KAMO REN Y MGA TANGAY!!!!!

52. tangay – June 27, 2007
Natabo ja sa Rizal:

Si Ma’al maga tegbeng apurado ag sakay ang tricycle y Marlino tengued maga pacon tana sa opisina ang RBL para magbel ang cuartang padara y pangga (mister) nga piscador.

Maglebas ang pira ca minutos aca ogiaw si Ma’al macon tana Marlino, Marlino balik anay, balik anay kay mahangin-hangin sobra!

Pabiring gulpi ang pobreng driver pabalik sa balay y Ma’al tenged ara gali ca suot anang panti! paerep da!

53. AGENG – June 27, 2007
PADI 1: (ki PADI 2) Nabebereng aco mayad sa natatabo kanatueng tatlo. Tag-saca MISA kita sa adlao nga Domingo. Tag-darwa kita ka adlaw umpisa Lunes tegka Sabado. Ayamo aqueng nasarangan y bacalen dia lamang YAMAHA RS-100? Ang canimo HONDA Sports-250, ang ki Brod na Brand New OWNER TYPE JEEP.

PADI 2: Ay pasamuro imong sistema sa pagparartien ang limos?

PADI 1: Aga kurit ako vertical line. Tindeg aco sa tengued ang linya, dayon ko’y tibungbung ang kuarta. Ang malagpak sa tu’o, dato ang para KANANA; ang malagpak sa wala, dato ang kanaken. Ay imong sistema na?

PADI 2: Ang kanaken y na, kurit aco korteng bilog mga 16″ in dia. Ay macon nga lagi ang dalan papacon sa langit duro ka piet animan tula’dato lamang bael akeng bilog. Tibungbung co ra ang kuarta. Ang maseled sa bilog maman ang KANANA, ang maga lua duto, maman ang acquen.

PADI 1: Interesting imong style,a. Ang ki Brod kabay pasamurong sistema anang yng bubuat?

(Nabati sanda ni PADI 3, rapit kanandang darwa.)

PADI 3: Ay ang langit adin? Bago daya macon sanda ang langit sa u’bong? Animan ang kanaken y na, aco ara ren pag-kurit-kurit nga pareho indong yng bubuat. Yng titibungbung ko lamang ang kwarta. Ang maga lalagpak, kanaken; ANG MAPASALA SA U’BONG dato ang KANANA.

(SUSMARYOSEP!!!! animan gali…)

54. ice-drop – June 28, 2007
Ice-Drop …graduation song.. Grade 6 …You’ll Never Walked Alone.

Formation kami ren sa stage ..1 week den lamang graduation day den.. Si Maam Arzaga ameng manigkumpas…Sa tenga ren ang kanta mi nag-piok sa grupo ..hindi ko matiis akeng karadlawen pati akeng katupad si Tatoy sige ameng kadlaw asta nakita kami ni Maam duro ren anang kasilag kanamen ..na insulto tana kuno…pero agpaliwanag kami ameng side na talaga mi nag piok ay muro na anang kaisip tana maman ameng ingkakadlawan ay tana emote sa pag-kumpas…umpisa dato ara kami na ren y papansina kabut pa sa indi tan ren ag kumpas sa graduation …Mayad lamang mi maestra na nagkampang kanana ag patag tana ren da…

55. kutapdi – July 3, 2007
Mi saka misis y piscador na taga rizal ang ag bakal y birthday card para sa anang mister. Aliag na y pakita ki manang…makun tana dolly ako baya mi nabakal na birthday card sa bargain ang tinlo ingan. maga birthday ren moro si mister love sa isarang bulan ig tamang-tama lamang maririsibi na dia. abir bago ko sasaradon ripara anay ang katinlo ingan baya.
ara’y payagi y manang nga ipadara ang card moro na ang aka betang sa unan ay…”to my beloved nephew”

56. Lato – July 8, 2007
Mi saka lalake nga mi tatoo sa anang braso nga Agila…Siempre pa pag agila imong tatoo maliag y kon maiseg…Isarang beses mi ag pakiman kanana nga baleng ig makon ang baleng…”anono dan imong tatoo??? (Siyempre pa maiseg si lalake) AGILA!!!!pa-ogyaw anang sabat!!! Ogayw da ang baleng mas mabaskeg ig aseselag!!!!anono dan imong tatoo!!###***^^^^anang sabat ang lalake pareho pa enged…Tapos ing kwelyo tana ang Baleng ig ing oman na anang pakiman…ANONO BAYA DAN IMONG TATOOOOOOOO!!!!!!! sabat si lalake makon tana……PISE????? (Boto ang manok nga maite pa) sa maiteng boses) maiseg ka pa?????

57. luwaw-luwaw – July 8, 2007
Ma share ako anay digue, ara mag kontra para mi anteng. Dia matud nga na natabo – high school kami pa dato. Naga istoryan kaming mag tarangay dayong abot akueng libayen nag alin sa pulawan, makon tana kanaken maintras naga kadlaw y mayad… “Manang manang, makon baya akueng classmate anang manong kuno ing epoxy” – nag sabat aco anong epoxy? tapos dayon tana ren y pataka kadlaw maintras naga barita… “Anang manong kuno napatay sa barko, indi ma’elaman kung ano anang kinamatay tapos ing epoxy kuno bago ing uli sa cuyo” animan kono durong bedbed sa anang lawas” after dato sige ren amueng karadlaw dato gali maliag y kunon anang classmate anang manong na napatay ing autopsy” (Patawaden kita lamang)

58. bagasay – July 10, 2007
liwat: tatay, padara’y ako ra kuwarta, lubot-lubot don akeng brief.

tatay: dodoy, agwanta lamang anay ara kita pa kuwarta. akeng brief ngani garter den lamang ang nasasala ay ara ako pambakal.

59. bagasay – July 11, 2007
“do not do unto others what you do not want others to do unto you.”

cuyonon translation:

“indi kamo agtula’dan, kung mapang tua’dan kamo, beken y tula’dato.”

60. banbanen – July 11, 2007
Ano’ng English ng Kuti: CAT – Ang Kuti nga madasig ag langoy: SUPERCAT – Ang Kuti nga kilala ang tanan: SIKAT

61. baliget – July 12, 2007
dia matud n na natabo..higschool kami..aga iristoryan kming mgka-klasmeyt tenged s mga trabaho amueng mga gurang-gurang, makon da akeng saka klasmeyt “c tatay(seaman) ngani ag abot kgabi tamang dara mga candies,makon ako “anong mga candies, tawi kami ra?” dayon tana y sabat ” mga marshall law lamang,pati chocolates….hahahaha..icipa indo anong marshall law kabay dato???

……dato gali anang maliag y kunon ” marsmallow” -)

62. kutapdi – July 13, 2007
mi saka pasiente sa cuyo ang medio napikon sa intrimis atueng doctor datong magpa consulta tana tengued medio nape-peng anang talinga ig ing kukurian tana ka bati…makon tana doc, permi baya aga peng akeng talinga, ultimo akeng utot indi ko ro’mabati. kadlao si doc ig ing recitan tana bulong. makon si doc pag naubos mo inem dia, mababati mo ron imong utot. talaga? maga ranting den akeng paramatian? pakiman tana…aw indi ra…sabat si doc, maga baskeg lamang imong utot! damparang!

63. *TANDIKAN* – July 17, 2007
Ang ingkokon nga Calendar Method

Agpakon si Antonia sa Hospital, agreklamo sa doktor.

Antonia: Dok makon kaw, mayad ang Kalendar mitod (method)? Ayamo agbedes ako ruman?
Doc: Ayamo pasamuro indong ingboat?
Antonia: Tay maman da ameng ing-banig.
*akangirit maliaw ang doktor! ;)

64. banbanen – July 17, 2007
Wasari
amusar
bikulom
de amunar
talaspaku
amunar
hom ir
de pekre
al madukurar
hom hom
puran!!!

Ta, ing basa mo? Dan orasyon pang padamel i bulbol. Hehehe

65. banbanen – July 17, 2007
Ako baya ara mabuat kaina, animan naisipan kong baliskaden ang mga words sa tagalog pareho ang…

ALAB
BALA

ATAY
YATA

GILID
DILIG

DAGA
AGAD

NILASLAS

ay ilam, ba’la kamo ren lamang.

66. tangay – July 18, 2007
banz dan mag isip aco sa pandayan natatabo…kung mi dara cao nga leaf spring ang jeep tapos aliag mo ipabuat nga garab….sa tagalog medyo mas matama pa ang bright diyan sa kilid-kilid…akeng interpretasyon sa Cuyunon lamang tegka.

na inganyo aco dato sa imong pakadlaw:

soma nerat agnam yangat nocap atik otod as niagrab lakab natraps an salenist “yub eno ekat eno”.

ay ilam da baala camo ron lamang ag sugpat.

67. tangay – July 18, 2007
hoy
namaf
kiprakar
mami
imukin
mi
basa
manaya
suwa
ha!

ja orasyon da para sa mga babae nga suplada…anang resulta medyo cao ag te-lek ang tae manok nga malugaw, ipaid mo sa irong ang imong crush nga suplada….sigurado marutos enged canimo!

68. bagasay – July 19, 2007
nanay: ta’syon, panawan den ang pinantian i tatay mo, adlaw don.

ag panaw don si ta’syon. mi nabagat tanang malam.

malam: nene, tagpira imong ing dadarang isda?
ta’syon: lola, makon si nanay ipanaw ko lamang. ya, kanimo ron para makaoli ako ma’ga.

69. bagasay – July 19, 2007
mi mga bata nga aga arampang tenged sa andang mga sikreto. doto sanda ag pakon sa balay ang isara kananda.

bata 1: daksilab ngamal ngeta ngapma arap idni opasam in yanan om ngeta oterkis.
bata 2: egis, nad is yanan ara seram ngeta ngi nonok. nad ned is yanan.
bata 3: is yanan om ara opasak ang ngana retsad daksilab?

nabati ni nanay andang arampangen dayon tanang sabat.

nanay: wa daksilab ilag ngeka retsad? ilad-ilad oka orom arami ya ga toba omak nor.

mas antigo pa gali is yanan an mag gemil daksilab!

70. tutuliao – July 20, 2007
Mi darwa ka magkumpay nga agapaburitan. Tamang tama mi aglebas nga karabao ig agtadeng pa sa andang kilid.Dato gali igparanglebang den ang karabao. Adios nga apamusdak den ang karabao, agpaburit doman anang kumpay.

Kumpay 1: Selenga kumpay, kung aliag kao pekpekan ko pa ang buli ang karabao!

Kumpay 2: Aber ngani!

Teron na manda ang buli ang karabao maentras apanglebang, diriditso anang kinemkem sa anang buli. akaignek dadi ang karabao ag kipot gulpi anang buli dayong sirit sirit ag dalagan sa kaagonoyan. damparang anang kinadlao anang kumpay nga ingtatawtaw na ing guguyod guyod ang karabao anang kumpay.halos mapataypatay tana kadlao
sa buay ang teyeb teyeb ang karabao nga indi na maintindian kung ano dato ag seled sa anang buli agsabit dadi sa mga tud anang kumpay nga ing guguyod guyod.akapangawid tana ig naugot da anang alima sa buli ang karabao.

tengued mi pagkaburit da manda, balik tana sa anang kumpay

kumpay 1: kumpay,indi kaw ag ngirit ngirit dian. Imong kaisip indi ko makaya ano?

Ara re’y sabat anang kumpay. sige ren lamang anang ngirit. dato gali atuak den.

( dia maman ang kwento ang apatay sa kadlao. kung ikaw kabay ang akakita ang imong kumpay ing guyod guyod don ang karabao, ano ang mainabo kanimo?)

71. bantul – July 21, 2007
pasambag kta anay!!

si kabron nga butoy pera ren ka adlaw nga apo’problema anang tae’, ay muro ing sisipon tana pa y mayad.. ara tana katiis ag pakiman tana sa anang tatay:

butoy : tay ako baya apo problema ren sa akeng tae’.
tatay : ayamo naiwan kaw butoy?
butoy : dya pera ren ka adlaw, pag agbanlibang ako, way akeng tae’
mi katabid nga sipon, ayamo kabay?
tatay : aylam butoy! dan mas mayad sa ag senga ka imong sipon,
mi katabid nga tae’..

72. banbanen – July 22, 2007
Tsuk
Tsak
Tsenes
Katsambala

ay ilam dan ara maliag i kon. Damparang

73. bagasay – July 22, 2007
maestra: sino si jose rizal?

pedro: ilam, ma’m, indi ko makilala.

maestra: sino kanindo ang kakikilala ki doktor jose rizal?

juan: ma’m, doto kuno mi bagong doktor sa ospital, dato siguro
maman si doktor jose rizal.

74. tangay – July 23, 2007
lolo oke: batangja pagdayon magsaro canamen.

batangja: salamat lo oke aco aca pamao den.

lolo oke: sige ren saben dan ara camo roman sera way dage ma sabor ameng ing aratubangan.

batangja: ing sanlag den y nanay ang kanen sa puriko mi sera pa?

75. banbanen – July 23, 2007
Tay tawi ako anay bente pesos mabakal ako lamang i DE LATA.

Ay ilam dodoy dan mga taga bukid lamang ang naga gamit ang word nga DE LATA, beken matinglo i pamatian, english-a.

Pasamoro?

KANG GUD.

76. tangay – July 23, 2007
tendira y nay onsay: ano imong ing babakal?

boy praman: pabacalen da y liquid paper correction fluid.

tendira y nay onsay: ano ngani dato?

boy praman: liquid paper correction fluid – or wite out correction fluid.

tendira y nay onsay: hae, hae, hae wi pram manila caren inde ca pa caelam ang pang ires sa kukungban? adin cara cabati ang mi liquid nga papel? HAE HAE HAE!

boy praman: (kaerep ingan), talikod aga butong-butong nga macon: ilam sa imong wang! robas i netinoc ngomi geta! damparang!

77. banbanen – July 24, 2007
Ang maete ako pa, aga karawat kami ni Daguldol sa idalem ang star apple. Ara patimbereng dayong golpi oran asta pangilat ang baskeg ingan.

Ako aka dalagan nga lagi sa balay maintras si Daguldol nasala sa idalem ang puno dayon tanang pataka aragngag.

Makon ako kanana nga aga ogiaw… “Pag dalagan i madasig papakon dige sa balay agod indi kaw mabotod.”

Makon tana nga aga tangis…”Ako indi, ara ako labet.”

Makon ako kanana… “Bala kaw imong TOTOY aga lastro.”

78. Alibangbang – July 25, 2007
Datong high school ako pa, akeng Tiyahin maestra sa PSU Cuyo aga turo tana y English subject.

Isarang adlaw ag taw tana y quiz ang topic tenged sa mga “ayep” kung ano ang tawag ang mga ayep kung maerentek pa o kababata pa lamang.

May saka istudyante anang sabat sa anang papel dage.

Cat – baby child cat
Dog – baby child dog
Chicken – baby child chicken

79. banbanen – July 25, 2007
Tay na, mi TANING den akeng kabui, pakabega ta ra ang soman ibos.

Ay ilam nay na, ako ma bogtaw pa aroman sa timprano, paiwan ka pa indi ren kamata.

80. bagasay – August 2, 2007
sa ameng flight, mi nakitang antehos sa banyo. ing dara na sa ISM (inflight services manager) na taga hongkong para mapanawagan kung sino ang nadodoran i dato. ag pakiman ang ISM sa saka filipina flight attendant kung anono ang pa ang ibang english term sa eyeglasses. makon ang pinay, spectacles.

tuladia anang announcement:

ladies and gentlemen, we have found a pair of….(nalipat kung anono ang ibang english word for eyeglasses)…(isip tana)…

ladies and gentlemen, we have found a pair of testicles in one of the toilets of this aircraft. whoever lost this item, please identify yourself to any of the flight attendants, thank you.

masig lingling siguro andang mga sakang ang mga pasaherong lalaki, saben dan manda naolog don andang ing tatago-tago. pero kung kanimo natabong nasalan mo manda sa kasilyas, mapakilala ka pa kabay? siguro imong kaeya beken lamang maite!

81. imamatad – August 2, 2007
SA suba kanodaya,mi saka malam na mansyano ag pakadlaw.ag sagyap ang bata sa anang asawa.

BATA:Tatay pogi c nanay poga adin?
Tatay pogi:Sa amerika.
BATA:kano pa?
TATAY pogi:WA dadi lmang.
BATA:ano ron da tuladato lmang kadali ang apakon sa merika.
TATAY pogi:TA inde pakoni dyan sa luyo ang balay kung inde kaw ag paraet?DAN atendeg dyan sa merika.
BATA :ta dagi manda tana sa luyo.
tatay pogi: ingkukun ko ron sa merika.selenga dan tana atendeg sa merikang lugta.
bata: akeng kaisip sa amerika dato gali atendeg lmang sa mi aga rekang lugta.

82. Lato – August 5, 2007
Dia matod nga natobo sa Cuyo. Anang trabaho ang darwa ka lalake nga dia mag bu’wa ang penet kada adlaw. Isarang beses datong ang saka bilog kananda doto ren sa bulsa ang penet ig ang isara doto pa sa gaket ig dayong gulpi oran. Ogyaw ang dato sa Bulsa ang penet makon.
‘Pay, patigayon da y pasirongan akeng lambong sa oran….Taranta ang sa gaket kung anono anang bubuaten ay samoro ang gaket ara y atep. (ang gaket gali ay sarakayan sa dagat nga ing buat sa kawayan nga ing igotan topad topad) Matapos ang bu’wa makon ang lalake sa bulsa ang penet..”Pay sadin den akeng lambong??? Sabat ang lalake dian sa idalem ang gaket….Dorong kasilag ang miana ang lambong tenged ang ka ramig ingan ang tiempong dato..Spleka ang lalake nga nasala sa gaket…” Makon ka ra pasirongan ko sa oran tay maman da akeng ing buat” Tama ra manda….

83. bagasay – August 10, 2007
sa first class ang eroplano, standard practice nga mag welcome ang ISM(inflight service manager) sa tanan nga pasahero. tay maintras aga panaw ang ISM nga lalaki nga taga Hongkong, ag kot tana anang buli. nakita ang saka pasahero ta ing pakimanan tana, “do you have hemorrhoids?” ara siguro kasapo kung anono ang hemorrhoids animan makon tana, “one moment, sir, i will check for you if we have that in the menu today.”

84. Ameg!!! – August 11, 2007
Ako baya mapakiman lamang andan:

Ang FIRE-EXIT manda maman ang ing “Luluan y ang kalayo”?

85. banbanen – August 16, 2007
nay na: mayad pa imong ulo mategas. Imong BIRD malemek!

Dalagan si tay na sa banio sa anang kaerep. Dayon tana madanleg, ugiao tana… “mayad pa ang banyo madanleg.”

86. Ameg!!! – August 16, 2007
Si Tay na kakauli lamang ag-alin sa uma…

Tay na: Nay na, anono atueng makakaen dyan?
Nay na: Way dan sa lamisan, bala ka ren ag pili !!!
Tay na: Saka pidasong kamoteng kaoy?
Anono akueng pagpipilian digue?
Nay na: Pagpili kung maliag kaw ag kaen o indi !!!

87. Arumasit – August 16, 2007
ja matod nga natabo sa cuyo, ang bulan nga district meet sa cuyo, ciempre bising bisi ang mga eskwela sa pag arayuson ang mga facilities sa anang quarter, tay mejo kailangan anda y wire extension para sa andang light, makon ang isarang estudyante ki mayor, ay ciempre agbisita si mayor sa andang quarter ang adlaw nga dato, makon ang isarang estudyante ki mayor… Mayor adin kami kabay kakabel y wire? Pagsabat da y ang Mayor, Wayyy… panggabuta indo indong mga sabot y pangsugpat sugpaten para mi wire kamo… Hahahaha….

88. banbanen – August 18, 2007
Tatay tawi ako anay y kuwarta makuwarta ako lamang y SUCHERYA.

Dodoy pag patinlo limeg makaeya kaw, saben mi makabati dan beken i suherya ang tawag dian!

kona ren lamang… JUMPFUDS

89. Ameg!!! – August 19, 2007
Si Tay na asta si Nay na mentras aga durog:

Nay na: Tay na, sa imong seleng, pera ren ka dagon akueng edad?

Tay na: Kung seselengen ko sa imong bok, 18 ka lamang. Kung magtalikod kaw, 16 lamang. Kung sa imong kolit 22 lamang…
suma-total, 56, Nay na.

90. Ameg!!! – August 22, 2007
Si Tay na sa abroad ag tawag ki Nay na sa atuen:

Tay na: Nay na, kumusta ren atueng tiangge-tiangge?
Nay na: Tindan den !
Tay na: Atueng tri-sikad?
Nay na Tricycle den !
Tay na: Atueng baroto?
Nay na: Lantsa ren !
Tay na: Atueng darwa ka liwat?
Nay na: Lima ren !!!

91. tangay – August 23, 2007
Trabahador: Sir mi text akeng asawa maga bata tana kapid caministiran aco nga mag uling, mag uli…importante!

Boss: Elata anay lima caren cadagon digue sa Saudi bago mo lamang naisip nga mag uli…asisiguro mo baya nga ikaw ang tatay ang mga bata? Kung mi prueba cao ara rason nga inde tacao itugutan.

Trabahador: Ang dia ‘na, siyempre sir canaken ang ina inde ang boto aken da?

92. PUSUGON – August 27, 2007
Naelaman indo ang kanta nga BUBUKA ANG BULAKLAK PAPASOK ANG REYNA SASAYAW NG CHA CHA ANG SAYa SAYA?

ta rememeber? dan toladagi kung kantahen ng mga kabaro kong bading…

BOBOKESH ANG FLOWERET, JOJOSOK ANG REYNABELLS. CHOCHORVA NG CHACHA, CHENES EKLAVUSH.

93. luwaw-luwaw – August 30, 2007
Ma-share ako lamang abasa ko muro ang tenged s pangka…ademdeman ko ang istorya ameng saka klasmeyt ang 2nd highschool kmi s SJA biology class (depunto) sir moing juan.
makon c sir juan aruman mgdara kamo tig saka bilog n pangka operan namen, kelangan kuno ara mg lu’bo-lu’bo na pangka pg mg lu’bo minus 10pts, kun kapira lu’bo ang pangka maman ang imi-minus s anang grade.
kinaaruman ang dara kmi y pangka, makon c sir juan, ” be’la indo ren indong mga pangka ig “thumbtacks” indo s indo armchair”, ara kmi p kakatpos ameng ig bubuat dayong karadlaw s likod ang ameng ibang klasmeyt….dato gali ameng saka bilog nga klasmeyt anang pangka ing igotan na ren y straw, agud kuno indi ren ka lu’bo lu’bo, ing-ccgurado n lamang kuno n indi maubos anang grade hehehehe -)

94. Ameg – August 31, 2007
SI Tay na asta Nay na mentras aga konting-kontingan…

Tay na: Nay na, ako manda maman ang primerong lalaki na imong ing mal?

Nay na: Ayamo kamong mga lalaki, sakabilog lamang indong pakiman?! En, ikaw !!!

95. PUSUGON – September 1, 2007
Nene: Nay aking laber aga pakitaw arek tawan ko?

Nanay: Sadin ang diablong datu maga arik?
Puwede ren sa imong oyen nini basta bikin sa lips.
Asta inde mo engid ipakawkaw imong digan (bubz) mintras ara kasal.

Nailaman mo ang mga lalaki pagkatapus anda palabitan imong digan, iba doman andang kakarutkuton sa madason…tandan mo dan.

96. banbanen – September 2, 2007
May nag kon den kabay kanimo ang PHRASE nga dia, “ING GEGEGMAN TA KAO, KANIMO LAMANG AGA TEYEB AKENG KALIBUTAN?”

Puwes, ing loloko ka na! Anono anang pabetang kanimo solar system?

97. bagasay – September 2, 2007
ag pangi ang baleng sa kageban, naporasikan ang dwende….

baleng: aroy, patawad, ayaw ako ra i kastigoa.

dwende: indi kaw ma’dlek, papamanggaden ta ka pa ig papagoapon, maski anono imong maliagan.

baleng: matamang salamat pero ANONO ANANG BAYLO?

dwende: BAYLO KITA TOTOY!

98. Arikondal – September 4, 2007
Ing abot si Juan y anang paranlibangen sa uma. Dalagan tana sa kakogonan. Datong makakita tana y matinlong puwesto, dali-dali tana ag ulog y sulat.

Usto lamang akatapos tana anang burwaten, abati na ang saka babai nga naga ogyaw. Nakita na nga doto sanda tenged sa kamaisan. Kelkeg si Juan sa kaadlek nga makita tana y ang lalaking agapasipala sa babai.

Pag abot sa korte, agtestigo si Juan:

Abugado: Adin kaw sa mga oras nga natabo ang krimen?
Juan: Doto ako sa kakogonan.
Abugado: Aga iwan kaw doto sa lugar nga ing sasambit ig anono imong ing bubwat doto?
Juan: Aga-uma ako pero ing abot ako akeng paranlibangen.
Abugado: Anono imong nakita mientras doto kaw sa kakogonan?
Juan: Nakita ko ang lalaking dan (ing turo na ang suspek) nga ing papasipalan na ang babaing dya (ing turo na ang babai nga nagareklamo).
Abugado: Muro’ raye imong ing pupuwestoan sa darwang dya?
Juan: Marapit lamang. Doto ako sa kakogonan, tay sandang darwa doto sa kamaisan.
Abugado: Mga pira ka depa imong raye kananda?
Juan: Ayamo? Mi agadepa-depa baya kung agapanlibang?

99. Arikondal – September 4, 2007
Ja matud nga natabo.

Sa Rizal Avenue, agapanaw ang darwa ka daragang Cuyonon. Ing dadason anda ang Amerikanong si James Eider (asawa ni Pilar Fernandez of Cuyo, Palawan, dispensa amiga). Si James aga bel y video sa mi Mendoza Park . . .

Daraga 1: Selenga ang Amerikanong dan (ngisngis)
Daraga 2: Ayamo andan?
Daraga 1: Aruy, ang Amerikanong ja … duro’ bael siguro anang suso.

Dayong balikid si James Eider: BEKEN DA MASYADO!!!

100. PUSUGON – September 4, 2007
Valer kuberch, kahit jutay, ang julamantrax donchi ay anek-anek. Nyongkamas at nutring, nyogarilyas at kipay, nyitaw, nyotaw, jutani. Kundol, jutola, jupot, jolabastrax, at mega join-join pa, jobanox nyustasa, nyubuyax, nyomatis, nyowang at luyax, and around the keme ay fullness ng linga! –

dan Bahay Kubo, Gay version.

101. tangay – September 5, 2007
Si Mrs. de Vries maintras aga palua y sine sa Rizal Plaza mi darwa ka solterito nga kamaite lamang ka sampok kanana. Tenged maski madelem aga lutaw anang puti y Mrs. de Vries, makon ang saca bilog nga solteros: tangay way dagi gali mi kana nga doro’ kapustura. Magsabat ang anang kaiban makon wi een manda tangay ang sabor ingan i sioron. Magbales si Mrs. de Vries macon tana: MGA DODOY AYAW DA.

Keras sandang darwa ara nakita oman sa plaza.

102. Sandbar – September 7, 2007
Maestra : Why is P3.70 is equal to P13.20?
Studyante:(agpatas anang alima) maam… trisibinti-trisibinti

Bwahahahaha…..

103. PUSUGON – September 10, 2007
SABI NILA BISAYA AKO… WALA NAMANG IBIDINSIYA.

104. Lato – September 11, 2007
Dia matod nga natabo sa PSAT sa isara ka maestro.Ang kambeng ingan anang pamati tenged abati na nga ing tsismis tana anang mga studyante nga tana kono “gwapo”.Pero pagkatapos ang saka Domingo doro tanang kasilag tenged tana adiskubre na nga tana gali beken y “gwapo” kundi ang tsismis kanana ay “OAPO”…Baliskad ang “OPAO”….

105. banbanen – September 12, 2007
San Carlos: Ika’ ang ka intrimis.
Suba: Pag siri’ intrimis.
Rizal: Sari ako’ intrimisa.
Maringian: Ay ilam puros kalokoan ika’ ang ka intrimis.
Danawan: Damparang!
Tenga-tenga, Bancal, Cabingsing: CHARING!

106. tangay – September 12, 2007
Dia matuod nga natabo: Clark Field, Lucbuan, 1968
Isarang solteros alawak-lawak anang ginawa makita na ameng bisita nga ag alin sa Coron nga kapusturan matuod kasiksiyan pa.

Mi aga pangarana sa amen kuya Eddie:

Sexy_Cute_Ingan: Tambe’ sa barandilyas, abe’ datu medyo mi aga pangarana ang katinlo ag kanta.

Solteros: Lutaw ag pa charming katabid anang darwa ka body guards nga aga bit-bit ang MACLIN nga radio phono para magpatugtog ang plaka y Victor Wood.

Sexy_Cute_Ingan: Oy, pagdayon kamo.

Pagkatapos ang pira ka oras nga pamasyar ing puyat den si sexy pero inde na maelaman kung pasa mauro papaulien ang solteros.
Dayung pang NGIRIT-KIRIT ig makon tana oy datu kabay anuno?

Solteros: KIWIT-KIWIT!

Sexy_Cute_Ingan: Anuno imong ing kon kiwit-kiwit?

Solteros: Een Kiwit-kiwit!

Sexy_Cute_Ingan: Uliten mo ngani indi ko maintindian.

Solteros: Ay elam, KUAW!

Sexy_Cute_Ingan: Abe inde ako ron gali kanimo ikaw gali kung magkadayunan kita kung pakimanan takaw 3x maga botig den.

Solteros: Tay ala sige, KIWIT_KIWIT…damparang ARA GARI R NGA NAERAMAN!!!

107. tabugok – September 18, 2007
Dear bata

ing padara ka ren ang 50,000 imung pang matrikulu.ing pabakal amen ang karabaw, ang ka mal gali ang kursong counterstrike.ara kita renda mga baboy ing pabakal amen denda para sa imung ing kukun na proyekto, Nokia N75 manda?ang ka mal da imung proyektong dan. tabid denda dyn ang 7,000 para sa fieldtrip sa mall of asia,maraye ba dato?ayamu ang ka mal? ipeprenda amen pa ang taraniman para mabakal mo renda ang instrumentong i-pod. napadaki indu ren ba ang indung ing papapuyatng San Mig lights? basipang katapos kara nga lagi, pakaliba kaw dyan indi mo kami demdemen dge, maski makuri agwantaen amen katapos kaw lamang.

Aga guegma
tatay & nanay

108. PUSUGON – September 19, 2007
INDE KO MALAMAN KUNG ANONO KABAY ANG AKING “PAPEL” DIGE SA CUYO PRESS. PAALAM KO LANG KANINDO BOKIN AKO “PAPEL” — “KOKOMBAN… “KOKOMBAN AKO”

109. Banbanen – September 26, 2007
Nay na: “Pirmi ako ren lamang aga bera-bera kada mag alin kaw.”

Tay na: “Ayamo? aga uli ako ran nga lagi ah!”

Nay na “Dato ren ngani eh! kung mag uli kaw ara patimbereng, aga gulpi ka’ lamang’ y abot, pag text da una.”

110. bagasay – September 27, 2007
sa simban, sa sermon ang padi, ing pakimanan na ang mga tao kung sino ang mi kasuay. ag patas andang mga alima ang mga tao pwera lamang sa isarang malam nga babai.

PADIi: ta, tanan kamo gali mi kasuay pwera lamang ki lola. ay lola, pira ren imong edad?
LOLA: nobenta i dos don akeng idad.
PADI: selenga indo dan, nobenta i dos don si lola, pero ara tana i kasuay. anono imong sikreto?
LOLA: agkarapatay den ang mga diablong akeng kasuay, ang mga putangina, ag orona ren kanaken!

111. bagasay – September 27, 2007
sa isarang iskwelan, Math ang ingtuturo ang maistra:

MAESTRA: juan, kung akeng bata lima sa primerong asawa, sampolo sa pangarwa ig apat sa pangatlo, pira kabilog ang tanan nga akeng bata?

JUAN: ma’am, isara kang TEKAGAN! ara ka pa nakontento sa saka asawa lamang ag pangatlo ka pa animan ag tama ren mayad imong bata. miris dian kanimo!

112. banbanen – September 29, 2007
Kabegan mo’ ma’eget, te’leken sa idalem, ipaseled mo imong todlo, maski ta’lo pwuede, sigun sa bael’ y ang lobot. Ipaseled mo tegka sa idalem, apwap-apwapen mo asta anang buli maintras aga bora-bora. Dan maman ang tamang pag urogasen ang baso’.

113. Lato – September 30, 2007
mag asawa ag swayan ig makon ma belag kita ren lamang…pili kaw kung anono imong aliagan….

Babae: Kanaken ang hacienda!!!!!
Lalake: Kanaken ang sarakayan!!!!
Babae: Kanaken ang driver!!!!!
Lalake: Dian kita maparatayan!!!!!Mabuay den kanaken ateng driver???####***Katribu pala ni PUSUGON>>>>

114. *A63N6* – October 2, 2007
NENE: Nay, ayamo kabay kada makita ko acqueng klasmit nga guapo aga eguet acqueng bra?

NANAY: Ara bali Neng, aroman indi kaw ag suot imong bra, dan anang brief doman ang maga eguet.

115. *A63N6* – October 2, 2007
JUN-JUN: Bilib aco sa mga tio anda Nong Roy, siado ka-leleban. Ag irinuem kami ang isarang adlaw dayong tawag ang kamalay ay mapatabang kuno pamaseled andang mga bagahe ay mga bagong abot. Ing bayan amuen lamang amueng yng inuem pati amueng semseman sa lamesan pagbalik amuen ara engued y buien ang semseman.

MON-MON: Mi nasala duto sa lamesan animan siguro ara natandeg y ang mga tio.

JUN2: Ara, tanan kami ag alin.

MON2: Sabuen lamang, ara kamo nabuay nga nadura, animan.

JUN2: Mga tenga ra sa oras.

MON2: Mabuay-buay da! Ta pagbalik indo ing kaen indo pa ra ang semseman?

JUN2: Een, ara iba eh.

MON2: Yng kaen indo pa? Ara camo engued y dua-dua nga mi marimo o ibang aka laket sa semseman nga animan pati ang mga tio naduran y interes nga kaenen ang semseman?

JUN2: Aw, een. Ara ngani ibang semseman animan.

MON2: Ay anono indong semseman?

JUN2: A S I N . . . . . .

) 🙂 )

116. bagasay – October 2, 2007
sa saka “mall” sa manila, mi mag lola nga ag pasyar:

LOLA: dodoy, magkabeg ka lamang sa akeng palda maintras aga panaw kita. angka tama ang tao saben madora kaw.

APO: een, lola. indi ako ag pamuliao.

maglebas ang darwa ka oras, mi malam nga babai nga agparapit sa guardia:

LOLA: guard, may nakita ba kayong batang lalaki na may dalang palda?

117. *A63N6* – October 2, 2007
BATA: Nay, quince (15) anyos aco ren, acqueng mga tangay aga suruot den andang mga bra. Tuguti aco ren dang mag suot da y bra.

NANAY: Pag-ipes BERNARDO, bela ang tuang-tuangan ig mag sagueb den y tubig.

( ) (

118. viva hot bhabes – October 6, 2007
,pag-ikaw ag inem irenimen lagat-lagat araren tama,pag-agtumar kaw drugs pera kadlaw ara renda epek, Yamo pag-ikaw agmal todo tranggina anong petsa ren sampulo ren kadagon me tama ka pa???!!hehe

119. banbanen – October 7, 2007
Isarang adlao naga suayan ang mag asawa. Makon da si nay na ki tay na… “baboy kaw” sabat da nga lagi si tay na… “baboy ka ra!” Lagat maete nabati ang mag asawa nga naga tangis andang bata. Dengan sanda y pakiman, “Dodoy ayamo naga tangais kaw?” Makon da ang bata. “Si nanay baboy, si tatay baboy, ako gali ODOK huhuhu.”

120. “Botelek/Bulalat” – October 9, 2007
Mapasampura aco anay acqueng nabati na istoria. Dague ang istoria.

Mi saca lalaki cuno na mabuay den naculong sa prisoan. Sa sobrang capungaw o sablek sa babay, aca tipan sa anang sadili. Pag aco macalua digue sa impiernong prisoan na dia. Ang unang babay na acqueng mababagat rerepen co. Cung muro rake anang ipen dato ra ang rake cung pera ca beses co rerepen. Paglua na cuno sa prisoan mi nabagat tana na malam tapos lungab den anang ipen.

Macon ang priso sa malam.
Lola pasencia ca ren. Aca pangaco aco sa acqueng sadili animan dapat cong tumanen acqueng bisara , na ang unang babay na acqueng mababagat pagcalua ko sa prisoan rerepen co. Dadi nakita ang priso ang ipen y ang lola darwa ren lamang sa unan, ay muro lungab den. Ay di ing rep na ang malam darwa ca beses, ara engued cuno i palag ang malam. Pagcatapos ang priso, dayon tanang dalagan ciguro bago na naisip na anang ing pasipalan malam den. Abereng tana cuno ay ingrutos tana ang malam. Anang calaem idedemanda tanan ang malam, dato gali, makon ang malam kanana, aga ogiao pa, elat!!!!!! elat, anay dodoy, inde lamang buay, ara mo nakita mi saca ipen pa aco sa acqueng bagang. Ay di obligar tana sa anang bisara ara tana mabuat mi sacabilog pa. Enjoy si lola, malas si dodoy malam anang nadali. Damparang!!! aliag para gali si lola. bwahahahahah!!!

121. *TANDIKAN* – October 9, 2007
caller: kuya buni (dato baya si Boni Rosel) , puwiding bumati…pati magrekwis ng song?
boni: sige kanino mo ididikit (dedicate) ang song?
caller: sa aking biyenan.
boni: Wow! Bihira ang ganyang nag rerequest para sa kanyang biyenan, e ano namang kanta ang gusto mong irequest?
caller: Devil Woman po!

nyee!

122. *A63N6* – October 10, 2007
BURAY mi ang LIBAT aga laklak. Ag diskusion dayon sa suayan:

BURAY: Ika’ng diablo cao, PAGPAKITA indi ka ngani y lintian kanaken. Paparamusan taka’ engued acqueng tiro.

LIBAT: Ayamo ag PAKITA aco ra kanimo, pabetang kanaken pangel? DARWA CAMO, ACO SACA BILOG… Ay dia, aco mapa-tigbak???

123. *A63N6* – October 10, 2007
Natetengued sa raye y andang yng alinan ig sa labeg ang oras nga puros lamang panaw andang yng buat, macon ang MAESTRO sa anang dose (12) ca discipulos:

MAESTRO: Bago kita maga paranari, kada isara mi isara kanindo mag putay y bato y daraen digue kanaken.

Ang onse (11) ag purutay y katamtamang bael nga bato. Ang si Judas na, maite nga bato lamang anang yng putay. Yng tamadan y sagiap.

DOSE: Maestro, dague ren amueng mga bato.

MAESTRO: Magparangadi kita yg dang mga batong dan, mamaimong TINAPAY nga maman indong kakaenen mientras aga paranari kita.

Lugi ang pobreng si Judas, sa anang ka tamad.
Panaw doman ang grupo. Mabuay-buay, dayon domang paranari.

MAESTRO: Mag-putay camo oman y bato bago kita magparanari.

Sagiap doman ang dose (12) y bato.
Ang onse (11) kapareho ra ang dati, katamtamang mga bato lamang andang yng pang putay. Si Judas y na, sagiap y ang mabael nga bato.

JUDAS: Bawi aco dadi. Gegetekan aco digue, acqueng mga kaiban mabibitin.

DOSE: Maestro, dagi ren amueng mga bato.

Ang Maestro dayong kurit sa lugta yg ag kuon kananda:
MAESTRO: Kada isara mi isara canindo mag tindeg tepeng sa kurit yg ipilak indo ang bato sa pinakamarayeng abot indong pasil.

Ang onse (11) ay natetengued nga katamtaman lamang andang mga bato, mararaye andang mga pasil. Ay si Judas na, ay mabael ang bato animan durong ka-rapit ang yng abot anang pasil.

MAESTRO: Dan mamang TAKESAN ang LABEG indong mga KABUI.

(ANIMAN GALI SI JUDAS ANG PRIMERONG NAPATAY SA DOSE?!?!? Mi rason mga tangay, bago daya???)

Panaw doman. Paranari. Macon doman ang Maestro:

MAESTRO: Putay camo oman y bato. Dadi y na, darwa (2) indong sagiapen yg iprisintar kanaken.

Ang onse (11), pareho ra ang dati, darwa (2) ka katamtamang bato andang yng pamutay. Si Judas y na, “WISE” tana ren kuno dadi:

JUDAS: MABAEL pati y MAITE acqueng puputayen. Kung maga buat y TINAPAY, ang mabael acqueng y piprisintar. Kung IRARABON, ang maite acqueng ipipilak.

DOSE: Maestro, dagi ren amueng mga bato.

MAESTRO: Awidan indo dang mga batong dan, YG ANG MGA BATONG DAN, UMPISA SA DADI HASTA REN SA KATAPUSAN, MAMAN DEN INDONG MAGIGING “B A T O G”…..

( ) ( ) (

(LING-LING CAMO MGA TANGAY, KUNG INDONG BATOG BEKEN Y TEPENG, O KUNG SA CUYUNON PA – AGIL, ISARA CAMO SA MGA LAHI NI JUDAS NGA AG WASAG SA KALIBUTAN….)

Haiks, haiks, haiks, haiks, haiks…..

124. Lato – October 17, 2007
Mi saka Cuyonon bago sa Manila. Abati na nga sa Ongpin kono pwede kaw ag remedyo ig barato lamang..Siyempre ag “remedyo” tana sa Ongpin ig ing saboran tana y mayad. Paambog tana pa sa anang mga kakilala…Makon tana…’PAY ANG SABOR INGAN BAYA AKENG NASAMITAN. SAKA DOMINGGO REN ANG AG LEBAS ASTA DADI ING LULUAN AKO PA”….ARA KALIBUTAN ANG POBRE NGA TANA GALI MI “TULO” REN. DAMPARANG!!!!!

125. bancalanen – October 24, 2007
dia matod mga natabo..datong kami 4th year high school history class Related bldg.1:00pm sereled den ang mga boys(mga baleng, ara ren i oroli kundi ag irinen den kanda dang fausta saclet),,,pera pa lamang ka minuto sa seled ang classroom ang utot ang saka baleng..reklamo ang tanang estudyante aralakak ang mga baleng….ang makuri lamang akeng isara ka tangay doto enged aga gurang sa likod ang mga baleng (ing buruan tana i mayad ) lagted tana gururangan tepad kanamen pero amarimadan amen den lamang, akeng tanagay duro ren i lespad!!!! jaski ing sampi utot den akeng tangay…ing pasan amen den lamang i daraen sa clinic damparang!!!!!

126. bagasay – October 24, 2007
pista sa magsaysay kanudaya. ag tukad kami para magseleng i ang koronasyon andang bagong “miss magsaysay” nga si jane de la torre, taga igabas. kung sa pustura lamang, ara ka maliag i kon.

ara gali ang mayor asta ang bise mayor animan isara sa mga kagawad ang ang proklamar sa bagong reyna.

kagawad: ladies and gentlemen, i have the honor to present to you, miss magsaysay 1978(beken ko sigurado kung tama pa ang dagon, lipat ako ron), HER MAHESTY, QUEEN HANE THE FIRST!

kabereng kaming tanan kung ayamo tuladato. masapo amen, ang kagawad gali anang aran aga impisa sa “J” ta indi kung sa cuyonon ig sa mga espanyol, “H” manda ang pronunciation. mi puntos tana ra doto!

127. bagasay – October 24, 2007
dagi pista sa isarang bario sa cuyo. bagudaya mi drama sa bisperas? tukad kami reman doto. bago mag impisa ang drama, ag opening remarks ang kapitan sa barangay:

kapitan: ladies and gentlemen, welcome to our barangay fiesta. we have a drama presentation tonight and we hope you enjoy it. i will not make my speech very long anymore so the show can begin right away. god bless everyone and GOODNIGHT!

indi amen maelaman kung anono anang maliag i pa’bot sa mga tao:
mayad nga gabi, o goodnight den ay makatorog tana ren.

128. Banbanen – October 24, 2007
ag kaen kami ni Bulalo ang Domingo October 21, 2007 sa Mandarin Buffet. Ing karet kami ameng paranlinbangen nga darwa dengan pa. Ing egtasan ako ren i be’na indi enged ag lua. Pagkatapos amen ing pakiman ko si bulalo kung ayamo ang dasig tana ingan ka tapos ig solve na solve tana??? dato gali porabil tana mag seled sa kasilias ing konan tanan ang puti nga Canadian…”GOODLUCK!”

Tua’daya ren ameng alakak. Dato kung sa Lottery lamang ing kon ang GOODLUCK jacpot kami enged

129. Lato – November 3, 2007
mi bading nga kontestant sa “kwarta o kahon” program ig syempre pa umpisa sa mababa asta ag bael den ang premyo ig makon…

host: 10,000 pesos ang offer..kwarta o kahon..
bading:isip tana tenged mabael den nga kantedad pero ugyaw tana..kahhhhoooon!!!!
host: 20,000 pesos..kwarta o kahon…taranta si bading indi na ren maelaman anang bubuaten ig pakiman tana sa audience…
audience: kahon!!!!
bading:KAHOOONNN!!!! sige pa ra andang tawadan ig sa uri makon ang host…
host: last offer!!!50,000 pesos!!!!kwarta o kahon….
bading: kamaite lamang ag collapse ig dali dali tana sabat…KWARTHAAAAA!!!!! dorong klap ang mga audience….
host: mga tangay elamen ta anang seled y ang box nga ing bailo sa kantidad nga 50,000 pesos…ang seled y ang box ay……..100,000 nga “TT”….
bading: ag toro anang laway ig dali dali tana balik sa host ig makon..pwede bailo kita ren lamang y ang kahon?????lifetime na supply ko na iyan!!!!!!!!TA PUSUGON MAORO KITA DIA…..

130. bulalakaw – November 3, 2007
mi saka cuyunon sa manila sakay sa jeep.
andar den ang jeep lagat y mayte mi ag ogyao ” hold up ‘to”, labas lahat mga wallet , cellfone , relo , bracelet , singsing , k’wentas pati “salasius”!
cuyunon: diablos kaw ikaw gali cuyunon!
holdaper: wee, ciri lesang, ikaw exempted den!

131. bulalakaw – November 3, 2007
pakiman ang amo sa anang mga kaiban sa balay;
amo: ayamo kabay and toothpick ang dasig ingan maubos, kalagat kalagat a bakal kita nga pirmi.
bata: wilan ako ara ra lamang y gagamit dan!
asawa: ako kaysan da lamang aga gamit !
katabyang: we, ako beken a! ako kung aga gamit ing babalik ko nga lagi!

132. banbanen – November 4, 2007
Makon da ang mi kaniogan: “Uy!!! Dakep kaw dadi!!! Ikaw gali maman ang aga panakaw akeng mga nyog. Paglusong dian!!!”

Makon da ang takawan: “Dakep den kung dakep!!! Indi mo ako lamang y igneken!!! ay kung ma’ulog ako digi!!! pakyu!!!

133. Arikondal – November 8, 2007
1972. Centennial sa Cuyo. Ag uruli sa ameng balay ameng mga lolo/lola, tiyuhin/tiyahin ig mga kinailogan. Datong maga ingma kami ren, ing sugo ni Lola Madre si Auntie Menchie nga magpukpok i ang lato. Dayon dang tindeg si Auntie Menchie ig nagpakon sa kusina.

Mga kinse minutos don ang akalebas, ara pa enged kababalik si Auntie Menchie. Ing erepan den si Lola Madre (+) tenged alyag tana magkaen i lato. Mabway tana ren nga nagapirmi sa Manila, sa St Rita College ay dan omaw ang destino i ang mga Augustinian Recollect Sisters animan naidlaw tana sa lato.

Makon si Lola Madre, “Anay Neria, linglinga anay doto si Carmencita kung naiwan den. Saben alemes den ang ing pupukpukan nga lato”.

Dayong lwa si Nanay sa kusina. Ing panginsapo na kung adin den ang lato. Agsabat si Auntie Menchie, “Aruy, Manang Neria, ang kakuri gali agpukpok i ang lato!!!”

Ang pobre naabutan ni Nanay nga aga awid i ang martilyo ig ing pupukpok isara-isara ang lato!!!

134. Arikondal – November 8, 2007
Ing atake ako roman akeng sinusitis dato akeng pag-alin sa Manila ig akeng suspetsa nauli re’ ja sa apo. Mataas akeng init ig ing kukuryan ako kaginawa animan agdalagan ako ki Manong Alvin, ang libayen ni Manang Karatongan. Tana maman ameng family physician mag-impisa pa ang 1990.

Mientras doto anang sthetoscope sa akeng likod, ing ordenan na ako nga magginawa i malabeg. Pagkatapos ing panganga na ako agud makita na kung agakababaga roman akeng tonsils. Agnganga ako ra ig ing lanyagan na i ang flash light akeng baba.

Ara i lilimeg-limeg si Manong Alvin ig nabereng ako. Maren dan kung agabagat kami sige lamang ameng ngisngis sa anang clinic.

Lagat maite dayon tanang kon, “Aruy, mi buk!!!”

Bereblag kami …

135. PAKINASEN – November 9, 2007
Mi isarang tao nga beken da masyadong ka manggad pero mi pagkapilosopo. Ara tana y paparet nga ang manggad indi madara sa luyong kalibutan, tana kuno kung mapatay anang manggad dadaraen na, ig cash. Ing pamabakal na anang mga propiedad, aka abot 3 ka milyon, anang problema sino ang maga betang sa anang lungon kung tana y lebeng den, aka isip tana y parti-partien sa tatlo ka tao nga anang ing pipiaran. Tag saka milyon sa anang asawa, sa andang kora paroko (parish priest) asta sa anang matedek nga tangay ig kumpay pa. Dia kuno ang tatlong dia indi tana y lukon.

Datong mapatay tana ig ing lebeng den, ag uroli ren ang mga tao, asala ang tatlo. Ang padi indi kapameyeng, makon ang asawa, ayamo father kaina pa indi ka kapameyeng, mi problima? Sabat ang padi nga ang kwarta kuno ing buwinan na y 250k ay matama anang proyekto sa simban, dayon dang sabat ang asawa nga ang kanana kuno ing buwinan nara, katengan ing ulog na, katengan ing salan na para kanana, dayon anda y pakimanan si kumpay, ay durong ka relax lamang, tana kuno ing ulog na tanan, ara tana nged y buwin ay maski apatay den anang kumpay, tutumanen na anang bisara. Abereng ang asawa asta ang padi, ayamo ara amen akita nga ing ulog mo ang kwarta nga saka milyon? Dayong sabat si kumpay, nga “Ayamo muro kori ang aga su’lip ang TSEKE!”

Ta bala kamo ren lamang jan ki Kumpay. . . . . . .

136. kalampisaw – November 13, 2007
ako me akeng y kwnto ra….dya matod natabo ……
akeng 2 ka tangay ag pasyar sa recto ara lng ara mabuat ksi sa baly sanda puros babai,tay db dyan sa recto dorong aga tinda mga x rated,tay me na agian sanda ing titirempokpokan aka palibot ay may pagka igno ra manda ag sanda ag pakigsensen da ang mga lalaki taw taw kananda pag seleng anda sa lamesan ang aga betang puros x rated ta sanda kuno alin nga lagi do2 taw taw sanda ang nga lalaki.
dan bken lmang ang una andang padura dura sa rec2

137. barangen – November 15, 2007
Ako mi kwento ra. Isarang adlao makon ang nanay sa anang bata nga ing sisipon.
Nanay: Dodoy luto ren imong sipon, pwede mo ren iparigos.
Dodoy: Indi ako, ang ka ibarang dan ang lanat2.
(Ikaw manda kabay paparigosan y sipon)

138. PUSUGON – November 20, 2007
AKO MA SHARESSS DA KAMO LAMANG VA???

MAY ISA KA MANILA GIRL NGA SOSI KAPAKON SA PROVINCE. KAY GUSTO TANA MAG DRINKS SANG TUBIG.

GIRL: “LOLA SAAN PO GALING ANG TUBIG?”
LOLA: “SA BANGALOGSSS NING.”

GIRL: “HA?… DINI-DRINK NYO PO YAN?..”

LOLA: “DUH!.. AYAMO SA SYUDAD BA CHINU-CHEW?..”

(BWAHAHAHEHEHE!!! GETS NYO???? BE R BACK- BE R BACK)

139. kutapdi – November 20, 2007
mi isarang binatilyo ang makon ki tatay na…tay, ako mi ikokon kanimo piro indi ka masilag. sabat si tatay na…ano dato? tay, sa wakas, akasamit ako ron da ang ing kukon ng BJ as in ….elam mo ron da diba?.

Tatay : Asus bata, ang mga bagay nga dan ara ikakaeyan… talagang proud na proud ako kanimo! sa imong idad pa lamang dan, aka agi ka ren ang ing kukon nga luto ang dios…ing daeg mo ako pa. Ta’ ano enged ang imong nasintian sa imong unang eksperins nga dan?
Binatilyo : Aw talagang da best! danlamang….masakit gali sa selang!!! ( Sabay palias sa tiro’ anang tatay i mag dalagan!)
Tatay : Diablo kang pusugon kaw! pag balik digi kung indi taka ngani i tuakeng panulay kaw!!! ) 🙂

140. kutapdi – November 20, 2007
mi saka piskador nga ing kunan anang mga ka lantsa nga mag dason kananda sa lansangan para mag hapi hapi tenged birthday andang saka kaiban. dayun tanang arkila tricycle kaso, kapira re’ pateyeb sa lansangan indi na pa ra enged makita anang mga kaiban. mayad ngani aka pampir sa balay i magpakiman kung adin kuno ang irinemang “irinis”. dato gali sa irene’s i nay pitay! damparang!

141. kutapdi – November 20, 2007
late 70’s nasa algeciras kami (sa mi agutaya)…ing iba ako akeng tangay nga magsageb. kapapanenga-tengan den ameng napapanaw, dayung dalagan sa kamarikutan akeng kaiban y mag ugiaw…makon, mang takio! mang takio! dayon ko ra y dasunon. akeng kaisip maga pakon kanda mang takio kaso maintras aga parapit ako sa anang ing palibedan aga silabong don y bangtas! dato gali aga pamusdak den akeng kaiban! bago ko lamang naelaman nga ang “mantakio” gali sa agutaynen, mapanlibang! damparang!!!

142. Banbanen – November 27, 2007
Si Dodoy ag sulat ki tatay na…

Dear Tatay: padaray ako ra kuwarta ako ara ren lambong, ing pang etet den ang ambe.

Sabat si tatay na…

Dear Dodoy: Ako ara’ kuwarta dadi, kung maliag kaw digi mi KUTI.

143. Lato – November 29, 2007
mi darwa ka “sperm” pareho aga biyahe…makon ang saka bilog…

Sperm1-Excuse me kita kabay marapit den sa uterus?

Sperm2-sabat ig makon tana..medyo maraye pa tenged dige pa lamang kita sa “esopagos”…dedicated to pusugon….

144. bagasay – December 10, 2007
kung isip-isipen ta manda, tana nga tao aliag ag pakon sa langit. tay, ayamo ara aliag ag una?

145. banbanen – December 12, 2007
kasogpat ang 144 ni Bagasay – Ig kung isipen ta ra manda ara’ aliag ag pakon sa impierno piro ayamo ang iba ang kaliag ingan ag karawat i’ kalayo’?

ah… bala re’ dian ang sa u’bong.

146. kutapdi – December 14, 2007
…ayamo manda ang ing titingua ang karakean ang kapakon sa langit? samantalang ara pa ra akakabalik i mag kon nga mayad ang betang doto…! ) andan… kung mi kapapamatod para basipa re lamang mandang ara re’ magkarawat i kalayo! diba nabz? bulalz? )

147. banbanen – December 14, 2007
Kagabi’ aga basa’ ako ang “DARWIN’S THEORY ON EVOLUTION OF MAN” – ig akabetang doto nga kita kono ag alin sa AMO’ (MONKEY or APES).

Matinglo ra i basaen porabil ka magkatorog. Kung matod ang THEORY nga kita ag alin sa AMO’, ayamo’ mi mga tao’ para enged nga anang itsura’ midio sa KABAYO?

148. Lato – December 20, 2007
kasugpat ang 145 y Banz…dan matod nga natabo sa Cuyo…mi saka manig limpio sa simban ig maentras aga limpio tana, nabati na nga ang babae naga kumpisar ay mi kaliag sa padi..syempre pa ang ibang padi tao da lamang ig makon ang padi…

PADI: sige mabagat kita aroman doto sa idalem ang akasya toladiang oras.

(kinaomagan ag bagat sanda ren sa idalem y ang akasya ig pakiman si babae)

BABAE: Pader, anono imong bubuaten kanaken?
PADI: bala ren ang sa u’bong!

(sa tiempong dia, apora’ lusong ang manig limpio ang simban ig naga pamuyayaw ig makon…)

MANIG LIMPIO: Pagpameyeng kamo!!! indi indo ren ako y ireg sa indong kalokaon!!!

149. matinlo – December 20, 2007
Mi saka madri nga ag bedes…

Mother superior:”Baegan kanaken kung sino ang ag buat dia kanimo”
Madri:”Madelem piro adedemdeman ko mi areng ang kanana.”
Mother Superior:”ay panolay sa kamlibotan dato si BISHOP”

150. matinlo – December 20, 2007
isarang adlao aga ringki ang telepono’…

Amo’ nga babai’: “Inday patigayon ngani i sabaten saben anang kabit de’man ni SIR mo dan.”

Inday:”Si mam baya’ ing papasilos ako’ mayad!!??? (Damparang)

151. banbanen – December 21, 2007
Aliag kamo ag basa’ i’ DIRTY JOKE?

Ang isarang gabi moro’ na’ akataginep ako nga ako kono aga panlinbang sa akeng kalilies.

DIRTY di ba?

152. “Botelek/Bulalat” – December 29, 2007
Isarang adlaw ag tabuan ang isarang babai na aga pacheck-up kung bedes tana ren ay ara tana ren kuno i abuti anang tengued asta ang madre sa klinika ang isarang doctor. Maliag maelaman ang madre kung ayamo permi kuno aga sakit anang balikawang. Pareho sanda aga dara andang pangi para sa urinalysis. Sa dorong pasiente ang ing atenderan ang doctor nga dia ing pasalan na ren lamang ang pangi ang darwa. Kina aromanan agbalik ang madre para belen ang resulta anang urinalysis. Sa sobrang rake ang pasiente agbayloan ang resulta ang babai asta ang madre.

Madre: Doc, cumusta ren cabay ang resulta acqueng laboratory test?
Doctor: Sister, aruy positive ang resulta ang imong pangi.
Madre: Aga lespad anang itsura, aglemeg i maluay lamang. Aruy!!!
ang diyaskeng diang tarong akakabedes da gali!

Aruy! Guilty!!! Ta, muro kita dia? Di boking si sister dia gali
cong ara ing bubuat aga karawat gali ang tarong.
Hehehehe!!!! Patawaden ta ren lang ang aga u-rulot. Ara
tana engued calibutan na anang nabel na resulta ay para
duto sa babai nga anang kasabay nga agpakunsulta. Dato
gali maman ang bedes.

153. Penet – December 29, 2007
Mi isarang solteros aga motor sa Cabigsing, ag crash ki Tandang Sora moro na lisbot. Airit anang dai. Ag pakon ki Dr. Sandoval.

Dr. Sandoval: Dodoy aewan kaw?

Solteros: Doc ag crash ako ki Tandang Sora.

Doc Sandoval: Ag crush ka pa ki Tandang Sora ang kamalam deng dia?

Bereblag sanda.