Ang Ameng Istorya

chatmusgurls

Nadedemdeman ko pa, katapusan ang bulan y ang Pebrero ‘akita ko ang site y ang mga Cuyonon- ang Cuyo Press. Ag log-in ako ag pakilala bulan’ y Marso, ay muro naliagan ko ang project nga maga donate y kung anono para sa Cuyo District Hospital pati ang mag litrato y ang Cuyo . Ang bulan na dato, talagang real name pa imong isusulat tenged nga ara pa i a.k.a page.

Tegka y Marso todo kami ren sa chatroom. Pag abot y ang Abril nadora ako sa ere. Mayo pag balik ko ing balikan ko ang CP, ag tama ren ang miembro, ang timpo na dan may a.k.a. ren – ako ron nga lagi si KUDAY ay muro paborito ko dan.

chatmusgurls3

aga em kami mayad sa chatroom tegka y kasasanagen, kami nga lagi dan say TIRIK, SIKAD-SIKAD, KEGTENG, LU’day (nga dating Talibala), TAGAIKOY mi si LUWAW-LUWAW. Ing isip amen kung sino si PUSUGON, mambeng muro kung online tana, pero ara akakasabat maski sino kanamen, animan aga labeg lamang nga aga labeg ameng arampangin nga maski ara i sambetang basta’t magkaradlawan lamang.

Ing umpisan ni TIRIK nga mag check y attendance (kunwari kami aga adal-adal para sa ateng ka’ambengan), animan adlaw-adlaw present kami, kadangmitan kami lang ang tao sa CP, animan ing bunyagan ko ameng group nga dya na ADDICTUS CHATMUZ girls!!!

Lately, ag luwa si MATINLO, ag pa rehab si TAGAIKOY mi si Lu’day (Charing!), si Matinlo dadi ang pirming gwardya sa CP maski ara y sweldo, ako manig welcome sa mga bagong aga arabot, si TIRIK mi KADSI manig check y attendance.. si KEGTENG mi si LUWAW-LUWAW ang mga sekretarya. (charing!)

chatmusgurls2

Ang pinaka matinlong nabuwat y ang CP sa CHATMUZ GIRLS, ag irimanan kami sa durong bagay. Sa matod lang, sa halos adlaw-adlaw na online kami sa CP, nalilipay kami ay muro aga tadleng ang ameng pagka bari’wal na cuyunon.. makokon ameng.. ag IMPROVED kami ra, ara doda!

Ang isarang adlaw, ag tagenep ako nga ag baragatan kami y ang CHATMUZ girls, dato gali maman da si matinlo mi si sikad-sikad.. dya ang ing luwan—kami ag EB sa ameng tagenep! Salamat sa Cuyo Press tenged agkaroon kami y matinlong tarabidan ig ara duda nga tuladato ra siguro ang kanindo! Ara mag kontra agod indi ag sungaw. Basipang kabati kami kung anono indong istorya! Matamang salamat!

Note: obra ni Kuday and Kadsi: Just tap the image/s above to see it vividly.

29 thoughts on “Ang Ameng Istorya

 1. lagade

  aha!!!!!!!!!!!!! dakep ta kamo…. abay jang mga batang ja eng sugo lamang anang nanay ey pabajal langgaw ato gale dege ren ang pacon sa CP. kaylura andang nanay agaelat asta dade sandang balay. ……ANG PUPUSTARA PA NAMAN…. mga eneng pag urule kamo ron sa indo… saben ma korpeu ta kamo, saben sa bokatot kamo magpadamlag……acoy barangay tanod na naga ronda adlaw gabi….. ANDAM !!!!!!!! pssssstttt. ( pwede ba aco jan kanindo? )

  Like

  Reply
 2. Kegteng

  Hmmmnnnnn….ara ako laem-laem dato gali akeng mga ladawan nga iba digi ren aka balandra. Hehehe! Kudz and Kadz ang ka’ntigo kamo ra ag pili. Adin indo kabai ja i panginsapon? Akataginep ako nga ag EB kita dato gali ateng mga litrato lamang. Very well done mga tangay, basipang ara ra magprotesta….(medyo moro mi kurang) hehehe!

  Like

  Reply
 3. lagade

  hala cge maliag ako magsali sa TEKAGAN BOYZ. umpiza dadi aco maga ronda kananda. babantayan ko mayad ja. hindi pwede kita matalbugan y jan mga CHATMUZ na ja.
  pero bago bwaten ja kelangan ko bendisyon ang grupo y TEKAGAN.

  Like

  Reply
 4. palaminco

  Ara ako makun!!! Ang pupustura ingan!!!! Medyo ako mabubuyon nga aga seleng indong mga retrato ACGs. Ara puede pilak, animan mas mayad pa ipilak den lamang tanan ay mas makuri kung putayen ubos, hae hae hae (joke). Ag sinti raet pa si Pusugon ay ara indo iregan.

  Kudos kanindo ACG, laypa ki Kadsi and Dayku, durong katinlo indong ing buat nga dia.

  Lagade @12. Ara ren i papakita ang Presidente ang Tekagan Boyz, si parawakan. Kaministeran den i bagong presidente siguro, aliag ta kaw i nominate nga bagong Presidente, hae hae hae. Animan kung mi aliag kaw i buaten para sa Tekagan Boyz, ayos lamang dan.

  Like

  Reply
 5. lagade

  palaminco@13. salamat sa pag indorso,pero maliag ko lamang ibangon aten bandera,dapat siguro median kita ra tulad kananda.rquest kita kabay sa ubong?

  Like

  Reply
 6. palaminco

  Lagade @14. Ayos imong naisip nga dan, indi kita ag padaeg sa mga babai, hae hae hae.

  Tayangaw, impisa’y den i bid ang box. ang pinakamabael nga bid kuno beken lamang i saot kung indi 2 ka domingong tinir sa Boracay o Caribbean. All expenses paid by… Ploning, hae hae hae.

  Like

  Reply
 7. lagade

  hala sege maereg ako sa baile, sino kabay kananda ang akeng isaot”. ayus dan PALAMINCO. ang premyo ipreprenda ko akeng carabao pati akeng demegan paga ako magdaeg.

  Like

  Reply
 8. PUSUGON

  HAYYYY NAKUUU!!!! KAINIS KAMO MGA BRUHAAAA!!! MAKON KAMO AKO LOVE NINDO AYAMOOO ARA NINDOOO AKO ING PASALI???? BOKEN KO KAMO DEN LOVE LALO NA SI TOROK!!!! AKO PUSTURA DA!!!! AWAT KAMO BAYA!!!

  MASALI AKO DEN LAMANG SA TEKAGAN BOYZ MGA CUTE PA!!! DI VA VOYS???? LALO NA SHOKOY AND PALAMINCO HAYYYY NAKU KILIG TO THE VONE AKOOOO? BWAHAHAHEHEHE!!!!

  Like

  Reply
 9. PUSUGON

  TEKAGAN BOYZ AMOS KITA REN!!! LET’S VOLT IN DA!!!! BWAHAHAHEHE!!

  MAYAD PAAA MAGMASAHEEE AKO DEN LAMANG AKIN AMO NA HIWALAY SA ASAWA!!! SSSSHHHHH!!! BABOSSSHHKAA!!!

  Like

  Reply
 10. Ü_TiRiK_Ü

  HAHA!!!!! LONG LIVE ACG!!! da original!! hehehe akaignek ako dato ah?? ateng common denominator gali “PUSTURA” kita tanan! hehehehe.. LOVE YAH GURLS!!!

  Like

  Reply
 11. Ü_TiRiK_Ü

  PUSOGS, ayaw da silag kanaken.. ing bubuwat ko pa imong pictures.. asadyap ako pa..,, digue sa Animal Planet nga site… indi ag raet imong leba a?? ipost ko ra imong pix… ÜÜÜ ano imong alyagan na ipost ko? ang ikaw Dinosaur pa?? o elepante ka ren?? BWAHAHAHA!!! MISS U UTUTON MY LAB!! hehehe

  Like

  Reply
 12. kuday

  PUGUSON!! ikaw ang muse ang Chatmuz girls.. diba ikaw maman da ang muse i ang tekagan boyz?

  ang UNA.. si manang bagasay nabunyagang QUEEN i ang CP, pero later on, naging PRINCESA ta na ren lang, ay maren kuno naeya tana ren ag em digi i mayad.. hehehehe.. ang pa rehab tana nga lagi.. anang papel dadi i manang bagasay manig PANG- AYAG digi sa cp i anang mga tangay ig kakilalang cuyunon, manig EB! animan ing bunyagan doman i manang arikondal na MAYOR BAGASAY, damparang!!!! (ayos dan nang!)

  dayong lutaw si ARIKONDAL nga dadi maman ang aga tendeg nga RENYA i ang CP! incomparable sa ADG– ay muro malabeg tana mag post, pati anang content kaiba keysa sa mga chatmuz nga puro lang kalukuwan.. for d sake na magkaradlawan lamang para may kaambengan..hehhehe–

  Like

  Reply
 13. bagasay

  kung makikita lamang ang mga tao sa puerto ang mga babaing cuyonon nga dorong kapupustura, ara sanda enged i maliag ikon! saben mag gulpi sanda parang ambo nga sanda cuyonon da. dyaske, kada magpakon ako doto nga mag cuyonon ako, sasabaten ako tagalog maski dian anang ID akabetang anang apelyido – alili, tabang, lagrada, aquias, aborot, gabo, padul, bacomo, etc. kabay sanda kuno indi kaelam ag cuyonon – pakagatan ta kabay sa palaminco, kuday, banbanen asta liwit. kaerep!

  Like

  Reply
 14. Arikondal

  Aruy … jaski ren dato Kuday. Akeng kaisip narehab ako ron ay maren pirmi akong nadudura sa cp mag-impisa pa ang Oktubre. Jantre, naeya ako roman dato he he he.

  Itaw ta lamang ki Bagasay ang titulo nga reyna ang cp. Maren dan preparasyon sa anang pagmayor sa Cuyo pira ka adlaw kaloy Dyos he he he

  Like

  Reply
 15. tagaikoy

  aruy, ako gali kung katabid sa mapupustora, pustora renda y tawtawen, hahahaha.

  salamat kudz, salamat kadsi. dorong katinlo indong naisip. kung dati puro lamang mga aran aran ang nababasa, dadi mas kilala ren ang ACG. katinlong surprisa nga pag abri ko ang CP dadi, ateng mga litrato ang makikita. basipa indi ra ing pang adlekan ang iba, har har har!

  Like

  Reply
 16. kuday

  bagasay.. sinong GABO dan nga indi kuno kaelam ag cuyunon?? kagaten ko ongod dan! damparang!!! paerep talaga ano??? kung abubuwi lamang ameng mga lolo i lola.. kasasamit sanda enged baya i lamba.. ako GABO akeng nanay muslim.. pero ako CUYUNON kaelam ako ag cuyunon PROUD AKO!! waaaaaaaaaaaa!!!

  arikondal.. ang trono baya ing bayan i bagasay.. timing imong abot ang timpong datu nasarap mo anang pag pilak.. hehehe.. ANIMAN!!! indi ka ren maeya.. ikaw pa! haehaehae…

  tagaikoy.. basipang ara manda i adlekan sa ateng mga istura.. haehaehae.. dan baya para lang sa kalipayan i ang ACG.. tay dading ang Cp kuno mi mga critic den.. pakita ta nga matinlo ang natatabo digi kanaten sa CP!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.