Pamalikid sa 2007

Mi bisara kita nga kung indi ta kuno i balikiden ang ateng inalinan indi kita ka’bot sa ateng papakonan. Sa idalem ay ang mga simpling kinaisipan, pagsinti, o pakadlaw ang ateng mga kasimanwa’ sa dagong 2007 dato anay.

 1. Ang pangabui’ sa Puro
 2. Ang Cuyo sa Modernong Pangabui’
 3. Sino ang Cuyonon?
 4. Kabay dan ara ra
 5. Si Kutapdi datong tana ara pa i’ leba
 6. Adin den ang mga isda sa Cuyo?
 7. Ploning
 8. Sayaw
 9. Taguyonon Salawikain
 10. Iba ren ang Timpo’
 11. Ang Manggad ang Cuyonon
 12. Pintal
 13. Bored
 14. Ang Kaibara’
 15. Cycle ang pagkasebe sa Cuyonon
 16. Ang Bisara
 17. Ang Princesa ang Cuyo
 18. Talkin’ Tourism
 19. Maramad Goreta
 20. The Real Freedom
 21. Rarang
 22. Kuwarta’ (Monetary Unit)
 23. Ang Pagpatindeg ang Cristianismo sa Cuyo
 24. Idioms
 25. Ploning Teaser
 26. Cuyonon Expressions
 27. Mga Bisarang Cuyonon
 28. Ang Ameng Istorya’
 29. Imon
 30. Constructive Analysis of True and False Cognates in Filipino and Cuyonon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.