Forum #4

Mayad nga paglalawasen kanateng tanan! – FORUM DAY kada Martes.

Anono ang maliag i kon i’ dia? Maman ang ateng lugar kung sadin pwidi kita ag patad i’ maski anonong ena-ena’ agod mi maarampangan kitang sa mayad-ayad. Pariho’ ang sports, politics, religion, money talk, horoscopre, cooking, travel, ideas, ig marake pa, maski anono basta ara lamang mag solicit i’ kwarta’.

Pademdem lamang, nga ang Politics asta’ Religion ay dorong ka init ig mabegat nga issues dan animan be responsible enough for your own THREAD and RESPONSE. (out si nabs dian)

Isara pa, maski pira ka issues indong i post ara’ kaso’, maski pira ka responses indong i post ara’ kaso’, maski mag vandals kamo pa ara’ kaso’, maski beken i’ related imong response ara kaso’, basta demdemen indo lamang nga indi ag raet indong leba kung beken i’ masamet ang indong paen ig kung ara’ mi mag paoyon sa indong maliag i kon o matabo’ tenged nga iba-iba’ ang ateng paneleng sa isarang bagay.

Sa mataged nga barita’, kamo maman ang maga pa post digi sa forum nga maga lua kada Martes kung anono mang issues ang indong aliagan, buaten indo lamang nga midio aga pang alok-alok indong post agod ma ingganyo’ ang iba nga mag partisipar.

Pasamoro?” ~kablita indo lamang ang comment link sa post nga dia tapos ipatad indo lamang ang indong mga balon nga ena-ena’.

5 thoughts on “Forum #4

 1. banbanen

  Mapangayat ako anay kanindo i’ isarang karawat. Maga post ako’ PAKIMAN, piro kaministiran indong sabat isarang PAKIMAN da, agod mi sab!

  Beken lamang akeng pakiman ang pwiding sabaten kung beken pati ren da ang mga sabat sa akeng pakiman nga isararang pakiman da. ta, alisto’ kamo ah? dagi akeng pakiman…

  ANONO INDONG PLANO SA BAGONG DAGON?

  Like

  Reply
 2. Lato

  akeng plano bago mag saylo ang bagong dagon para indi kaw magogoygoyan ay sigun sa mga malam ay…
  1. dige kami sa ameng balay sa new year’s eve para pag saylo ang dagon mambeng…
  2. betangan ko y kuarta akeng wallet o bulsa…
  3. doro akeng begas sa beregasan…
  4. ara boronakan sa laundry basket…
  5. ma lo’bo ako pa kabay para mag tas pa???

  DIA KABAY MATOD NGA MI GOYGOY????? TABANG!!!!!

  Like

  Reply
 3. palaminco

  Banz, kung ipasyar ko kabay akeng pamilya sa bagong dagon, magugoygoyan kami kabay sa bilog nga dagon i pasyar?
  Kabay matinlo kung magtadeng ako ron i inem? Pero medyo ang kapungaw kung magpanari ako inem.
  Kabay kung ang bisyong pagkaen den lamang akeng tadengan? Mas matinlo midio dia ay maganiswak ako tapos kakaminos ako sa gastos, hae hae hae!

  Like

  Reply
 4. banbanen

  Palz ako aga planong bawasan den da ang jar, moro sa imong panid? Ara baling magpataka kaen basta masuntansya lamang DI BA?

  Lato akeng aliagang simpan manga matatamis, dia kabay magatamis manda ateng kabui?

  ayamo kabay ang iba ara pa?

  Like

  Reply
 5. bagasay

  sa maga’bot nga bagong dagon:
  – magbetang i mga bilog nga prutas sa lamisan
  – magsot i polka dots
  – magsimpan i mga matatamis
  – abrian ang tanan nga padake sa seled i ang balay
  – paandaren ang mga sarakayan
  – magpalisang maski sa marasanong paagi, beken kaministiran nga magpalopok.

  anono pa kabay? dogangan ang exercise, buinan ang kaen. maski magkaen man basta ang mga “healthy” lamang. sa mga pirmi aga swang dian, mag swing kamo ron lamang.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.