Tula’dan Talaga

Sa ateng kabui, aga gegma kita… tula’dan talaga!

Nasasakitan kita kung kaisan… tula’dan talaga!

Aga tangis o kadlaw kita… tula’dan talaga!

Ang mga Cuyonon kono ay mga good looking asta bright… (siyempre!) pabayan ta ren lamang… Tula’dan Talaga!

Related Posts: Ara turula’dananLaugh Out Loud – Mga tangay kung mi kadudugang kamo, ang indong mga ena-ena are always welcome para sa kalipayan ang ateng tribu… tula’dan talaga!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.