Cuyonon Words

Malaka ko ren lamang mabati ang Cuyonon words nga…

 1. Siringanan
 2. Banggira
 3. Taplak

Ing imbitar ko kamo nga’ y define ang mga words nga dan sigun sa indong pagka intindi ig gamiten sa short sentence. Kung kakabuat kamo andan’ y maeteng Joke alin sa mga words nga dan, sigurits mas mi sab.

Obra ni Tangay

6 thoughts on “Cuyonon Words

 1. imamatad Henry LLacuna

  Mabuat ako lamang y short sentence:
  Tangay akita ko imong litrato pero ara pa ra medyo y puputi imong
  siringanan ah.

  Like

  Reply
 2. bagasay

  ang siringanan indi ko maelaman pero sigon sa comentaryo ni imamatad medyo napapateng-pateng ko ron kung anono.

  banggira – orogasan platon, kaserola, kaldero, etc. maman da ang ing bbetangan ang palanggana asta mi tapayan nga ing bebelan i tubig nga irinemen.

  taplak – tabon (ex. mi taplak sa anang opao i compay animan medyo desimolado.)

  Like

  Reply
 3. Lato

  Ang siringganan maman ang ing bebetangan y ang mga inogasan nga plato, baso,kaldero ig iba pang gamit sa kusina. Lababo pareho ra anang maliag u kon…

  Banggira ay ang tambe. Kung sa english ay “balcony” sa kusina..Dige ing tatambak ang mga tapayan nga mi tubig, asin medyo sa store room nga open.

  Taplak-tama anang ing kon y Bagasay. Tabonan…pareho ang ing gagamit sa aga porolaoa patayan makon taraplakan y panyo ig kung sino ang mataplakan mi multa pagi sa kanta, berso etc…

  Like

  Reply
 4. tangay

  wi ang katitinlo indong mga ena-ena! elaten ta anay ang ibang cpians sigurado ma ingganyo sanda ra mag dogang…pasaburon ta pa…amos kamo mga tangay ma share-share kita anay…salamat imamatad, bagasay asta lato…

  Like

  Reply
 5. banbanen

  Dadi ko enged lamang nabati ang SIRINGANAN, maman gali dia ang ing bebetangan ang inogasan nga ing papakaen sa baboy nga naga betang sa luyo ang BANGGIRA nga mi TAPLAK para indi langawen.

  Tama kabay tangay akeng pagka intindi?

  Like

  Reply
 6. tangay

  dorong ka rapit imong pinto banz pero ang tubig sa siringanan kadangmitan malimpio ig puwedeng inemen, iparamos o iparigos.

  tama kamong tanan sa banggira sanda taplak…great job!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.