Ikaw

Mi mga bagay digi sa kalibotan nga indi ta’ puwedeng kabegan. Pabetang ta, ang Emotion o ing sisinti ang isarang tao, ang anang ing isip, mga arampangen sa imong likod ig matama pa.

So anono anang point akeng ing kokon? Kaisan naga tangis kita, kaisan naga kadlaw, tenged nga para kanaken ateng kabui digi sa kalibotan ay isarang palaisipan or Puzzle. Kung ma’aples ang solution kakaginawa kita o nagakadlaw. Kung makuri ang solution medio kakatangis kita.

So anono pa ra enged akeng maliag’ y kon? Ikaw. E’en ikaw!, Ikaw ay isarang parti ang puzzle nga dan. Indi mo maelaman kung inoro kaw puwede ka salet para matapos ang problema’ imong tangay o kaiban, animan isipin mong pirmi, e’en ikaw nga ang kabui imong tangay maimong beken’ kumpleto kung ara kaw.

Kung anono man ang naga taw’ kalipayan kanimo, buaten mong pirmi tenged dan maman ang maga paagan imong tagipuson, ig maga taw’ baskeg sa imong kalawasan. Indi kaw ag adlek ag taw’ imong the best sa gegma man, o sa kabui ang isarang tao tenged para kanaken, dan maman da lamang ang intrumento para takesen ang imong satisfactions in life even if you fail.

Ara iba kundi ikaw. Have a nice day!

4 thoughts on “Ikaw

 1. imamatad

  SAmit lamang.Banz dan makon ang mga french people.C’EST LA VIE!
  Labi ren sa mga iba nga akakaralipat den.Above all,inde ta tana ylipatan.Ig indi ta ykunon nga ara iba kundi ikaw.Pwede ra cguro kung halimbawa lmang nga ikaw alilipat den.inde mo ron y elaten ang iba na kunan kaw nga magrapit kanana.ikaw don mismo ang magrapit kanana.KUNG sabagay ara ra manda y taong perfecto
  pwera lamang kung anang aran ay prfecto.GOD said:If you never
  felt pain,how would you know,I’M A HEALER?IF you never felt sadness,how would you know,I’M A COMFORTER? CHILD IF LIFE IS
  PERFECT,would you still know ME? MI point ako kabay?Banz stay COOL!!!

  Like

  Reply
 2. Bunsawik

  Midyo malabeg labeg ang tema nga dia kailangan ka explikar matinlo..Ang ikaw maman ang “ego” dya maman ang kita.The person inside the body meaning our soul….Composed of emotion,intellect,will….Ta pag ateng ing sisinti (emotions) ara ren control maman den ang makuri!Durong atatabong beken matinlo di ba?Kung ateng isip(intellect) duro rong ka taas ta aga bugal kita ren da di ba? Kung ateng will ara disiplina ig direction maman ing kokon ara fulfillment ateng kabui. Pero kung ang “ikaw ” isurrender mo ki Lord ta magatinlo imong kabui matututo kaw mag mal sa ateng Ginoo ig sa imong masigkatao..Pareho ang pag mal ateng Ginoo kanaten maski kita makasalanen…dan maman ing kukon unconditional Love!!!
  Animan maga katinir kita satisfaction sa ateng kabui dahil natuman den ang desinyo yg purpose ateng Ginoo para sa ateng sadili….”Our purpose in life is to live a life of purpose”

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.