Constructive Analysis of True and False Cognates in Filipino and Cuyonon Part 7

Sa pagpadayon ang research ni Florida Dangan, una’en ko ang links sa Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5 asta Part 6.

Aliag ko ra ipaelam nga dia ing buat 2006 dato anay paagi’ sa 10th International Conference on Austronesian Linguistics. Ang Findings anang research ay 15 tanan ig terenga-tenga ko lamang.

Nakita ko ang mabael nga potential para makatabang kanateng tanan beken lamang sa mga maistra’.

Ang here’s findings 7 : The lateral l in Filipino words becomes dental r in Cuyonon.

Example:

FILIPINO CUYONON MEANING
‘asu:kal asukar sugar
bali:ta’ barita’ news, information
‘ilong irong nose

Si Talilong indi puwiding maging Tarirong tenged dan aran i’ tao sa Cuyo ig maga seled sa False Cognates. (sa akeng panid) – FVD says it best in the conclusion of False Cognates…

On the False Cognates, a rigid mastery of the right word to be used to refer to the right thing is required particularly of the Cuyonon speakers.

nga kita lamang mga natives ang kakaelam ig kakaintindi’ dan.

Link to part 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.