Pakiman ni Arikondal

Makon ang mga foreigner, “The Philippines is rich due to its vast natural resources!”

Makon si PGMA, “Asenso na ang Pilipinas dahil patuloy na tumataas ang halaga ng peso at gumaganda ang ating ekonomiya!”

Kita bilang Cuyonon ig Pilipino, anono indong makokon? Ang Pilipinas ig ang mga Pilipino kabay matud nga manggaden o malised?  Aber, patigayona indo anay is sabaten dya. Maren alyag ko dya idugang sa akeng ing susulat nga nobelang Cuyonon.

7 thoughts on “Pakiman ni Arikondal

 1. tayangaw

  matamang cuyonon ang malised dadi.

  ayamo?

  dan akeng next blog… midyo malabeg moro para maging comment lamang… hehehe!

  dagi anang title:
  Ang Malilised Nga Cuyonon…

  mantiniren…
  hehehe!

  Like

  Reply
 2. banbanen

  En! ang mga pinoy malised para enged! Ayamo? as far as I know ang Pinas 7% (percent) ang INFLATION rate ig naga taas pa yearly. Ay ang kita (income) ang tao pira anang increase? Imorat!

  So…para pirdien mo ang kalisedan sa Pinas, dapat mi PASSIVE INCOME kaw nga ang anang rate ay mas mataas pa sa INFLATION RATE, pwera pa sa imong ACTIVE INCOME. Which is also hard to do or to start moro na makuri ag invest sa lugar nga anang Inflation rate ay dorong ka taas! Kung imong puhunan maite lamang ig ara ka INSURED!

  Ara ko’y ja-just-just-ah (lang-lang) ang ateng inalinan pero dia ang kamatudan kung ayamo ang iba aray tatagumpay sa andang business. (No offense meant).

  Sa mataged nga barita, ang manggaden aga manggad. Ang malised nga pareho kanaken aga dugang’ lised.

  Like

  Reply
 3. bancalanen

  Para kanaken ang Pilipinas indi enged ag manggad nga katulad ang ibang nacion ..ayamo??? tenged nga dorong takawan jan sa aten(no offense)kita nga pilipino nga taga pilipinas kuno isara ren sa pinaka corrupt nga banwa sa kalibutan animan ara asinso ang kataman nga pilipino jan sa Pilipinas(beken da ang makon ing dede’en ta ateng ma’l nga banwa pero matod ja) silengen ta isarang pabetang ang mga pulis(beken da ang tanan)dorong pangikil(dakep na si doroy muro ag violate ang traffic rules,makon da si pulis tawi ako ren lamang 50 pesos ara kaw i ticket o violation) muro na anang asawa tatlo kaministiran magbuat tana paraan para mabui na anang darwa ka kabit instead of the money going to the government a pakon lamang sa bulsa ang mga kawatan nga katulad i dan. see ja instead nga magamit ta nga project para sa mga malilised ara ren sa treasury office kundi sa alima ren ang mga kawatan doro pa andan akeng ikokon pero saben matama lamang ang masisilagk anaken

  Like

  Reply
 4. Karatongan

  Ang katinlo ra dan imong pakiman Arikondal. Thank you Banbanen for sharing that statistics about inflation rate in the Philippines. Anang libro sigoro ni Kiyosaki nga Rich Dad Poor Dad sigoro dapat i-translate sa Cuyonon — ay ang katinlo ingan. Doro kitang kinaelaman atetenged sa ‘teng propisyon piro pagabot sa pagboroaten i kwarta — midio napabayan.

  Si Bancalanen brought up an issue nga sa ‘keng seleng midio maman ang rootcause i ateng kaliliseden sa Pinas. Moral degradation. Beken lamang sa matatas nga logar; pati ren da i ang ibaba. Ilam, midio naging kaparti ren i ang manga bagay-bagay nga ‘teng ing aksiptar.

  But with the postivie mental attitude i ang marakeng Pilipino dadi, beken i maraye nga kita, bilang isarang nasyon, makakabangon. We have to believe this. We have to dream about this. We have to translate this dream into reality.

  Like

  Reply
 5. lokus

  Ano pa akeng makukon? tama kamo tanan. Makon ngani sanda tangraen mo ang adlaw selengen mo ang kwarta mas masulao pa ang kwarta kaysa sa adlaw.

  A Paraet ako na corruption manda ang root y ang kalesedan ang Pilipinas.Na ang malelesed manda maman ang ing babatekelan ang problema sa poverty. Whereas ang tama and mga businessman nga ara y babayad andang mga taxes. Ara y rurutusa ang gobyerno na million2 dapat mapakon mga tao. Ayamo kabay?

  tenged ang pangarwa nga rason ay ang dirty politics sa Pilipinas.

  Like

  Reply
 6. Lato

  ako aga paraet nga ang pinas manggaden..kumpara ko ang mag alin ako sa pinas way back 1992, dorong ka buring ang pinas. pero pira kami ren y balik sa pinas ig makokon ko nga ang bael ingan anang improvement kumpara ko datong aga adal ako pa…ang problema lamang sa aten ay ang populasyon…dan pareho ra ang imong pamilya nga maski moro bael imong ing kikita kung imong ing papakaen doro tay ara matatabo.animan ang mga ara nabubusog aga sagiap y pa’gi nga mabusog..dyan den ang tanang klase ang corruption…ig sa mga mairentik pa dan maman da andang nakikita tay osoyon anda ren lamang asta naging cycle den. indi ba kita aga koropyan da lamang ateng ing bubuat sa ateng pangabui???

  Like

  Reply
 7. Arikondal

  Aruyy!!! Ang katitinlo ingan indong ing kokon. Pararehong matud dan, depende sa paneleng i ang saka tao. Matud nga ang root cause ateng kaliliseden ay ang graft and corruption animan ang mga negosyante indi ra malyag agbayad i ang ustong taxes maren ing bubulsa ra lamang kuno. Pero matud da nga dadi ang bael den da i ang ing tinloan i ang Pilipinas. Mababael den ang mga buildings ig lapus-lapos don ang mga kalsada maski sa katawan-tawanan.

  Matud da nga dapat ang mga Pilipino magtiman den da parake i bata (pasensya sa durong bata, no offense meant). Ing bebelan ko basi, darwa lamang akeng mga bata, pero duro-duro ang inables ig mga apo ni Langganen sa anang mga bogtitinay ig digi sa akeng mga kinailogan. Indi anda ren ngani mapakaen i matandes, ta mawro pa dan papaadalen? Damparang.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.