Query Sunday #8

Bago ako magpadayon ka’pon ing post ko ang Gravatars Everywhere. Dia ang atetenged sa pagberetangen i’ maiteng litrato sa kilid imong aran o comment. Kung intrisado kaw… just click here (Please note nga dan ara’ kinaelaman sa post sa adlaw nga dia)

Bueno padayon ako! Tenged domingo dadi, tawan ta i’ dalan ang Query Sunday Post (nga nalaktawan ko ang isarang domingo.) Ig ang pakiman sa domingo nga dia ay:

 1. Anono kabay ang matinlong Small Project nga ateng mabubwat para sa Cuyo next year?
 2. Inaling mag matod ang ateng mga ideas disidido kamo bang mag tabang sa ano mang pa’gi?

Mga ka tribu’ dia pakiman lamang, arampangan ta lamang ig basipang paagi’ kanindo maka taw kita’ maiteng tabang sa ateng banoa’ sa ateng aran bilang mga Cuyonon.

11 thoughts on “Query Sunday #8

 1. ipes padi

  ing isip ko kung samuro kita makatabang sa buruaten ang cultural revival and promotion. Tenged nabaritan ko ki dante nga maga palua y sine nga Ploning. Maliag i’kon dia mabael nga promotions ang Cuyo sa limya nag tourismo. Tenged dia national exposure ateng lugar- siguro maimong marka dia nga mabetang ang Cuyo sa tourism map ang Pilipinas. Ing isip ko nga pagkatapos ang palua ang sine sa bakasyon, dia kabay i pi-pick up ateng local govermment para sa padayon nga tourism promotion ang cuyo? Aga aburido ako tenged masasayang ang Ploning kung dia indi ma “fully maximize in terms of tourism promotion ang Cuyo”.

  Naelaman ko run- sa cuyo dadi may mga bata nga manig tipano sa central school. Ing pang turuan ni Joselitong Balmonte. Ing adlekan si jobal nga kung anmg mga bata mga high school- indi mapadayon anang skills- pwede kita kabay mga isip kung samuro matabangan ang grupo pario y educatiuonal scholarship, sponsoring or supporting a concert? maski pa sa lua ang cuyo para “ma-encourage” ang nga bata. How about supporting a formation of a “string band’ y ang mga bata? bakalan ta mga instrumento o kung ano pang suporta ateng pwede i’taw. matabang ako.

  Like

  Reply
 2. palaminco

  Diaski ayamo kabay ara aga patad anang darwa ka sintabos digi sa durong ka importanting pakiman nga dia.
  Mauna kita anay sa livelihood:
  1. Handicraft and furniture-making. Ako baya durong ka irak kung akakakita ako i mga kawayan nga sala set nga ing papabakal digi sa Manila. Ang mga dia kuno akakarabot sa abroad pa.

  Sa tinatama-tama ateng kawayan sa Cuyo, ara aga-baskeg i leba nga magkatinir i furniture shop kanaten. Ang importante lamang mag-develop i iba-ibang design i ang bayan-bayan nga sala set para maging attractive tana sa palengke.

  Aelaman ta nga beken lamang i bayan-bayan ang puede buaten sa kawayan – duro pang handicrafts ang puede. These handicrafts should be in place in time for the booming of tourism in Cuyo, which is very likely due to Tayangaw’s Ploning. This would not only help boost Cuyo’s economy but the Cuyonon identity as well.

  Bago ako ron makun kung pasamauro ako katatabang digi, hae hae hae! Ang sigurado, magatabang ako sa abot akeng makakaya kung mi aliag ag seled sa venture nga dia.

  Dia akeng saka patad. Basiparang mi magpatad pang iba.

  Like

  Reply
 3. ipes padi

  mayad da imong sugestion palaminco… sa cebu mi saka mani buat doto y mga furnitures nga anang mga obra gamit ang mga artista sa hollywood…brad pitt isara midyo sa nang suki…

  Like

  Reply
 4. ipes padi

  but it should be a furniture or creation of highest quality…world class dapat nag quality maski anang market sa umpisa sa pilipinas lamang…

  Like

  Reply
 5. bagasay

  ipes padi, dato manda baya ang makori ay ang mga bata kung sa elementary pa aga paret pa mayad sa maestro ig maestra pero pag abot sa high school nanaeya ren, indi ren ag tipano sa stage. so far ang pcat mi anang rondalla pa under marose sabando-quejano and totic jutare. ang mga instruments ing donar amen ni tangay mabuay-buay den nga timpo. andan kapadayon-dayon dan nga kada mi mag graduate makabel i maga teles.

  Like

  Reply
 6. bagasay

  palz, maite ren lamang ang kawayan sa cuyo, medyo naubos baya datong mga timpong ing bubuat nga balsa ni mulong doto sa capusan ta ara ren kapananem oman. makon nga lagi moro ang mga tao ang ka rikot kung mi kawayan marapit sa andang balay. siguro impisan ta i pananem oman pati ren da ang buri asta pandan. malaka ren ingan ang aga buat i banig sa aten, imported den sa iloilo pati mga bayong. pero siempre nakikita ta ra nga ang banig nakaten especial, labi pa ang ag aralin sa kapoporoan, ara kapareho. kaministiran ta i tabang kung marasano ma engganyo oman ang mga cuyonon nga magbalik buat banig, bayong, tamping, balaen, etc. lung local consumption lamang manda ara future. kaministiran kapakita ta sa iba. di ba ang baragatan maman dan anang goal? kaso baya ara medyo akakaisip sa mga opisyales ang banwa. porokpokon pa para magpasek.

  Like

  Reply
 7. bagasay

  isara pa gali, aga oya kanaten ang bisbis, kano asta tamalarong. ang ka mal baya ang mga dan sa ibang lugar. mas mal pa sa lemon ang bisbis nga doto sa aten tagpiso lamang. sa hkg tag hkg$3 ang saka pidaso. ang kano mamang ingtatawag nga kaffir lime nga ing gagamit sa thai cooking, pati daon ing gagapil. ang tamalarong ay doro anang tubod pwedeng magamit nga juice beken lamang lang aslem sa tinola.

  matama sa mga turista andang ing sasagiap beken i luxury kundi kung anono ang ara kananda. nanaispanta sanda sa pag parangabuien ang mga tao sa rural areas animan ang bali aga click. doto moro ang mga tao proud sa andang culture. maman da sa thailand. andang pag mal sa andang cultuire doro katedek nga maski pa anong western influence ang mag abot, indi sanda enged ag padara. animan sa tanan nga ateng ag karasambit digi, balik kita oman sa ateng roots. ang love of culture ang maga dara ang tanan nga dan. doto ta impisan.

  Like

  Reply
 8. banbanen

  Well said basipang ma’rampangan da oman dia sa FORUM kada Martes.

  Ang matabo ang landslide somewhere sa Luzon tenged sa sigi’ng oran ag taw da kanaten i’ pagberabera’ sa ateng lugar. Basipang mi mag Tree Planting pa ra oman sa Cuyo. O basipang ag barael da ang ameng ing panananem nga mga bakao dian sa babayen ang Cabigising datong high school kami pa way back 1990’s.

  Like

  Reply
 9. palaminco

  Banz, mayad aka-sambit kaw ang pag-rehabilitate i ang mga kabakawan sa aten. Tegka muro mga 1980s, ang Cuyo ay isara sa major supplier i bangus fry para sa mga fishponds digi sa Luzon. Ara ko lamang i bati kung asta sa dadi, matama pa ra ang belan i bangus fry sa aten. Animan durong ka importanti ingan nga masustinir ta ang mga kabakawan ig kanipan sa Cuyo, tenged nga kung madura dan, tabirab kung ka bel kita pa i bangus fry sa ateng mga baybayen.

  Like

  Reply
 10. palaminco

  Suporta lamang dagi sa anang ing-post i ipes padi sa #1. Kaministiran ta ren sigurong buien i uman ang PABURIT nga ing propose i Tayangaw. Ano sa indong seleng, mga tangay?

  Like

  Reply
 11. bagasay

  kanudaya baya sa puerto agpakon ako sa bureau of plant industry (nursery) sa tiniguiban para magpakitaw i mga seedlings para sa ameng logta doto. makon akeng asawa, sagiapen ko kono si tuladaging aran. susmarya, ara gali ministir ay poros da taga cuyo ang mga tao doto. ang tama ingan andang ing taw kanaken ig sigon sa andang bossing(beken i cuyonon) basta less than 100 seedlings, libre. kung magsobra sa 100, babakalen den pero barato ra lamang.

  siguro oras den para magpananem kita bagong mga pono-kaoy sa cuyo. ateng mga kasoy malam den, ara ren pagparamonga ta ang iba na ing panumba ren ang bagyo. ang mga buri malaka ren lamang animan indi kita ren kabuat i mga banig, bayong asta tamping. ang kano marapit den da mag extinct pati ngani ang alabyed. engganyon ta anay magpananem ang mga taga aten.

  selenga indo ang kilid ang PCAT nga aga atubang sa enasan, ang babael den ameng ing pananem. maman den dan ang resulta ang “bring your bolos” on saturday nga pirmi ing announce i mr. pescoy peria.

  let’s go green!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.