Query Sunday #6

Ang Gegmang CuyononObra ni Tayangaw

Si Siloy ay soltiros nga bagong tomorobo. Anang laber nga si Ines mas mi idad kanana. Ag pakig belag si Ines ki Siloy. Dayong pasawa sa saka nigosyanting Illonggo nga laon.

Ang gabi y ang esposada y Ines ag pakon si Siloy. Para mag omol andan. Asintian dia y Ploning nga akabebetang den nga anang auntie. Ing imbitar y Ploning si Siloy nga mag baili. Sa tenga y ang baili ing kampang y Ploning si Siloy.

Dagi akeng pakiman andan…

 • Ipalimbawa ta nga ikaw si Ploning. Anono imong ikokon sa imong inables nga masakit anang tagiposon?

Mi ing sulat ako nga saka iksina sa pelikulang ‘Ploning’. Saben ang shots y Judy Ann sa scene nga dia akeng maman akeng ibetang sa trailer. Animan importanti nga mapasigoar ko kung tama akeng ing solat. Tuladia kabay ang gegmang Cuyonon?

(38. EXT. INES HOUSE / BAILE AREA – NIGHT)

Nakatingin si Digo sa nagsasayaw na sina Siloy at Ploning. Parang tumigil uli ang buong kasayahan at ang pag-uusap na lang ng dalawa ang maririnig niya.

SILOY
Masakit moro.
(Masakit po.)

PLONING
Masakit ay ag gegma kaw. Ig natapos nga ara kaw ka priparar.
(Masakit kasi nagmahal ka. At natapos ito sa panahong hindi ka handa.)

Mapapatingin si Siloy kay Ploning. Hindi niya akalain na maririnig
niya ang mga ganitong kataga mula dito.

PLONING
Sa kada gegmang atatapos, mi sakabilog nga mas ing sasakitan.
(Sa bawat natatapos na pag-iibigan. May isa na mas higit na nasasaktan.)

Nakayuko lang si Siloy pero ninanamnam ang mga sinasabi ng kasayaw.

PLONING
Di ba masabor da y isipen nga saben animan ikaw ang akakasinti y mas madalem nga sakit moro ikaw ang mas tedek nga aga gegma?
(Hindi ba masarap ding isipin na baka kaya ikaw ang mas nasasaktan dahil ikaw ang mas higit na nagmahal?)

Katahimikan.

PLONING
Ang kasilag ig sakit sa tagiposon, madali madura sa paglebas y ang mga timpo. Ang mga adal nga imong apuputay kada mag gegma kaw ang indi mo ipabayang madura. Asta mamalam kaw, dato ang maga pangirit y imong tagiposon kadabis mademdeman mo ang manga gegmang aglelebas.
(Ang galit at ang sakit, madaling mabura ng panahon. Ang mga natututunan sa bawat pagkakataong magmahal ang huwag mong hahayaang kumupas. ‘Yon ang magiging dahilan kung bakit habang buhay mong lilingunin ang natapos na pagmamahal ng may ngiti sa puso.)

Titingin uli si Siloy sa kinaroonan ni Ines pero hindi na masyadong bakas ang galit sa mata nito. Isang patak na luha ang tutulo mula sa mata ng binata.

Mangingiti si Ploning tsaka papahirin ang luha sa mata ni Siloy.

Mga tangay patigayon da y patad ang indong mga ena-ena. Salamat ingan!

3 thoughts on “Query Sunday #6

 1. icedrop

  Siloy – sa kalibutang dya ara ka makukun na imong sadiling pagmamay-ari , maski si nanay mo o si tatay mo hindi ka anda makukun na talagang kananda. Beles ta lamang ang tanan nga dya sa Ateng mahal na ” Dios ” . SA dadi makun mo sa sobra kang nasaktan ,ing mahal mo tana ang todo-todo , pero sa tulad y dan si Ines lamang ang makakakun sa anang sadili kung gano kana kamahal. Saben mi naliagan tana kanimo physically o anu mang bagay nakita na kanimo na atttrack tana animan ing sabat kaw diba ! Betang mo ren lamang na minsan ag mahal kaw y matud sa isarang babae na kataw kanimo y sobrang kalipayan . Masakit isipin na unfair tana kanimo, pero sa maabot na tympo maisip mo tama lang ang natabo kanindo. Sa dadi indi mo pa makun na true love dan imong gegma , pag-lipas ang tympo na magbagat kamo na ayamo ara y uman akeng gegma kanana kesehuda anang ingbuat kanaken dan talagang gegmang cuyonon , ( mapagtiis, mapagbigay, mababa y leba ) maipag-kadenged mo dan sa imong sadili na matud kaw sa imong ingsesenti nga gegma.

  Like

  Reply
 2. bancalanen

  wi tay dia ,,ayamo imong itsura indi ma drawing,kung mag side view sobra ka pa sa pikoy ang kadong ingan imong sungad.pamutaya ang mga perlas nga agkaraulog sa imong mata ig magtabok kaw sa canipo ig si Sayong agaelat … kanimo. he..he..he.. tayangaw bali-bali ren ang mga dialog nga imong ing buat…..ayos

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.