Query Sunday #4

Ta, oras den para sa ateng pakiman! Kada domingo mabaragat kita sa post nga dia, tawagen tang Query Sunday para sabaten ang saka bilog nga pakiman. Ig ang pakiman sa domingo nga dia ay…

 • Anonong bagay o pagkaen sa Cuyo nga nanaidlaw ka ren’ mayad ig maliag mong makita o masamitan oman?

Last week ang pakiman ay… Ka’no ka pa ka’uli sa Cuyo ig ayamo? click indo lamang ang link nga dan kung aliag kamo ag rutos.

19 thoughts on “Query Sunday #4

 1. banbanen

  umpisan ko ah? tutal digi ako ren da lamang!

  akeng nami miss i mayad ang tapil-tapil sa enasan. classmate ko si tutuliao.

  kung sa pagka’en lamang… ara ing pili pag abot sa pakinasen. Piro aliliagan ko’ mayad ang TIRIK asta TARAWIS dan ako aga pakig agawan pa sa palingki

  Like

  Reply
 2. Kegteng

  Nabz akeng aliagan mayad ang lato nga dayon i te’me sa langgaw nga mi ipon……kamaron, tarawis nga ing gatan…sikad-sikad….kombo…..ay ilam dorong karake pa…aliag ako dato ag oli sa Cuyo.

  Like

  Reply
 3. KATIAN!

  ing sasaburan ako mayad ang ginatang langka nga ing sangmawan i linegeb nga balanak o busalog… bura bura lamang ang sungad!!!!!!! aliliag ako ra amer i ang imag nga mi sampurang latu…durong kasabor!

  Like

  Reply
 4. imamatad Henry LLacuna

  kUTAPZ;pALAMINCZ SELENGA INDO C BURINGISEN PABORITO NA GALI ANG SURAN:

  aKENG NAMIMISS NA PAGKAEN SA CUYO AY ANG GINATANG ITO PATI ANG GINATANG KUDAY:
  pATI ANG BREAD POADING;CAKE;BROWNIES;DINUGUANG BAKA Y ANG CENTRAL CAFE:PERO DYA MAGLAEM AKO ARA REN COMPARED TO GINATANG ITO AT GINATANG KUDAY:

  Like

  Reply
 5. alimusan

  nanailaw ako sa linegeb nga bisugo asta sinakol eg nilagang saging na mondo w/ linegeb na tirik tapos pigan y kano sabor ingan laway ako…

  Like

  Reply
 6. kalampisaw

  nanailaw ako sa ginatan nga langka nga ing sanmawan y daing n ang tawag do2 sa caponayan mangitet sabor ingan da,pti ang ginatan nga beans elam n lipatan k ron anang aran ang nangitet baya pasensya lmang kng naelaman ndo pki corect ako ra…….

  Like

  Reply
 7. lokus

  naidlaw ko kaenen pag domingo litson nga ulo ang baboy. ay dan ang aga pamatay pa baboy say nanay dan kada domingo permi ameng sera. Tapos ang sobra dayon y paksiw.

  Animan anang result dadi mi Hi-blood ako ren. Hae hae hae!

  Tapos kombo pati boti-boti permi kami aga bakal sa bulangan sa lungsod. Pti banana cue kanda nong Abe!!!

  Like

  Reply
 8. palaminco

  Ang kanaken duro:
  1. Tirik – laypa kung matambek, tapos ang sabor i saruruton ang sabaw asta amer
  2. Kinilaw nga karatkat nga ing-asleman i kinudkud nga pumanggang mangud
  3. Bararawan/barangen/mandalada, subingan, tangginggi, maya-maya, bolian asta suran, ig iba pa
  4. Ginatang langka asta lumabeng o malayo nga ing sangmawan i daing (dia siguro ang ing kukun i kalampisaw)
  5. Wakwak – kinilaw o daing nga prito o linegeb
  6. Imag asta anang amer
  7. luday – paksiw o pinamaran

  Like

  Reply
 9. palaminco

  Dugang pa:
  8. Ginatang kuday nga mi balunggay
  9. Lato, paket-paket, asta lumot
  10. lauya
  11. Dong nga paksiw, tinula o kinilaw
  12. linegeb nga ranga-ranga
  13. kinilaw nga manlet

  Like

  Reply
 10. kuday

  grabe anang ka getem i palaminco.. damparang!!!

  akeng nami miss na pagkaen sa cuyo

  kuday na may gata (SYMPRE!)
  LAWYA
  ambek tirik sira sa kaneng maramig
  manlet
  lingeb na tinektek na Yu
  kinunot na PAGi nga mi malungay
  inenen nga sinarapang luwaw-luwaw ig manamsi nga ing balot sa da’on i saging.. tapos pegan i tamalarong o bisbis
  lato sawsaw sa langgaw nga may alamang
  yahooooo nga mi langkawas.. sa manibalang nga pomanga
  bararawan na linggeb
  tinektek na medyo datu na INDONG
  dried wakwak alin sa manamok.. lingeb!!! sawsaw sa langaw
  sinuluang ALIMANGO..luno na kamaron.. mmmmmm ara luto2x!
  ang tana na dya masabor i sera sa nilagang saging na MINUNGO pati makedel na kamoteng ka’oy.

  mmmm isipin ko pa ang iba.. nalilipatan ko lang ang mga aran.. ka getem den ingan.. laway2x kita lamang i dya ang panemdem…damparang!

  Like

  Reply
 11. bancalanen

  Akeng naidlawan mayad akeng imbintong seven seven(pito-pito)
  dia ang ingredient:: 1. 7 ka kamaron
  2.7 ka bararawan
  3.7 ka tarawis(small size)
  4.7 ka bagasay
  5.7 ka sikad sikad
  6.7 ka teyen(mijo sa taeban nga mairentek)
  7.3 ka kalamunding 1 nga kitikut mi 3 ka
  legas nga pamintang remek=7 dia maman akeng namimis i mayad tapos ka ngani kaen udadaday2 ka lamang……bubobudo

  Like

  Reply
 12. tayangaw

  ang kanaken ‘ginames nga pawikan’…

  labi pa kung mi kaneng mainit
  tapos pira ren lamang ka geret ang katapan asta anang tambek y ang pawikan…
  ing kakaikaig mo ron lamang ang langkawas asta ang sinanlag nga begas bago iteme sa doro y aslem nga langgaw…

  pero dadi diver ako ron…
  ig nasamitan ko ron magpakig karawat sa mga pawikan sa Tubbataha..
  kung ang bata ako anunugon ako sa pawikan pag ing abrian anang degan…
  dadi siguro ted pa…
  saben indo ko ron kapanagilen…

  maglaem ako dipindi sa kanen asta sa langgaw!
  hehehe!

  Like

  Reply
 13. bagasay

  ara ako na mi-miss imoro pirmi mi stock digi sa balay:

  ipon – asleman i kalamonding
  malayo – mi tambek i baboy, langka asta kamias
  yahoo – ing gisa sa langkawas i betangan langgaw

  pero kung mag oli ako ngani, sagiap akong lagi:

  1. latong uban-uban o keseg-keseg – te’me sa langgaw nga mi kulameg para mas ma’lem
  2. tirik – pegan lamang i maski anonong aslem nga median i.e. kalamonding, bisbis, tamalarong, kano
  3. ariporos, sikad-sikad, bagasay – ako mismo ang mapakinas tapos gigisaen sa luya
  4. linegeb nga balanak – atuan i ang ipon o yaho nga mi aslem
  5. linegeb nga lamayong daing nga bararawan – sawsaw sa mantika i baboy
  6. kinilaw ang pamilya fernandez(lola coring ponce deleon’s recipe) – sawsaw deman sa mantika baboy
  7. paksiwng karatkat, kanen-kanen, dong – mantika reman anang
  ato – damparang!
  8. tocino ang pamilya fernandez(liempo nga ing square-square, asinan i kalkagen i saka adlaw bago legeben) – te’me sa langgaw nga mi lasona
  9. daing nga wak-wak alin sa manamoc – ang amot ingan!
  10. alabyed – ing paligid-ligid sa desk sa central school para magpabelag sa anang alibotod, te’me sa asin….

  ta, maigma kita, dato marapit den ag lemek ang malayo. manigbakal ako roman para sa akeng stock.

  Like

  Reply
 14. kutapdi

  jantri ren….ag turubod don akeng laway basa indong mga tultulanen! damparang.

  imamatad…ara pa ra enged y magdaeg sa linegeb nga suran bago daya?
  pati ang taniging linegeb y gulayan tagabang! mas liag ko ang lumo-lumong lato kesa keseg-keseg moro akeng aliliagan ang aga danleg lamang sa tebeg! hae hae. 🙂

  ta’ mapisdek ako ron…..goodnite!

  Like

  Reply
 15. palaminco

  Pay kutaps, anang aliagan i imamatad, paatuan i beergin ang suran. Mas matinlo manda kung mi latong lumo-lumo para danleg-danleg, hae hae hae!!!

  Mi dugang ako pa:
  14. Linggeb nga balanak o gusao nga ing teteme lamang sa asin
  15. Tangguli nga ing palubog sa kanen
  16. Suman ibos nga ing teteme sa tangguli
  17. Banding kasuy asta niog
  18. Kombo

  Like

  Reply
 16. bagasay

  ag pamuerto ako dagi akeng dara magbalik:

  – sinakol asta linagang lamoteng kaoy
  – daing nga bararawan, ing kalkag i saka adlaw
  – leken asta kamaron
  – bararawan nga pipriton
  – balanak, relegeben
  – ilam baya kung anono ang tawag sa aslem nga daya, medyo sa tamalatong nga medyo sa bisbis, tay anang pangalamo kakonkon sa kano – patigem!

  amos digi kita maigama sa amen.

  Like

  Reply
 17. tagaikoy

  ing andem ko baya y mayad ang tinolang manok ni tatay nga ing pakeseg na una sa langgaw na mas’lem…

  dage ang iba nga akeng na idlawan nga pagkaen sa cuyo:
  – tirik
  – lato
  – paksiw na luaw luaw
  – ginatan na langka nga mi sangmaw nga pritong subingan
  – lamayong daing na bisugo tapos ing lengeb, ang teremean langgaw nga durong kaiseg nga ing pesan y kitikot
  – kombo
  – yaho nga mi langkawas
  – ipon
  – barebed
  – tinolang labas na masking anong isda, ing asleman y tamalarong.

  whew, aga turubod mayad akeng laway ing isip ang mga pagkaen nga jan. damparang! 🙂

  Like

  Reply
 18. Lato

  ang kanaken ay yaho nga mi langkawas…si nanay ang una pirming mi stock…kombo…boti boti…beteng…manok o baboy nga mi langka tapos ing betangan y siwiti..dia pagken y ang aga paranggas…kinilaw nga kanen-kanen…ginatang rarep…jaski ing idlaw ako roman…paiden ko anany akeng laway…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.