EB KSA

ksa
Taken on 08.05.07 during KSA EB – LR: L-R: Eric Rodriguez a.k.a. Sigbin, Ado Rafols a.k.a. Lokus, Ed Catain a.k.a. Red Sea, and nang Yolly. [Sent by sigbin] Just tap the image to see its note on Flickr! Salamat kanindong tanan dian sa KSA. More blessings to come kanateng tanan.

17 thoughts on “EB KSA

 1. banbanen Post author

  Erik salamat, ang tas ka ren. Mag alin ako sa Cuyo. aga patik patik ka pa lamang ang tambor bwahahaha. FYI: Dan si Erik doron ka asler sa Drums I mean (Band Drums). Elibs ako dian.

  Si nong ado na ara enged y mamalam, maman para enged. hae hae hae. Nice seeing you all on pics labi pa ki Red sea and Yolly.

  On that note… Welcome oman sa Cuyo Press. Long live cuyonons!

  Like

  Reply
 2. bagasay

  si manang yolly pagador ba dan? maliag i kon asta dadi kamo pa ra enged ni red sea ang aga tabid-tabidan dian? medio nakikita ko kamo nga aga tambay sa 3 sisters theater and bowling alley kaiban ni manang diana. aroy, palinglingen ko anay digi pati si manang tali para makita na anang mga kabarkadas.

  Like

  Reply
 3. kutapdi

  maman de’diang pakinabang ang cuyopress! 🙂 dorong ka ambeng y selengen ang iba-ibang litrato na elam tang natabo lamang atetenged sa ateng pag arampang digi sa site. ang baragatan ay ara limitasion. dipindi sa ateng schedule. puede kita ag kiritan isarang beses sa saka dominggo, saka bulan o maski saka dagun.
  ateng padayong pag arampang digi sa site, maman ang aga sirbing begkes kanateng tanang cuyunon nga padayong aga suporta ang site nga dia. matamang salamat oman sa tanan!

  Like

  Reply
 4. lokus

  een sanda paradigi buddy. Cguro next time matama kmi ren. C Nang yolly pagador dan. mabuay tana ren digi.Continues para ameng search mga cuyonon digi ig palawenos

  Like

  Reply
 5. Lato

  Hi Ilog Lokus & Sigbin…Ki Ilog Sigbin (dan gali anang Tatay bogto akeng Nanay) mayad ag paninlo ren iong lawas. Pareho ang ing kon y Banz, mag alen ako sa Cuyo aga patik patik ka pa y ang tambor dadi dian ka ren sa Saudi. Amble ilog..
  Para ki Ilog Lokus (dan anang Nanay ilog y kaisara akeng Tatay)Tama anang ing kon y Banz…ara kaw y pag malam…Iba talaga ang gwapo…maski sadin mag pakon, gwapo pa ra enged…Musta ren lamang dian ig ambleg lagi.
  Ig sa indong mga kaiban sa litrato, pasensya kamo ren tenged indi ko ren kamo makilala. SAlamat sa CP ig dadi mi bago akong kakila nga taga Cuyo ig naga prosiger sa ibang lugar. Good luck!!!

  Like

  Reply
 6. sigbin

  Nabz, welcome….. matod dan, si nong Ado babyface para enged.
  lipay ako ngani na meet ko si sir Ed Catain (clasmyt ni ermats sa PSAT) pati si maam Yolly Pagador.

  basipa nga nxtym matama pa ameng makilala nga mga cuyonon digue.

  Like

  Reply
 7. [gArItEn]

  Mayad nga adlaw sa tanan…
  Lokus and company dyan sa KSA, akeng auntie Minda “Inday” (Fernandez) Cabrestante jan da sa Gizan aga ubra.
  Sa Hail si Joan Abin asta si Beth Radam. Sigbin kilala mo pa ra siguro si Joan, medyo maraye lamang manda andang location jan kanindo.

  Like

  Reply
 8. lokus

  gariten, oki kami ra digi. Minda Fernandez medyo adedemdeman ko, sanda andang balay jan sa Cabigsing sa may tulay? medyo maraye manda digi kanamen. C Joan bata ni Nang Flor Abin? Beth indi ko matandan. Pero andang lugar medyo 3 hrs byahe from Jeddah. Makori lamang kanamen specially sa mga babae indi sanda basta basta ka lua o ka travel mahigpit moro digi sa Saudi.

  Like

  Reply
 9. red sea

  To Bagasay,
  Aruy doong ka-ambeng imong paramatian nga nag-karabagt mo ang mga kasimanua. Akeng kaisip kami lamang ni Yolanda ang dihue sa Jeddah. Samoro ara ra masyado ag ladap niman ara enged mabagat. Bagasay, si Nong mong Titing baritay ako ra. A dedemdeman mo pa nga kung isusumpong tana anang asthma ing papakunan ko tana sa indong balay tapos nadudura anang attack! Pero beken ako y quack doctor ha!
  Maman enged ang darwa nga pirmi atabidan pakon sa 3 sisters. Ang isara ka domingo naka-ampang ko ra sa telefono si Lourna sa New Mexico (pero indi siguro ka uli next year ay medyo ra tana aren y bakasyon nga nasasala pero hopefully sa 09 medyan chance na mag-uli tana Cuyo) sanda si Diana sa Colorado. Tamang salamat lamang ke Joyce P Mendoza sa Jersey City nga nag-tao andang contact numbers. Adin den kabay ang barita nga ing promise kanaken ni Emma Eleazar ang saka domingo ra. Ara enged ako na-repara. see you all artisans and traders in Mar 08 during the homecoming.
  Mauman, tamang salamat banbanen sa imong pagbuat ang medium nga dia.
  Kay Sigbin & Lokus & Yolly salamat sa indong oras sa pag-bisita sa balay.

  Like

  Reply
 10. Ameg

  Mayad na paglalawasen sa tanan!!!

  Musta ang baragatan ameng kamalay dyan sa parting bagatnan (KSA)?

  @Lokus: Musta? Maliag i paabot i Nang Melyn anang mambeng na pangumusta jan kanindo… i kumusta mo ako ron da gapil ki Nang Felia… barita ko ag bakal tana ren anang pirindot-pindoton jan, siguro kakaereg tana ren da digi sa pera ka adlaw…

  @Sigbin: Wassz up? Tay ja, ayamo ing bayan mo ron imong banda sa aten, sino ron ang ag teles kanimo duto ag patik-patik? Amblig kamo ra jan permi…

  Like

  Reply
 11. cherwin rodriguez

  sigbin,nong eric kong natatandan m ako pa,c cherwin rodriguez dya lebayen n chinette rodriguez anang k batch n kean,adin kaw dgue sa K S A,bli ako dgue ra sa riyahd work.bgo p ra lng ako dgue

  Like

  Reply
 12. lokus

  cherwin, adin ka jan aga trabaho sa Riyadh, mi mga cuyonon da jan, mga taga cabigsing, si Odd Socrates, akeng libayen dyan da, c edward esguerra pati si jerome na cabiguen. Kami moro say eric digi sa jeddah, tay monthly aga pakon ako jan sa riyadh sa ameng branch. betang mo ren lamang imong contact number. mayad doro ren akeng ababagat na cuyonon dig. Salamat sa site nga dia.

  Ameg, oki kami ra digi. Tay ayos kami ra digi. indi kami ra ka text o tawag dyan moro elaman moro ara kami outgoing or access para makontak kamo dyan bawal. Pero pwede kami ag receive call or text. Tay tana kabay saynoro maga bakasyon ako siguro mga march 15 2008. Kumuzta ren lamang dyan kanindo.

  Like

  Reply
 13. Ameg

  @Lokus: A pang-imbitar ngani manda si Nang Melyn sa nxt summer kuno…tay dya, maelaman den ang malua sa tawas…musta ra dyan kanindong tanan…

  Like

  Reply
 14. cherwin rodriguez

  lokos ako dgue sa al batha aga work pinoy supermarket dadi nkaduty ako sa pinoy bakeshop as cashier,ara ako pra sim dgue kc bgo ako pra lng basta ask lng ako sa bakeshop dan ameng store tambayan ang nga pinoy ig kilala dgue,post k lng dgue akeng cntak,salamat

  Like

  Reply
 15. lokus

  ok! 2 weeks ago jan ako sa Riyadh ag bakal ako dyan mga tinapay ing dara ko digi sa Jeddah. Cguro ikaw akeng ing bakalan dyan. Ara bali pag balik ko dyan this ramadan pakonan takwa dyan. Cige kunon ko sa akeng libayen. Dyan tana sa Riyadh. Amblid kamo ren lamang dyan.

  Like

  Reply
 16. kalampisaw

  lokus..ganun b,cgoro manda nakita m ako rn,sa pagbalik m dgue sagiapin m ako lng,kya lng minsan akeng sked 730am-1pm pag thurs at fri 730am-11am dn 4pm-11pm,aden dgue imong libayen aga obra,bsta sagiapin ako lng dgue sa bkeshop
  salamat da.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.