Bagong Kamatudan

1. Ang mga babai midio mas madaldal kaisa sa mga lalaki, animan madangmit ang lalaki maman ang aga sut’ y HEARING AID.

2. Mas malabeg ang kabui ang lalaki nga mi asawa, piro kadangmitan ang lalaking mi asawa mas aliliag deng matuak.

3. Ang mga lalaki midio ra sa baraha. Malaka kamo lamang kakita’ y KING. Piro kadangmitan JACKS.

4. Ang manggaden pirming aga bailo anang cellphone. Ang midio manggaden pirming aga bailo anang cellphone cover. Ig ang feeling manggaden pirmi aga bailo anang tingtone.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.