Joke

Dan kuno kung ikaw aga ling-ling lamang nga pirmi digi sa Cuyo Press, ikaw kuno SMILING FACE. Piro kung ikaw pirmi aga comment ig aga ireg sa mga discussions dan kuno ikaw beken lamang SMILING FACE kundi, CUTE asta GOOD LOOKING pa!

Ara buay, ma comment ako anay sa Chat Room.

3 thoughts on “Joke

 1. Lato

  Be the first? Why not??? Dan pareho ra ang ing kokon ang mga malam kung ikaw aga lingling lamang. Makon sanda Dodoy/Nene pagdayon dan marimo ang aga lingling lamang tenged dige mi aga bedes…

  Like

  Reply
 2. paraguanen

  tay mapa cute ako anay. Dia atabo sa sitio ang mga batak sa kasusugudan ang Marikwa’deng.

  pulis nga cuyunon: mapakiman ako lamang andan kung mi aelaman kamong ing pupugadan ang mga NPA degue sa indong sitio.
  Batak: ano ang kolor andang itlog?

  Like

  Reply
 3. paraguanen

  ang mga cuyunon by nature ay mga hospitable nga mga tao. animan mas maambeng sa andang pamati kung ang mga bwisita aw mga bisita gali ay maka ampang anda mismo beken y ang serelengan den lamang. makon nga lagi sa cuyunon kung ang tao ara y lilimeg limeg medyo ang bukol den da ingan. medyo durong kaproud.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.