EB07 @ PPC

Damparang

EB07 sa Neivas Place PPCEB07Arikondal and Family

Dia ang cake ang ag EB sa PPC Datong Nov. 4, 2007: Dan lamang kurang ang pics nga ing padara ni Kuti animan indi ko ka post digi.

Tula’dato pa man, mi pira ka mga pics sa link nga dia. Click indo lamang.

Congrats BTW! – Si Tayagaw maman ang ag dara ang cake Damparang!!!

1 thought on “EB07 @ PPC

  1. imamatad Henry LLacuna

    Congratz sa CP-EB y ang mga taga PPC.Asta dadi medyo na bi visualized ko pa andang EB nga naglebas.Sa EB-CAKE pa lamang doro rong kaambeng ig katinlo.Basipa ra nga malen anda ra ang banuang CUYO ig ang limeg nga CUYONON.Saben lamang dan pagkabagat kamo y mga cuyonon o indong masig ka cuyonon miembro man ang CP o beken ay inde indo ra y kampangen y cuyonon kumos kamo ay taga PPC ren.SO tagalig den.Sori,pero matama dyan.BASta isipen indo lamang nga ang CP ing buat ang 3 adi ay beken lamang sa ateng kalipayan kundi para y pa feel kanaten ang Spirit ang pagka cuyonon ig para malen ta ateng banuang CUYO labi ren doto sa mga alilipat den andang mga inalinan.Bato Bato sa LANGIT!!!

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.