Retro: Princesa Shalimar

Princesa Shalimar
Ang ladawan nga dia ing padara ni Palaminco, he sez…

Maitey ako pa ipalua ang dramang dia. Grade 4 ako pa lamang dato animan ara ko ron natanda’y mayad. Akita ko lamang muro kaapon sa album i nanay ang litratong dan. Ara ko tana ren da napakimani ay eksaktong paalin ako ron pabalik sa Manila ang oras nga dato. Animan ing padara ko ay isara dia sa mga legacies nga ing salan kanaten ateng mga maestra ig maestro sa Cuyo.

Kung ara ako i kakamali ang aga-saot sa tenga si Jing-jing Jutare. Sa aga gurang from left: Mr. Romeo(?) Bacosa, Ms. Quipquip(?) (Princesa Shalimar), Mr. Pablito Barone (Adi), ig si Mr. Jong Fernandez. Ang aga tindeg sa tu i Ms. Quipquip nga mi kabeg nga “sibat”, akeng tatay, Vicente Blanco (guardia). Indi ko makilala ang babai nga aga tindeg sa mi wala i Mr. Fernandez.

Ang caption sa ibaba mismo ang litrato ay:

Cuyo-PSAT Athletic Delegation
Cultural Show – Palarong Panlalawigan
Dec. 3, 1975(?)

Dia siguro ingpalua anda sa Puerto sa mi Mendoza Park.

I-confirm da patigayon ki Tangay ang mga dan tenged nga beken ako sigurado. Ang aran i Mr. Bacosa beken ako sigurado ig si Ms. Quipquip ing pateng-pateng ko lamang tenged nga tana maman si Princesa Shalimar. Si Tangay da ang matinlo’y pakimanan atetenged sa dramang dan tenged nga tana mismo aka-ireg dian.

15 thoughts on “Retro: Princesa Shalimar

 1. Lato

  hae hae first honor ako dadi…grade 5 pa lamang ako ang tiempong dia ig korang sa pinanindan. pero dia ang pinaka matinlong play during that time ig tama kaw Palaminco, dan ing dara anda pa sa Puerto. Salamat sa pag post y ang litratong dia. Dan pareho akeng ing bubuat kung kaisan ing seseleng ko ang ameng mga video ig mga litrato sa ameng mga bakasyon sa ibang lugar ig makikita mo ang diperensya…Basipa ra nga mi iba pa nga litrato dian nga naga pamatod ateng talento ig tradisyon kung samoro kita ag buat ang mga bagay nga dia datong ag lelebas nga dago…

  Like

  Reply
 2. bagasay

  tama ka ra, palaminco. si mr. romeo bacosa maman medio ang ministro. ang reyna si ms. elizabeth quipquip-abiog, ilog ni bukaw asta ni liwit. ang aga saot manda ang mama ni tirik, jing-jing jutare. anang partner dian si tangay andan tay ara sa ritrato. ang babaing aga tindeg kabay beken si ms. mila magura-garcellano, auntie ni kegteng? kami ni kitikot extra ra andan dian tay ara kami nasakep sa ritrato. doto kami aga gorang sa kilid ni mr. bacosa. mga tangay kami i ang princesa. 1976 den medio dia ipaloa sa puerto ay ang 1975 sa cuyo pa lamang.

  Like

  Reply
 3. lokus

  dia baya indo ko mademdeman kung naseleng ko and palua nga dia. Pero elaman ko nga popular ang drama nga dia ig naging headline 32 yrs ago tenged sa matinlo ig puro mga maestra ig maestro ang Cuyo ang cast.

  Damparang! a mamalam ta ren manda.

  Like

  Reply
 4. tangay

  Tenged nasambit y palaminco akeng aran, mapasambag ako anay.
  Ang daraga sa kilid y Mr. Jung Fernandez ay isara medyo sa mga kaiban y manang Flor Arzaga ig student teacher ang PCAT ig inde ko matandan anang aran. Isara tana sa ag saot para mag entertain ang ma’al nga reyna (inde ko masigurado kung si Mrs. Nelda Dacuan).
  Ara sa eksina si Princesa Shalimar sanda ang ma’al nga adi. Ang ma’al nga adi moro iba anang suot ig mi anang korona tana – aliag ikon ang aga gurang sa bayan-bayan katepad y Mr. Fernandez ay si tangay. Nakilala ko lamang tenged nademdeman ko ang kaliliyes asta ang bandana nga akeng ing pamelesan.

  Kung papatererekan indo makikita indo nga ang desain akeng kustium sanda akeng partner nga nanay y tirik aga obitan.

  Like

  Reply
 5. tangay

  bagasay @2: kung sa imong panemdem si ms. quipquip ang reyna…sino ang princesa shalimar? magpalua kita moro sa cuyo centennial stage si ms. quipquip ang princesa shalimar ig mas matinlo anang suot y dindin kisa aga gurang nga dia sa litrato.

  mi mga minor changes moro nga ing buat si ma’am palao bago ta ing palua sa mendoza park.

  jaski dapat dia maglutaw den ang nanay y tirik para makasiguro kita…maman ang ing kokon y lokus…damparang amamalam ako
  ro’dia.

  palaminco, jantre ing papaisip mo ako mayad….maski ngani akeng sadili ing kurian ako pinto….si tatay mo pinaka maskulado ig bagay nga bagay anang role dian…tama si bagasay si tio romeo bacosa maman ang ministro….pero abeberek ako datu ang aga gurang katepad y tatay mo kung reyna o princesa…matamang salamat sa imong pag prosigir nga makita ta dia oman….ara moro katabid si eslava sa provincial meet animan ara ako enged y souvenir photos. haehaehae!

  Like

  Reply
 6. bagasay

  en manda tangay. ang ka kori magpanemdem labi pa kung ateng ing seseleng nga ritrato madelem! saben manda tama kaw nga si mrs. dacuan ang reyna ay ang mga timpong dato si ms. quipquip maninit pa lawas. konako andan manda ikaw ang katepad ni mr. fernandez tay mi bigote animan kaisip ko si mr. barone. dato lamang, ang design manda imong costume natatandan ko. napeke mo ako sa make up, a..

  Like

  Reply
 7. Kegteng

  Ara ko ren nadedemdemi ang palua nga dia pero ang primiro ko makita ang litratong dia naisip ko nga lagi nga ang reyna midyo si Auntie Nelda Dacuan. Maglaem ako tama si Tangay, si Auntie Nel manda dia.

  Like

  Reply
 8. Bunsawik

  Grabe ang picture nga dia ano!!Very memorable abebereng ako lang Tangay ano kabay imong ing isip ang tyempong dan?Midyo duro imong patererek ki Jing2?Siguro ing tinluan ka mayad anang saut!!Adedemdeman ko ruman ang tyempo nga kung si tiya Violet maga turo y saot kita ang una unang ing tatawag si Suzette,Jing2,Arlene,Cesar Baclagon,Bancalanen, Tangay ig iba pa…HaeHaeHae..Siguro durong karantigo muro ag surumbali hae hae hae….

  Like

  Reply
 9. tangay

  Bunsawik ang mga timpong dato medyo aka elam kita ren ag panunot-nunot ateng ginawa asta beken lamang sambali ateng ing papanidan pati renda ang kiel ang aga saut hae hae hae!

  Dos wer d dis makon si tirik. datz korek Nene!

  Bagasay, akeng partner expert sa pag make up…siguro inde ra maliag ang masasai’ anang ka lab team muro ang kapustura tana.
  Kunako ngani kaisan ang kaibara medyo ang mi blush on pero tana para enged ang natutuman….damparang!

  Kegz aga padisir lamang nga mga forgetz kami re’ manda. Tenged kamo doro pang ka mangud ig bago lamang siguro aga eke ang iba dian, limeg malaka o patubo indong ipen. Matama ang ag kamali nga malam ako ron ang timpong datu tenged sa bigote…. 🙂

  Like

  Reply
 10. Bunsawik

  Matud manda Tangay marake ag kamali nga malam ka ren ang tyempong datu tenged sa bigote tsk tsk tsk!!!Pero maliag ikon ag bataen kaw dadi???Chuvanes ekk ekk!! Hae Hae Hae ..Syempre….

  Like

  Reply
 11. tangay

  Bunsawik ara turula’danan!!! hae hae hae!!! 🙂 medyo egtasan kita re’ ngani panageban para inde ag rabak-rabak ateng pusil… 🙂 damparang….

  Like

  Reply
 12. Bunsawik

  Kutapdi ang pusil i Tangay marake ren ang nabutilan??Ang ameng pusil dige sa Pinas paltik lang ay anono kabay indong pusil dyan sa amerika nga aga rabak – rabak!! Damparang..
  HaeHaeHae!!!!

  Like

  Reply
 13. palaminco

  Diaske, dato gali si Tangay ang katupad i Sir Jong. Akeng kaisip enged si Mr. Barone ay mi benget. Asta grabe manda anang panunot i seleng sa aga-saot, maman ang ing kukong maragket, hae hae hae.

  Makun manda akeng manong, si Ms. Dacuan manda kuno ang aga-gurang katupad i tatay.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.