[Due to public demand] Anono ang Pulitika?

“Anono ang pulitika?” pakiman ni Juan (batang maite) ki tatay na. “Dodoy, dan tula’dia” Sabat ni tatay na. “Ako maman ang KAPITALISTA. Si nanay mo maman ang aga padalagan akeng kwarta’, tawagen ta tana nga GOBIERNO’. Kami maman ang aga suporta’ indong mga kaministiran. Ika’ na maman ang PIPOL. Ang ateng katabang maman ang TRABAHADOR. Ig ang imong mga libayen maman ang FUTURE.”

Ang kailo ra nga Juan ag seled sa anang kwarto’ nga ara na maramad ang ing kon ni tatay na. Lagat maite’ nabati na anang libayen aga tangis. Datong pakonan na sa anang kwarto’ ang anang libayen, naripara na nga aroromog i’ tai’ asta pangi’ ang anang libayen.

Dadi’ dan, ing ling-ling na anang nanay sa anang kwarto agod ipaelam ang sitwasyon dan lamang maanek anang katurog. Tay indi tana maliag ma istorbo’ anang nanay, pakon tana sa kwarto andang katabang ig nakita na nga aga tepadan anang tatay asta anang katabang.

Sa anang kairep, ag balik den lamang si Juan sa anang kwarto ag katurog. Ig kinaroman, makon da si Juan ki tatay na: “Tatay, elam ko ren kung anono ang maliag i kon ang Pulitika’.”

“Very good, dodoy! ta anono ang pulitika sa imong ena ena?” makon si tatay na.

Sabat ni Juan, “Maintras ang KAPITALISTA aga pasabor-sabor sa anang TRABAHADOR, Ang GOBIERNO aga katurog lamang, ig ang mga PIPOL ay napapabayan o ing papabayan lamang. And, the FUTURE is in deep shit!”

Ta, anono ang pulitika sa imong ena-ena?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.