Query Sunday #1

Dia experiment lamang. Ang ateng post dadi ay dorong ka simpli lamang. That is to answer the question…

 • Anono imong ing bubuat?

Pwede kaw ag comment every 5 mins or every hour. to answer the simple question above! Kung maging successful dia, bubuaten tang every week ang Query Sunday.

19 thoughts on “Query Sunday #1

 1. imamatad Henry LLacuna

  Dague ako para engued sa Cp.Maga ala una y media ren ang kasasanagen.lagat katurog don da.BAnz beken y mapangliton.
  MAPANGLON!!!.Ang mapangliton ay magapamisita nga doto kaw anay magakaturog o magaistar.Damparang!

  Like

  Reply
 2. bibila

  abaw…ang kaambeng digue ay, sosyal ang mga cuyunon aga post post den! Ako digue aga-praktis mag cuyunon. Ako digue sa Seattle, aga seleng y TV dadi. Katatapos ko lamang mag-email.

  Like

  Reply
 3. Kegteng

  Lunes den dadi digi, 2:15 am. Aka mata ako ay ag tangis akeng buto, alingling ako lamang andan tay nakita ko anang bagong pakulo ni Nabz animan ag pasambag ako ren da. Mabalik ako ren da sa akeng iringgan.

  Like

  Reply
 4. tayangaw

  kakatapos ko lamang y 24 hours nga trabaho… aga elat deman y puyat…

  (nabs & imamatad: beken ba y ‘pangimaton’ ang tamang termino?)

  Like

  Reply
 5. imamatad Henry LLacuna

  ako dage aga elat da y puyat pareho ki Tayangaw.Tayangaw dan anang synonym:Pero beken gali y mapanglon kundi mapanglong
  Ang mapangimaton ay medyo Formal,while ang mapanglong ay masyadong Brutal.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.