Cuyonon Expressions

Asta magkolay ako sa Cuyo marakeng mga Cuyonon Expressions ang akeng nakarabati, kaisan kung nakakarabasa ko didi sa CP ang iba, kakangirit ako’ maliao maski saka bilog ako lamang langkoy’ balikid sa akeng likod.

Dagi ang pira ka bilog nga akeng adedemdeman:

 • Paerep
 • Arolints – Nag alin sa “aro lintian”
 • Masyads – Nag alin sa “Masyado”
 • Kabay dan ara ra
 • Adaday
 • Ano ren?
 • Ka’eya ra
 • Ako indi
 • Panulay
 • Diamat

Ang iba nakaraipatan ko ren. Tenged iba-iba ateng hinerasyon elam ko nga iba-iba ra ang mga Cuyonon Expressions nga nag uso dato anay. Anono kabay ang imong nadedemdeman? [Banbanen]

Related posts: Mga Bisarang Cuyonon, Idioms

17 thoughts on “Cuyonon Expressions

 1. palaminco

  Lintian kaw
  Animal kaw/Animal nga dia
  Diaski kaw/Diaski re’ dia
  Diablo kaw
  Imong wang
  Imong tual
  Leche
  Imong paramusonan
  Sipaen ta kaw
  Tampalingen ta kaw
  Pabutilan ta kaw
  Putris
  Palagupukon ko imong dai
  Paliasen ko imong selang
  Pagpameyeng
  Tugron ko imong buli

  Ano ren dang mga leba dan
  Damparang
  Ika’ na baya
  Labakan ta ren/Labaki ren
  Rekat-rekata
  Ang timpo i Aning Tato:
  Kalam
  Kalamputsit
  Kalampisaw

  Ang timpo katsila:
  que barbaridad
  simbirguenza
  coño
  hijo de futa

  Like

  Reply
 2. lokus

  kanyap
  pag pabegsa
  pag luat
  ngeye-ngeye
  ma bantay ang balunggay
  kosmod
  panolo
  a labay-labay
  medyo kaw ang kawayan
  pag epes
  apa ino ino
  arigputagan

  Like

  Reply
 3. kutapdi

  wi, si ata…
  pauli ra…
  alisikan de’anang bag…
  paputien ko imong tawtaw…
  paimugton takao….
  panulay…
  ika’na baya…
  pag bu’loy…
  imong buh’lo…
  ara dais…(ara anteng)
  ara sab…(ara sabor)
  tay’ balat…
  ilam lama’dia conching…
  kalba…
  ay ilam, pag pama’bat dian…
  ika medio sa pangel….
  ika medio sa les….
  adey, suak…
  pag sari panlinga linga…
  pag pisdek…
  probitsaran takao…

  Like

  Reply
 4. imamatad

  Mi kanya kanya mandang henerasyon ang mga cuyonon ex:Ang ameng tiempo say Jake(vice)na revive kanamen ang ex:ang mga malam ang unang tiempo nga”Imong Ateg!”ang akakabati kanamen aga eleng eleng lamang.ang madagmit ag limeg ay si vice pati si tatalion(paeng d.)Ang saka bilog ay ang “A,BAAAKSTA”.Ing bel sa limeg na A,Basta.moro mi saka bading na nag umpesa asta ag uso ron.Ang saka bilog beken den sa akeng henerasyon basta nabati ko ron lamang sa Cuyo nga naga uso.Dia ang cuyo ex:na “MA’PO.”
  Ta pagpadayon dayon kamo ron i share ang sa indong mga henerasyon.

  Like

  Reply
 5. palaminco

  Imamatad, ang ‘A Baaaksta’ nga dan duro pang variation, naging ‘A Braksbra’ pa dan, ig matama pa. Kadengan dia i ang, “Mga kapit-madre, tulong.” tapos naging “Mga kapit-tulong, madre.” hae hae hae!!!

  Pag mi naigadan nganing bata, makun ngani, “Ara kaiwan, lalaki sa kanto.” o Ara kaiwan, maraye sa atay.”

  Like

  Reply
 6. Lato

  medyo ing ubos indo ren y inambeten pero dia pirmi ing gagamit ameng nanay datong bui tana pa…anang paborito ay…’OMBRE POR DIOS”..ilam kung anono ananf maliag y kon….

  Like

  Reply
 7. imamatad Henry LLacuna

  Palamincz sayod ako sa imong ing kon.Ang saka variation pa na sa ameng tiempo ay ang “A,BACKSTAGE”.SA psat nakita ang bading na ang masyado ag kantyaw ig ag limeg ang “A;BAAAKSTA ay akakaturog sa likud ang stage sa sobrang kababalenguen.Tapos ang bales ang bading kanana ay”A,BACKSTAGE”…Usong uso dya ameng tiempo kaso lamang English word den ano?Ayos lamang basta ang root word ay A,basta.

  Like

  Reply
 8. palaminco

  Imamats, kilala ko imong ing kukon nga bading nga dan, hae hae. Duro tana pang ka sikat ameng timpo. Tana mismo ang pinaka-ingalinan i ang mga expressions nga ‘kinabos’ ang timpong dato.

  Like

  Reply
 9. palaminco

  Mairit ako anay:

  Ang tapaw nga dia
  Ang animal nga dia
  Kabos-kabos
  Kinabos dang imong dan
  ara anteng
  tabirab
  Kinadaw dang imong dan
  Pakurokubon ta kaw
  langag-langag
  Imong ka-langag
  Bakal-bakal isip

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.