Pulis

Pareho ra ang mga Padi asta Madre, mga Maestro asta Maestra, mi mga pakadlao da atetenged sa Pulis ig sa iba pang public servants.

Sa Israel bawal ang mga pinoy nga ara visa. Ig ing dadakep ig ing papama’uli anda ang mga OFW nga ara’ valid visa. Sa bagay nga dia, kaministiran’ apat ka Pulis para lamang dakepen ang saka pinoy. Ayamo? Saka bilog ang maga posas sa pinoy ang tatlo maga bitbit anang balikbayan box damparang!

Kung mi gulo ngani, ang mga pulis sa Israel tatlo lamang ka minuto o mabuay den ang sampolo ka minuto dian den nga naga imbistigar. Tula’dato ra dige sa North America ig sa USA. Dan lamang pag abot sa Pinas, lima ka minuto bago matabo ang krimen, dan ang mga pulis dian den nga lagi aga labay labay. Hay panulay!

Intrimis lamang! Ta, kumusta ang mga Pulis dian sa indo?

1 thought on “Pulis

  1. bagasay

    5 ka minuto dian den ang mga pulis aga labay-labay – dato kung manggaden ang mga tao sa lugar nga natabo ang krimen. pero kung sa lugar nga ara kuwarta ang mga tao, 5 ka minuto, mi lima ka adlaw!

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.