Asawa’ – Kaba’not – Whatever

Nag alin dia sa indi maliag ag pakilala’, moro’ na’, tana kono miembro ang TAKOSA (takot sa asawa) – paagi’ sa email ag pangaraba tana nga kung maimo konong i post da dia digi sa CP agod lamang mi ateng kalingao’an kita – makon tana ra…

Marake ren ateng nababating iba-ibang tawag sa andang mga asawa’. Digi sa CP, kadangmitan tang nababati’ o nababasa’ ang kaba’not. Kung sa inglis na’, ang iba andang tawag – my better half. Kung medio pasosyal maite’, significant other sa mataged nga barita’ kabay SO? Damparang!

Piro kitang mga Cuyunon siyempre mi sadiling tawag kita ra sa ateng mga partners puira pa kung asisilag kita ig kung aga tinekag (lambing) kanana.

Abir samitan ta’ i umpisan – anono imong tawag sa imong kaba’not kung asisilag kaw ig kung aga lambing kaw?

Note: kung maimo andan indi ta ra i kumpraen para kasamit da’g participar ang iba.

8 thoughts on “Asawa’ – Kaba’not – Whatever

 1. banbanen

  Ako ang mauna’ (Nothing personal here) kaambengan lamang dia.

  Akeng tawag kanana SWEET. Kung asisilag ako SHIT – indi tana maliag ang LOVE ay nanang ex kono LOVE andang tawagan. Indi ra maliag i’ ang BABES ay akeng ex kono BABES akeng tawag.

  SHIT talaga ano? (hae hae hae) – masapo’ na lamang dia SHIT ako enged.

  Like

  Reply
 2. bagasay

  ang primero pa, LOVE. pati anang mga libayen aga ireg da tawag kanaken i tuadato. tay ang mi bata kami ren naging PAPA, tapos naging POPSIE, ta bago pa mag sikat si willie revillame naging PAPI. ako ang orig, ag osoy tana lamang kanaken.

  Like

  Reply
 3. ara leba

  sa bago pa lamang ag asawa aqeng tawag kanena ay LAB. milabay ang pipila ka dagon mommy den. ta after adjustment period, amasona ren ang aka ni mrs sa aqeng mga tangay asta mga boctitinay. husto manda, medyo talaga ang amasona warrior na ag alen sa africa kung tana asisilag kanaken o aga selos

  Like

  Reply
 4. Lato

  aliag ko i-share ang joke tenged sa asawa…

  PAG BAGO PA SYEMPRE A-S-A-W-A PA
  PIRA KA DAGON DORA REN ANG “A” SO “S-A-W-A” NA…
  PIRA KA DAGON DOMAN DORA REN ANG “S” SO “A-W-A” NA LANG
  TENGED PIRMI AGA SYAWAN DORA REN ANG “A” SO “WA” NA…
  akeng tawag sa akeng kabanot ay “M’AL (short for mahal) pero pag asisilag ako “””Bwiset”””””…

  Like

  Reply
 5. palaminco

  Ameng tawagang mag-asawa ang bagong kasal, “love.” Tapos dayon ko tana i turuan i, “palangga,” nga maman ameng aging tawagan. Piro dading uri, “ma” ren lamang akeng tawag kanana ig anang tawag kanaken “pa” tapos dayon na’y buateng “paping”. Pareho ke lato, kung asuawayan kami, ameng tawagan, “bwisit ka”.

  Like

  Reply
 6. kutapdi

  ang una abebereng ako ang umpisa sa sweetheart naging dad ig mom den ameng tawagan. pag aga lambing ako, panggay akeng tawag pero kanana dad pa ra enged.
  dadi elam ko ron ang sabat kung ayamo dad ang tawag kanaken y panggay. moro anang pag pasyar chicago last month, kadabis mi aga pakiman ki tangay kung si misis kuno anang buto?. pero sigon sa kataman, ako kuno mas mi idad iselengen ki tangay! ta’ akeng anuno ron lamang kabay si panggay i dia? akeng apo? damparang! animan gali dad tana ki dad siguro anang pabetang ako anang sugar daddy. 🙂 pagkabetang sa kalibutz!

  Like

  Reply
 7. kutapdi

  bago ko malipatan…

  makon pa gali akeng butong libayen nga panggay da akeng tawag, animan kuno mas bataen iselengen kanaken si tangay moro akeng ing inem kuno beer ang ki tangay ‘na, gatas! hae hae! damparang!

  tangay…kung indi ka’g login, indi ka kabales dia. 🙂

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.