Cuyonon mi papakonan

Sa Article ni Katherine Jack: I am a Cuyonon and I love my language – ing interview na si nay Ester Timbancaya Elphick – atetenged sa anang ing bubuwat nga Cuyonon Dictionary ig asta ren da sa ateng kultura.

Para sa ka’elaman ang tanan si nay Ester ay naga patikaseg nga magbuwat isarang dokumento para kanateng tanan. Naga patikaseg tana para makatinir kitang mga Cuyonon y standard writing system. (Cuyonon of course) Makon tana ngani ki Kat Jack:

without written texts, most of the cultural heritage and history of Cuyo will be lost.

Ig, dugang na pa…

when a language dies, a whole culture dies with it.

Ig kung dudugangan ko dan, kung patay den ang ateng kultura, patay den da ang mga Cuyonon. Kita istranghero ren sa ateng sadiling banoa kung sadin kita ing pang puslot. Ig dan ang midio makori’ y risibien kung matabo dan.

Mga tangay sa dadi mali mali pa ang spelling ang mga cuyonon words digi tenged ara kita pa y formal nga basihan. Makon ang iba tula’dagi dapat. Makon da ang iba beken… tula’dato dapat!

Maski si Kat Jack nag kon sa anang ing sulat…

Cuyonon is principally an unwritten language, the only substantial written heritage is a translation of the New Testament.

Which is true and I agree!!! Ig kung magluwa ren ang dictionary kami digi sa CP ang unang maga suporta ig maga promote y dan, para ren da sa mga kritiko nga ara ing buwat kundi mag criticize ang CP. – kisyo blah blah blah – blah blah blah kono ang Cuyo Press!??

Pero sa’din kaw? Anono imong ing bubuwat or nabuwat para maglimeg y tula’dan para sa ateng banoa? Ara di ba? Maka’eya di ba mga chatmuzgurls? tekagan boys? and all members of CP?

Balikan ta ang atetenged sa matinlong ing bubuwat ni nay Ester. Naga sarig kami nga basipang matapos den da sa madasig nga timpo ang imong project nga dan. Ig basipang kalo’yan kaw enged ateng Ginoo sa imong ing bubuwat nga dan… Good luck!

And of course indi ko pwiding palampasen ang atetenged sa blah blah blah issue (nga ing kon ang mga kritiko). Ara lamang nari-realize ang mga kritiko nga dia nga mga bogalen pa kino kabay nga ang ing bubuwat ang tanang miembro ang CP ay isara reng mabael nga tikang para sa pag preserve’ ateng mga sadili.

Sa mataged nga barita, kung magtarabangan kita, kitang mga Cuyonon ay mi papakonan! Ig ang mga kritiko masasala tenged sanda magakapolit sa tai’ balat!!!

Note: Read the full article of Kat Jack here; Cuyo Island Fiesta; and watch Kat Jack here and listen to Cuyonon Audio Gospel here

20 thoughts on “Cuyonon mi papakonan

 1. palaminco

  Ma-valedictorian ako anay!!!

  Aliag ako lamang ag-komintar sa aga kun nga ang mga CPianen kuno mga ‘bogalen’. Para kanaken ang matud nga BOGALEN ay ang mga taong dia:
  1. Indi ren maliag ag limeg i CUYONON impisang kapakon sa ibang banua (maski sa Manilang bulog pa lamang);
  2. Indi ren maliag ag kaen i lato, tirik, ig iba pa ay malanat-lanat kuno;
  3. Indi ren kakaturog sa saleg, katri nga ara kutson o sa bayan-bayan ay mategas kuno;
  4. Indi ren kapakon sa kamarikutan ay saben masit tana;
  5. Indi ren agkaen i ipon, yahu asta daeng ay maburo kuno samantalang dati maman da andang pirming sera.

  Dia pira lamang sa indikasyon i ang mga Cuyonon nga dadi beken den.

  Like

  Reply
 2. bagasay

  bago ko lamang ing pakisedsedan imong ing solat nga dia, banz. aroy, dato gali kono kita digi sa cp mga bogalen? mayad pa dan! tama si tia pakinasen, maliag i kon SIKAT den ang cp ay me aga balilang den. magkalipay kitang tanan mga sikat nga ara ikog – hae! hae! hae!

  Like

  Reply
 3. matinlo

  hi nabs,finally nailabas na rin itong issue na to..well done BFF!!!!tagal ko na gustong humirit kaso sabi nga better not na lang,to avoid alam mo na..

  for me critics of CP,are LOOSERS!!know why??kasi la sila magawang mabuti sa kapwa..instead of doing things na makakabuti sa lahat all they know is say negatives..sabi nga avoid negative people!!they are loosers,kasi di nila kayang gawin nagagawa ni nabs for the cuyunon!!!CP helped as a lot in many ways,and marami pang magagawang mabut for all cuyunon ang CP..kaya im sorry to say this nabs…

  TO ALL CPIANS CRITICS,MAMATAY KAYO SA INGGIT!!!!hahahha!!!

  Like

  Reply
 4. kuday

  nabs… ang purpose i ang CP is to unite ang mga cuyunon nga dadi ag wasag den sa tanang kalibutan. as i quote si manang Ester,

  “without written texts, most of the cultural heritage and history of Cuyo will be lost. when a language dies, a whole culture dies with it. Cuyonon is principally an unwritten language, the only substantial written heritage is a translation of the New Testament”

  WELL SAID! ang anang ing sulat nga explains everything nga indi ta ren kailangang pang ipaliwanag pa sa mga tao nga matinlo ang pag eresipen.

  ing oman ko… ang CP mabael nga tabang sa ameng mga dilang bare’wal ang cuyunon, labi pa kanameng mga chatmuz girls, animan digi kami. were’ just having fun here! kung indi kamo maliag ag irig digi. way ara aga reges! mind ur own.. pabayaan indo kami ra lang digi.. ang CP ara kita ren i mabuat aga kulay nga aga kulay, dahil matinlo ang pagkatanem, sa tamang lugta, sa tamang tympo. dagi ang CP ang umpisa ren i pamurak.. indi kita baya malipay nga makita ta kung anono ang magiging bunga i dya? and besides ang mga tao behind this, o maging ang mga ag irireg digi ang i ibang INTENTION kung beken makarampang lang ameng masig cuyunon, ag pataka lamang i karadlawan.

  ang aking makokon, indi mo ron lang i abrian imong bibig ag limeg kung ara ka ra lamang i matinlong kukunon.

  wait.. nabssss.. CNO pa talaga ang peteng nga aga critic kanaten digi? ano ang nabuat sa anang banua, ano ron anang proyba? kita ba handlang sa anang ing bubuwat kung midyan man? DAMPARANG!!!

  Like

  Reply
 5. Arikondal

  Nabs, indi kaw agsinti. Dan baya ang mga taong naibeg maman ang durong lilimegen. Ang taong ara makitang matinlo sa anang masigkatao beken i matinlo anang paino-ino.

  Sa mga taga cp, indi indo i sapeten ang mga taong tuladan. Indi kita dapat maapektwan i ang mga taong negatibo andang paneleng sa mga bagay-bagay. Maren, mas madali ang mag-usgar ateng masigkatao kaysa magtabang, bago daya?

  Basta digi kita sa cp nalilipay sa ateng ing bubwat. Kesehoda kung ang kritikong dan ara nalilipay. Kung tana beken i Cuyonon, ara tana labet!!!

  Like

  Reply
 6. tagaikoy

  sa mga critics ang CP, manigas kayo! ano ba andang problema? marimo sa andang pamati nga kita aga kalipay degi sa CP? kung indi sanda maliag ag ireg degi, ara a reges. bogalen? naibeg sanda lamang tenged aga tama ren ang akakasapo pati ang nalilipay sa CP.

  para kanaken na sa marayeng lugar, dorong kabael nga tabang nga mi nakakampang ako na taga aten. matud nga maski sa akeng sadili na kung mabuay na ara ako nakakampang na cuyonon, nalilipat lipat ako ren y aten lemeg. paagi sa CP, aga balik akeng ansyano sa ateng lemeg. Pati renda, nakakabasa ako y mga pademdem para ma preserba ateng kultura, aga karon ako y kaliagan na magtabang maski sa pasamuro lamang. akakabulong pa mayad y pungaw. adin ka pa?

  banz, kutapz ig kanateng tanan, padayon ta ang umpisan. pabayan ta lamang ang aga balilang, dan sa kabuayan pipilayan da. kita aga kalipay degi, aga baragatan, kapamilya pati katagipuson.

  Like

  Reply
 7. Karatongan

  Ang atetenged sa mi papakonan ang manga Cuyonon:

  Makon ako baya ki Bagasay datong magbaragatan kami sa Bilao at Palayok – nalilipay ako i mayad nga makasapo nga pormidio sa CP doro ron galing manga Cuyonon nga sa dadi mayad andang pagkabetang ig kong sadin-sadin deng manga impayangat. Ig doro doro pang andang agkakaradalan — nga sandang pagoli sa Cuyo poiding gamiten sa pagprogriso i ateng banoa.

  Banz, kong kaisan baya midio makaerep manda ang manga critics — piro tama dato ang ingkon i ang manga akaoronang mag comment kanaken: ‘ang pomanggang dorong bonga ingpapasil’ ‘ang sikat ing arampangan’ — whether positively or negatively.

  Kong sa ininglis pa: ‘Their foolishness would go back to their own body ( translated: Dan, andang kalokoan magabalik da sa ‘ndang lawas!)

  Like

  Reply
 8. luwaw-luwaw

  mayad nga adlaw s tanan n nga CPians, labi pa ra nged s mga chatmus gurls….

  indo ako katiis indi ag comment dian s aga criticize s CP..damparang!

  cno kabay ang “BOGALEN” ??????.. para KRITIKO ang CP…nanaibeg ka lamang kanamen muro na indi ta na ka salet digi muro ing impisan mo ren anang marimong komintar, dan kun ako kanimo kun sino ka man “AG IREG KA REN LANG S CuyoPress, ALIPAY KA PA” KUN ARA KA MABUAT PAG PANARI! Damparang! Ing rarangga mo pa ameng kalipayan digi, tama c kuday ang purpose ang CP is to unite all CUYONOS around the WORLD, ngkakaroon y communications maski sa ateng mga parientes ig mga tangay..

  ang miembro digi s CP aga irimanan maski ara kami pa y babaragat y personal, dan maman ang essence ung TUNAY na CUYONON!

  Tama c auntie pakinasen “SIKAT” den muro ang CUYOPRESS animan ing babalilang den :- )

  VIVA !!! CUYOPRESS!!!!!!

  Like

  Reply
 9. kutapdi

  maman ameng ing arampangan nga pirmi say nabs ig bulalas maski datong aga impisa pa lamang ang CP siguradong mi maga uru’lot nga mga panulay! pero dan kami aka bantay den sa maga arabot nga mas matindi pang criticism. basta sa ameng likod kamong tanang aga suporta sa site, ara ako akikitang marimong papakunan ateng naumpisan. aliag ameng ipaelam ig pirmi ameng uliten digi nga ang site nga dia ay para sa ateng kaambengang mga cuyunon beken para magparabugalan o mag raranggan. ara kita irereges sa mga taong indi maliag ag participar sa site. ig kung ang iba ay medio aga raet andang bet pag nakukunan nga mali ang pagsurulaten, ing ulit amen nga freestyle lamang ateng dapat buaten sa site nga dia, sa mga tiempo dadi. tenged ara kita pa ra ing babasian nga tamang pagsurulaten. ang pinaka importante aga irintindian kita! kung sa imong seleng tama ang imong style, ayamo kailangan mong usuyon ang ing bubuat ang iba diba? ang site nga dia ay ing pabaked ta para magburunyug-bunyog kitang mga cuyunon beken ang para dirimatan kita. in the first place, kung beken sa CP kabay mi nababati kita dading cuyunon nga aga prosigir para sa kayadan ang ateng cultura ig sa ateng banuang cuyo? abir ngani, sabata indo dia.

  Like

  Reply
 10. Kegteng

  Akeng makokon lamang, ang mga Cuyonon nga aga-partisipar digi sa CP mi papakonan tenged nga ara anda i kakaeyan nga Cuyonon sanda, dan ang mga aga dimat ang CP mamang ara papakonan ay ang seled andang isip mi andang tagipuson puro kaibeg sa andang masigkataw. Dan animan sige andang dimat kanaten ay moro na indi’anda marisibi nga andang ing kakaeya nga banwa ig limeg ing kakadengeg gali ang iba. Dadi anda lamang nasapo tenged sa CP tay ori ren para magbailo sanda andang istorya. Animan ing kokon andang BOGALEN kita ay ing papambog ta ra manda i mayad nga Cuyonon kita. Ara kita ren mabubuat tenged dyan tenged nga dan maman ang kamatudan…resibien anda ren lamang, indi sanda ren ag kontra….
  Mga tangay dapat ta ngani ipasalamatan ang mga dimatero mi dimatera nga dan, maliag ikon ing tatawan anda ra oras nga basaen ateng mga sarabien digi. Mapataka kita ren lamang i post agud doro pa andang mabasa. Bala sanda ag dimat, selengen ta kung sino ang tatakan…He he he!

  Like

  Reply
 11. kalampisaw

  sa tanan nga cpinians kmusta ……
  pabayan ta nga mga tao nga aga demat sa cp dan tma ndong ing kng mga kta dgue aga pamunga ren eg matama ang aliag ag pamupo tay nde kta anda ren mabel maski ewanen kta balelang nde ag agpak,solido ktang tanan.
  sa dadi mas dpat ta pang pabaskegen ang cuyopress ipakita n kta tlga mas bogalen na mabael ateng ing bubuat sa ateng banua kaysa sa iba nga aga kumento na ara me nabuat sa ateng banua
  ig labi pa ang pag preserba ateng kultura……
  mga cpians nde kta ag paperdi
  abante kta tanan pra sa ateng banua

  Like

  Reply
 12. banbanen

  Sa matod lamang indi ako ra andan maliag ag publish y tuladiang mga issues tenged indi ako maliag nga mi masasakitan. Tay magkaisan kaministiran da. Ang kuti ngni maski moro’ leban kung sipa’en mo kakaruson kaw!!!

  Dagi ang kanaken: Number one identity ang CP is “HUMOR” the rest kung anono ang ameng masapdo along the way. Ig ang MAGPAKADLAO maman ang pinakamakuri’y buaten tenged INDI MO MAELAMAN KUNG ANONO ANG MOOD ANG IMONG READERS!!!

  Siguro indi anda lamang masakayan ang ateng irintrimisan animan tula’dato andang nakokon!

  Another fact is… siguro nalalamangan sanda ni PUSUGON 🙂

  Sa mataged nga barita, kada mag bisita kaw y isarang web (beken lamang ang CP) bago ka’ magpadayon una’en mo y basa ang “ABOUT US” ig ang “FAQ’s” para indi ka’g lua nga igno*****.

  Like

  Reply
 13. Ü_TiRiK_Ü

  Para sa mga Critico, Do not judge swiftly.. u are not a judge.. nor a swift.. hehehe… ay nako.. marake ren atabang ang site nga dya kanaken.. to reconnect with old friends and relatives.. isara ra dyang way para mapreserve ateng kultura.. infact akaelam ako uman maglimeg y cuyonon.. maski pasamuro beken den y barikutot akeng dila.. THANKS CUYOPRESS!! THANKS MANONG NABS!! pAbay sanda lang.. ikaw na muro ang ka ansyano agbwat ang site.. nanainggit sanda.. hehe

  SA MGA CRITICS ANG CP.. MANIGAS NA LANG KAYO SA INGGIT! sama kayo magpamunak kay PUSUGON para kayo isampay nya!!! hehe malyag kamo ra mag post indong pics na naka shades noh?? uyyyyy… hehehe WANNABEE MEMBERS ng ADDICTUS PICTURIS…ay ilam kung ara kamo matatabang digue, sari pangbasa ameng ingistoryan!! mga chismosers!!!

  Like

  Reply
 14. Ü_TiRiK_Ü

  PAHABOL…….

  PARA SA MGA KRITIKO,

  “BIRDS OF THE SAME FEATHER,
  HAS NO COVER”

  – hehe ta naintindiyan indo?? hinde di ba?? kami lang makaka intindi y dan animan timan y palabet!!!! BATENGTENGEN KO INDONG BAROT! RIGHT ACG’s?? hehe

  BATENGTENG!!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.