Sulat Ang Isarang Tatay Sa Anang Bata

Dear Dodoy

Midio maluyo’ ako ag sulat dadi moro’ na’ elam kong maluyo ka ra ag basa’. Aka’bot kami ren sa probinsya’ agod istaran ang bagong balay nga imong ing bakal, dan lamang indi ko kataw’ kanimo ang address tenged ing dara’ ang dati nga aga istar digi ang number agod indi sanda ren kono ag bailo’ i’ andang address.

Matinlo ra ang lugar, aliagan ko’ mayad tenged maraye’ sa Manila’. Darwa ka bisis lamang ag oran sa dominggong dia, tatlo’ ang isarang domingo’ ig apat ang pangarwang domingo’.

Makaerep lamang ang mga tinda digi pariho’ ang akeng nabakal nga shampoo indi’ ag bura’. Aka sulat moro FOR DRY HAIR animan ara ko i butoda akeng buk. Lalagat ngani maite’ ibabalik ko sa tindan ig magariklamo’ ako.

Ang isarang adlao indi ako kaseled sa balay tenged indi ag abri’ ang kandado’. Akasulat moro’ na’ YALE, tay akarapaos ako ren i’ ugiao indi para enged ag abri’. Magariklamo ako ra sa agpabakal ang balay. Anono andang pabetang kanaken indi kaelam ang tagalog ang YALE?

Akabakal ako ‘ jacket para kanimo ig sigurado’ akong maliliagan mo. Ing padara ko ren kanimo. Tenged midio mal ig mabegat ang mag buttons ing panangtang ko ren lamang ig ing lokot ko sa anang bulsa’. Patigayonan den lamang i kabit kung mag-abot ngani dian.

Ako gali’ ag padara ra’ i’ tsiki (cheque) para sa mga napirwisyo’ ang bagyo’. Ara ko i pirmay tenged akeng aliagan ANONYMOUS donor lamang.

Imong bogtitinai’ gali’ mi obra ren digi’. Sobra’ 500 ka tao’ ang under kanana. Aga ilamon tana dadi sa plaza’, okey ra ang suwildo’ above minimum.

Si manang mo gali’ ag bata’ ren da, indi ko lamang maelaman kung babai’ o lalaki’ animan indi ko pa makon kanimo kung ikaw ay bagong auntie o uncle.

Ta’ ara’ ako ren da’ matamang barita’. Pagsulat den lamang i’ madangmit.

Love,
Tatay

P.S. Magabetang ako andan i’ kuwarta’ tay nasirado’ ko ren ang sobri’. Sa madason den lamang ah?

2 thoughts on “Sulat Ang Isarang Tatay Sa Anang Bata

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.