Abiso: EB part 3 (Baragatan sa PPC)

Petsa: 9 Disyembre 2007, oras i ingma
Lugar: Bella Cervantes-Tiotangco, TGT Compound, Brgy San Pedro, Puerto Princesa City
Sino ang Imbitado:  Tanan nga Cuyonon o pamilya Cuyonon

Ing imbitar ang mga pamilya o erensya i Cuyonon nga digi aga istar sa Puerto Princesa City o maski sadin pang lugar.  Mabaragat-bagat kita kaloy Dyos sa balay ni Bella Cervantes-Tiotangco, TGT Compound, Barangay San, Pedro, Puerto Princesa City agud kaarampang kita kung mawro ta mapapabaskeg ateng kultura, limeg, kansyon ig ateng mga kinaugalian nga Cuyonon. Arampangan ta ra kung mawro ta bubwaten ang isarang Cuyonon magazine ig mas matinlo siguro kung katukod kita i isarang organisasyon para sa mga Cuyonon. Mapotluck kita lamang!!!

Dara indo indong mga bata agud makita anda ateng inalinan ig kung sino ateng mga kaparintyan, mga bogtitinay ig mga tangay doto.

Kung maging successful ateng EB digi sa Puerto, saben puwede kita magkatener i Grand EB sa Cuyo sa Mal nga Adlaw kaloy Diyos.

Mawro sa indong panid? Matamang salamat!

8 thoughts on “Abiso: EB part 3 (Baragatan sa PPC)

 1. bagasay

  indi kabay magolpian si bella sa indong abisong dia? kung tubayen ta dorong katama ang cuyonon sa puerto. abisoan indo ra ang tagbalay kung moro enged i tama ang mapakon ay saben maregda, indi kita kaoman.

  Like

  Reply
 2. banbanen

  Buenas Suwerte sa indong baragatan, pasensya dia gali ang panawagan ni manang Arikondal. Padayon dayon indo lamang ang indong matinlong naumpisan para sa ateng banoa.

  Like

  Reply
 3. Arikondal

  Hi! Bagasay,

  Ag ampang kami ren ni Donya Bella tenged jan. Indi kaw ag demdem. Isara pa, ugali i ang mga Cuyonon nga aga pa-een, pero indi agpakon. Konako ki Bella, sa akeng kalkula, dwa-dwa kung mi 300 ka tao nga mapakon.

  Isara pa, dwa-dwa ra kung ang mga Cuyonon sa mararapit nga munisipyo mapakon tenged ang ka mal i ang pamasahe. Animan,ang EB nga dya medyo sa test case kung timpo ron para magburunyog-bunyog ang mga Cuyonon tulad sa mga Bicolano, Bisaya, Ilocano. Maski ngani ang Agutaynen mi mabaskeg nga organisasyon, pero kita akaturog asta dadi.

  Like

  Reply
 4. kutapdi

  arikonz….basipa ren lamang mandang makatimes kamo tuladato ka rakeng cuyunon sa indong baragatan nga dan. dadi pa lamang saludo kami re’ kanindo dian sa puerto. oras de manda para mag burunyog-bunyog kitang mga cuyunon.

  Like

  Reply
 5. icedrop

  matinlo manda na magkaroon kita tuladan na mga pag-irembeng txt ko lang si Mother sa Narra na magpakun tabin na iba pa na pariente . ( sayang lamang hindi ako kapakun dec.14 pa akeng uli sa pto.)
  ** Manang Aricondal,ara sanda kaministeran y daren ?

  Like

  Reply
 6. Arikondal

  Icedrop@5 … pagkaen ig tubig o maski anonong irinemen andang dadaraen. Maren ang iba kung kabati i kontribusyon, agatas andang dugo he he he

  Like

  Reply
 7. Lu'DaY

  ang sabor ingan y uli ay…… basinparang madayon ang grand EB!!!! animan Mayad na resulta lamang ig maambeng na EB sa PPC para maisakatepadan da ang plano y nabs sa maabot na maal na adlaw!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.