Sosi

I tried my best to make it up to you, but you didn’t care. Now that I’m gone, you want me to come back for you? You should have woke up earlier to see me!

Manig tinda’ y Taho, SOSYAL aga Inglis!

8 thoughts on “Sosi

 1. kutapdi

  mi saka cuyunon nga kakaumpisa lamang anang college sa manila ang pag ing kampang anang mga kaiban aga salet y pira ka inglis. damparang! isarang adlao aga istoria ang daragang dia i ang ing etekan tana kuno sa anang klasmeyt tenged ag katinir sanda maiteng diskorso. dayun tana i pakimanan y tayangaw kung sasapeten na pa anang klasmeyt nga dato tenged sa natabo. magsabat ateng kabanuang sosi….WHAT’S for? hae hae 🙂

  Like

  Reply
 2. tangay

  Sa John & Marsha tv show isarang bisis si Dolphy aga tinda y taho.
  Ang tempong datu tag singkuwenta ang saka basong taho. Dadi’ na mi saka batang lalaki (mga 5 yrs old) nga aliag ag bakal. Ig makon tana magtataho puwede kabakal y diyes centavos? Maman lamang akeng kuwarta pero aga tubod datu akeng laway. Ing tawan y Dolphy bali diyes nga taho, medyo saka pudyot lamang. Samitan ang bata makon ang kalasay! Dugang si Dolphy ang arnibal nga asukar. Pagkasamit oman ang bata makon sobrang tamis! Dugang doman si Dolphy ang taho. DADI PAG ING KON MO PA KANAKEN NGA SOBRANG TABANG, LALABATEN TAKA REN ANG TUANGTUANGANG DIABLO KAW! MAPUPUNO RON IMONG BASO….DIYES CENTAVOS LAMANG IMONG KUWARTA!!! ngeh! 🙂

  Like

  Reply
 3. tangay

  Mi bagong Filipino nurse nga kakaabot lamang dige sa USA. Tenged medyo mi itsura ig sexy talagang sosi at taray always. Isarang bisis ara na naintindi ang order ang apprentice american doktor nga solteros, ag kon tana I beg your pardon me? Ing ulit ang doktor oman pero tenged bago tana lamang dige ara na enged naintindi ang slang.
  SHIT makon ang doktor….is there anyone here who can speak English? Ke’med ang tanan ig medyo aliag ag bawi si sexy….

  Ing turo-turo na ang doktor ig makon tana NEXT TIME DON’T DO LIKE THAT TO ME, IF YOU DO LIKE THAT AGAIN TO ME….I’LL FUCK YOU!!!

  LESPAD ANG POBRENG DOKTOR…

  Like

  Reply
 4. Lato

  Mi Cuyonon ag alin sa abroad ig uli tana sa Cuyo. Doto tana sa pantalan ig ag abot ang saka pump boat. Mi isara ka pasahero nga mi darang manok nga BOKAY (WHite) Pakiman ang abroad..”sadin dan ag alin imong manok nga “BOKEY” (Slang anang limeg)..sabat ang tao..Dia ag alin doto sa “BISUKEYYYY!!!!!!(slang da)…TA????

  Like

  Reply
 5. Lato

  Cuyonon ag bakasyon sa Cuyo tenged sem break…Aka kita ang “Langka” (Jackfruit) ig pakiman tana ki Nanay na makon….”NAY ANONO ITONG GOROTONG-GOTONGAN?????Pag ipes!!!!!

  Like

  Reply
 6. Karatongan

  Mi isarang astig nga Cuyonon nga agadal sa Manila. Ta, ang bakasyon dayon tanang pangimbitar i anang manga sosyal nga manga barkada nga magbisita digi sa Puerto. Anang panlimeg paman – ingosoy-osoy na ren si Aga Mulach. Anang ‘R’ ing ro roll na as in “Pahrang’ Kashi, etc.

  Pagalin sa airport, makon si Cuyonon sa anang manga kaiban. ‘Pare, halika, bili muna tayo ng manggang hilaw at bagoong bago tayo mag swimming.” Ta dayon sandang pakon doto sa palingki sa manigtinda i pomanggang ilao. Makon si Cuyonon sa malam nga manigtinda:

  “Mama, magkakano ang mangga mo?” Kilala tana i ang malam nga Cuyonon animan makon ang malam: “Dodoy, tag P40 ang saka kilo.”

  “Pabili nga ng limang kilo!. AT PAKI OPAKAN MO NA RIN!”

  Like

  Reply
 7. Bunsawik

  Adedemdeman ko ang unang tyempo ang istorya ki Manang Buyo.Duto sa anang ing tatrabahuan nga pamilya midyo mi ing miminister kanana ang bata duto tay bago tana lamang manda sa california ing sabat na ang bata “by and by” maman ateng ing baelan nga inglis sa cuyo tay ara tana naintindi y ang bata datu gali dapat “later on” hae hae hae…Ang una talaga kung mag ininglis kaw nga beken da manggaden midyo durong kaebara sa pamati y ang iba.Makon siguro kagaten ka pa ra andan ang buyog buyog para ka ugiaw kaw areeegeeyyy!!!
  Sa dadi iba ren.Datung ing susundo ko akeng Esmi sa anang work sa Phil Stock Exchange Bldg sa ortigas pirmi kami aga sakay FX sa likod ang megamol.Pirming mi mga kabatan aga iriningles nga imong kalaem mga kano kaisan mi English accent pa datu gali mga ordinaryo nga pinoy da lang piro mga taga call center Astig!!!Kundan den dige sa manila durong aga parakon nga mga Koreano aparaturo inglis and they are paying more or less 200/hr astig ang Pinoy.Dyan kita magaling maski adin makadistino aliagan anda ang pinoy dahil very flexible labi sa pag irenglisen indi ag pauri animan pirming bentahe sa hiring abroad.Kung seselengen ta ang Pinas ang isara sa pinakamarakeng lingguaheng ing gagamit.Urog urogon mo cuyo lamang mi agutaya akamalay nga isla piro indyora mag intindiyan..
  Siguro mabebereng kao one morning marapit sa indong balay dyan sa abroad kabati kao mi aga ugiao Heeey Theeeeree Teeyyyhooo,,,Teeeyhooo cgurado Pinoy dan Hae hae hae……..

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.