Query Sunday #7

Domingo re’man oras de’man para sabaten ang dorong ka simpling pakiman agod lamang mi arampangan kita ig ka taw kita’ kalingawan sa ateng mga ka tribu. Ig ag pakiman sa Domingo nga dia ay:

 • Kuwarta o Edukasyon?

Wi, ompisay indo ren madason kami!

Related post: Ang Gegmang Cuyonon

11 thoughts on “Query Sunday #7

 1. Lato

  sige umpisan ko…

  ang kanaken sa tiempong dia kuarta ren..mi edukasyon ako ren ig sige pa akeng adal pero akeng ing bubuat pareho ra…damparang!!!!

  Like

  Reply
 2. lokus

  kwarta. sa mga tiempong dia kailangan kwarta tenged ang tama ra aka adal pero ara kwarta. Doro ara edukasyon pero tenged sa sipag at tiyaga ag kakaroon ig kwarta. Mag pananem kaw, mag pakinas, mag pangawil kaw. Pag mi kwarta ka ren pwede ka ren ag adal.

  Like

  Reply
 3. *Tandikan*

  Kuwarta, puro kamo kuwarta… ta tawi indo ako ngani! 😉 agud kauili ako sa banwa. Tay diyang me edukasyon kita reng ingkokon maski pasamuro, angkakuri ara kuwarta. Indi kita ren da kabaylo maski ateng karsonsilyo… 😉

  Ara masilag! 😉

  Like

  Reply
 4. Lato

  mi sarabien dadi nga aga ‘kon…
  “MASKI ARA KAW EDUKASYON BASTA DORO IMONG KUARTA PAG MAG LIMEG KAW ANG TAO MAGA PAMATI…PERO MASKI MORO KA PA KA GENIUS KUNG ARA KAW Y KUARTA ANG TAO INDI AG PAMATI KANIMO”…selenga si pakyaw….no opens..SO KUARTA PA RIN….

  Like

  Reply
 5. palaminco

  Pareho. Pareho ko sandang kaministiran tenged ang darwang dia ay parehong means para sa akeng ultimate nga kalipayan. Ang edukasyon ay beken lamang imong natapos sa eskuelan kung indi isara diang continuous process. Kada experiensiya sa imong kabui ay isarang edukasyon tenged nga mi nanalaeman kaw agalin duto. Kada agbiahi kaw sa isarang lugar/banwa, mi nanaelaman ka enged nga bago o iba. Ang edukasyon ateng kasangkapan para makadangat kita i wisdom.

  Ang kuarta i na kaministiran ko ra para madangat akeng aliliagang kalipayan, e.g.:
  1. Durong kaambeng sa akeng pamati ag biahi o ag pakon sa iba-ibang lugar, kaministiran ang kuarta para mi panggastos ako.
  2. Durong kaambeng sa akeng pamati ag pamati i musiko, kaministiran ko ang kuarta para kabakal ako i matinlong home theater system.
  3. Durong kaambeng sa akeng pamati ag drive, kaministiran ko i kuarta para mi pambakal i sarakayan.

  Like

  Reply
 6. banbanen

  Dia ang topic nga dia ing debate anda Buringisen ang college sanda pa. Ig ara’ pirdi dian, pariho sandang tama’. Piro kung papapilien ka’ saka sabat anono dato?

  Ig dan andang grado dipindi sa andang sabat! Salamat sa indong mga sabat poros tama dan ig padayon lamang kung maliag kamo pa ag comment.

  i Quote ko lamang oman ang ing kon ni Palaminco: “Ang edukasyon ay beken lamang imong natapos sa eskuelan kung indi isara diang continuous process.”

  and I totally agree. Maski, maging TAXI driver lamang ang isarang tao, kamistiran na nga mag adal i’ defensive driving asta map reading. edukasyon para enged di ba?

  Dadi’ dan mi mga tao nga maansyano ag bwat kwarta maski ara’ degree. Ara ta lamang nari realize nga kung anono man ang andang style… dan ing adalan anda pa ra enged.

  Sa mataged nga barita, kung papapilien ako’ saka bilog… edukasyon para enged ig ang kwarta maga seled.

  Like

  Reply
 7. palaminco

  Banz, on that note, pareho kita tenged nga Edukasyon da akeng pipilien tenged nga dan ang maga taw kanaken akeng kaministirang ‘skills’ para makapangita kuarta.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.