EB Manila

Update: By Palaminco

Metro Manila EB Episode 2.
16 November 2007

Anono ba ang EB? Durong ka simpling pakiman kung isipen ta, tenged nga aelaman tang tanan nga anang literal nga maliag-ikon ay ”eyeball”. Sa abot akeng aelaman, ang terminong dia ing-gamit i mayad ang pag-uso ang CB (citizen’s band) Radio dato pang mga dekada 70 asta 80. Pag-abot ang dekada 90 asta dadi, ang iba indi ren makuntento sa EB lamang, aging SEB (censored i spell-out, hae hae hae) ren.

Kung sa iba ang EB ay isara lamang kaambengan o para makita ang andang ka chat o ka text mate, sa Cuyopress, ang EB ay isarang pag-rekindle i dating pagtarangayen o mga kakilala, ang pagpararintien, ig labi ren da enged ang pag-balikid ateng inalinang banua.

Matud enged si Bagasay sa anang kun nga ang EB ay irimanan, tarangayan, tarabidan. Ag irimanan ang dating magtarangay, magkralasmeyt, magpararinti, ang aga-laber (ara ako pa ababati, hae hae hae), maski ang magkasuay. Ang durong katinlong matabo kung ang dating asuayan, ag tangay tenged sa Cuyopress. Basiparang indi ra matabo nga ang dating magtangay, agsuay.

Duro akeng kalipay ang ameng pagbaragat ang a-disisais ang Nobiembre, tenged nga duto ako lamang akakita i tirik nga mapustura, ig igkiriwit langit, hae hae hae, ing dugangan pa i Tintin Guillen (dating Ms. Palawan) nga beken lamang i pustura kung indi isara rang igkiriwit langit.

Duro rang katinlo i pamatian nga ang Cuyonon maski adin agpakon indi agpaori sa anang mga kaiban. Animan akakadlaw kaw sa mga tao nga durong kataged ang pag-irisipen nga andang kaisip basta tao nga agalin sa maiteng isla ara nanaelaman.

Ang pinakamambeng sa tanan, ang makikita nga ang mga Cuyonon maski adin agpakon o agbaragat, aga-irimanan enged ang mga ugali. Nga kita beken lamang mantigo sa ateng mga kolokasyon, kung indi pati sa pagtarabidan.
ebmanila
ebmanila2
EB cake
ebmanila
ebmanila4

Pasinsya kamo indi ako kaelam kung anono akeng kokonon. Pakimanan ta ren lamang si Palaminco. [Banbanen]

14 thoughts on “EB Manila

 1. banbanen

  Ang ka “HAE HAE HAE” ra’ ang mga cuyonon! (bala kamo ag pinto’ dan kung anono ang “HAE HAE HAE”

  Palz Pwidi mo pa i parutos kung mi article ka dian nga pambatok’ binong sa ing buat ni bagasay.

  Like

  Reply
 2. palaminco

  Banz, agulpian ako makita ko ang pinaka-ubong nga litrato. Akeng kaisip aga-ireg sa beauty pageant ang mga babai duto sa litrato, dato gali say tirik, hae hae hae!
  Ang makuri pa ing tawan mo ako pa assignment, hae hae hae.

  Like

  Reply
 3. bagasay

  sino dadi ang mamaeya ag ambo nga cuyonon sa mga retratong dia? matama ang aga isip nga porke kita puruanen ara kita mga itsura – damparang! mi itsura ngani ang daing. ayamo indong pagpabetang sa cuyonon maririmo? dian sanda ag kamali! kita indo ra ang prueba. babai man o lalaki, ara maliag i kon.

  Like

  Reply
 4. KATIAN

  matud engued imong barita nga dan bagasay…..malamang naiinggit ako i mayad tegka ako ren da lamang sa litrato… basipa sa madason nga mga EB kapasakep ako ra….

  Like

  Reply
 5. kuday

  Katian, pag uli sa january 15! may BARAGATAN duman sa mla hehehhee… pagpasakep.. ang ka pupustura ang mga yababs nga dya.. gwapings na mga boyz.. ary i pilak!!..

  indo indo lamang i taman i mayad indong lahi ah? (malisid ang timpo)
  ESTRA VIVA!!!!!

  Like

  Reply
 6. lu'day

  hello kuday!!!damparang…… kabay da a inggit?????? ika maman ngani ang ag pasiulo sa remedios…damparang paranao kita pastarbucks……..maliag kao post ko pa datong may ing pupunasan kitang baleng???!!!! pintua….hae…har….har!har! kung sino dato..bwahahahaha!!!

  musat aka ren kuds??? si katian…een manda basin pang pasakep ka ren da sa jan.15..para completo enged ACG!!!

  Like

  Reply
 7. banbanen

  Manong Palz salamat sa imong article. Di ba mga tangay ang ka tinlo’ kung mi maeteng istorya ang ateng mga ladawan? Basipang maging format dia ang ing buat ni Manang bagasay asta ni manong Palz.

  Adedemdeman indo ang HS kita pa, kada katapos ang pista’ sa aten, ing papasulat kita sa ateng formal theme tenged sa ateng naagian ang kaadlawan ang kapistan? Tula’dato ra digi sa CP, midio midio “informal” lamang agod ara mali. (hae hae hae)

  Like

  Reply
 8. kuday

  Lu’day maman engued.. sympre ang unang EB sa remedios ang JUNE 27, kita datu! haehaehae. indi ren censored ta ren lang ang picture nga datu.. haehaehae.. sa mata ren lang ni tayangaw, kanimo ig kanaken hehehe.. pero dan papa multaen ta baya. hahahhaa.. PEACE!!!

  basta kita makitan i oman.. dyaski ang BARAGARATAN cuyunon nga limeg pero ara tay gagamita… ateng ing gagamit EB (EYE BALL) maman ing kokon Bulls eye!

  Like

  Reply
 9. kuday

  kutaps…akeng maliag i kon.. ang EB maliag muro i kon EYE BALL, ay dan english haehaehaehae, beken i cuyunon word.. pero maman kadangmitan ateng ing gagamit indted of BARAGATAN. maren muro sa mga timpong dya.. kataman SHORT CUT den lamang.. hehehhe.. ta masano kita i dya kutapz?? mag OB ako roman ( OLI BALAY) haehaehae.. ay ikaw inuro maga OB kanaten?

  Like

  Reply
 10. kutapdi

  yaduks…aw! datu gali…. 🙂
  ako ara pa planong mag OB moro ara pa pamasahe… 🙂
  saben pag ing pakasal amen den oman say nanay caloy dios….times-timesan ko anay moro marake kaming maga uruli pag nagkataon.
  balik ako anay sa obra….ingat kamo dian. God bless….

  Like

  Reply
 11. tirik

  HeHE ayos… akaireg ako ren sa Baragatan.. pure Cuyonon ako ren, ara ren y lahi na indyan!! hehehe…ACG sa JUNE 15 ha???

  Sister Luds, tawgan ta kaw y uman ha?? hehe amblig

  Like

  Reply
 12. tirik

  Pals, salamat sa imong ing ubra nga diya… ang iba nga agparakon gali basi hindi indo makilala, sa picture sa pinaka ubong (L-R) Hazel Tolentino aka Subingan, Maricel Palay (classmate ko ang una, new member), Girlie Contreras (Classmate ko and barkada, tana mamang c Burayog hehe dakep!), Christine Guillen (aka Ploning, kababata ko), yours truly and C Luday kilala indo ren..

  Sa boys.. ang sa pinaka uri c Jong Fernandez, bata ni sir Jong Fernandez na commandant ang SJA , Andrew Miguel dela Torre (aka Pinao, classmate ko ra) .

  Ang pang apat na pic, ang babay sa akeng tupad, dan c Jannifer Jutare (aka bugi), akeng tiya..

  1..2..3..Bow… hehe

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.