Bolayts

Dia ang pakadlao nga dia para sa mga babai.

Kung mi mag intris ngani kanindo tapos agkon nga itataw na kanimo ang bolan asta ang mga biton, indi kamo enged ag paraet dan bolayts lamang, tenged maski kiwiten na pa ang bolan asta ang mga biton… iwanen mo ra dan?

Related Posts: Kanodaya asta dadi, Mga diskarti sa babai, Internet adik ka ren kung…, Malam ka ren kung…, Diary ni Toting sa Amerika, Cuyunin me, Sino ang Cuyonon part 3

2 thoughts on “Bolayts

  1. KATIAN!

    indi pwede kiwiten ang biton, piro pwede tu’bulon ang biton sa caltex hhehehehe!!!!! dan marapit lamang kanda tayangaw ang una…

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.