Pakiman

Maga karawat kita anay’ maete para maiba re’man ang ateng flavor.

Mi nanaisip akong pakiman dadi sa akeng isip nga indi puwede’ y sabaten’ y E’en, OO, or YES maski sino pang butigen. Ang akeng pakiman ay kung anono ang pakiman nga dato?

Maga betang ako alimbawa,

 • Pakiman: Ikaw Kriminal?
 • Sabat: E’en – maski elam tang NO or beken, tenged nga nag botig kaw lamang.

Ta, anono kabay manda ang pakiman nga dato nga dadi sa akeng isip nga indi puwede’ y sabaten’ y e’en? Ala mga yangats umpisa’ y indo ren para mi palampasan kita’ y oras.

19 thoughts on “Pakiman

 1. imamatad

  SAGIAP ANAY IMONG KAMPANG KUSA PUYAT AKO RON?DAN MATAMA PA DIGE ATENG KAKUSA:HASTA LA VISTA!

  ikAW KATUROG DON DA?
  cIAO;AKO KATUROG DON TALAGA:

  Like

  Reply
 2. Arikondal

  Nabs, dagi akeng pakiman nga indi masabat y een o indi:

  Inoro kita kabay magamanggad?
  Inoro kabay maubos anang utang ang Pilipinas?
  Maiwan kabay ang pagkabetang ang Pilipinas kung agtugot si Quezon nga maging estado kita ang Amerika?
  Mawro kabay mapuputol ang graft and corruption sa Pilipinas?
  Ayamo kabay kung sino ang malilised, duro andang bata mejo tay kambing, kung sino ang manggaden maman ang maite’ bata?
  Ayamo kabay durong pagkaen ang ing pipilak ang Jollibee, Goldilocks, Chow King ig iba pang food chain pero durong mga tao ang aga-ukay ang basura agud indi agpyak andang tyan sa getem?
  Ayamo tone-toneladang relief goods ang ingtataw sa Pilipinas pero indi kaabot sa natetengedan (ay ing tinda ren sa ukay-ukay)?
  Ayamo si Erap lamang ang ing sentensyan nga mi sala pero ing abswelto anang mga kayban nga ing akusaran sa kasong PLUNDER?

  Duro-duro Nabs ang mga pakiman nga ara sabat. Pasensya lamang, maren akeng utok pirming agadalagan sa mga seryosong isyu, pero kita digi sa cp dapat karadlawan ig kaambengan lamang, bagudaya?

  Like

  Reply
 3. banbanen

  Congrats ki Tabugok on 14: korekekek. Dato ba elam mo o tsam lamang? Daepan ta si tabugok sa anang tamang sabat. Welcome da gali sa CP. uliten ko tenged nasabat den ni Tabugok, ang pakiman is “IKAW PATAY DEN?” Salamat sa nag partisipar. Sa madason de’man ah?

  @Arikondal: Kalipayan manda in a way nga ang ateng limeg maman ang ateng ing gagamit para maski online ta ren lamang ma preserve.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.