mataged nga barita

Mataged nga barita lamang dia para kanateng tanan. Una sa tanan, salamat kanindo sa pag suporta ang site nga dia. Tenged kanindo doro ang nalilipay.

Pangarwa, sa mga bago nga maliag mag ireg sa ateng mga tultulanen ig indi anda maelaman kung pasamoro, simpli lamang, Mag pakilala kamo lamang sa a.k.a. page tapos dan indong alias maman den ang indong gagamiten nga aran dige sa site nga dia, maski anong posts or articles pwede kamo ag comment, UNLIMITED. Sa kamatodan maski ara kamo a.k.a. name pwede kamo ag comment. Dan lamang mas matinlo ig para indi kita ma confuse, importante nga mi a.k.a. name kaw.

Pangatlo, kaisan ara ta y enged naga dobli ang mga a.k.a. names di ba? patigayon lamang y riparaen y mayad porabel kamo mag ireg. Kung ara kamo maisip, dagi mi mga naisip ako nga pira kabilog nga a.k.a. names: Tamping, Tabongos, Sako, Kopras, Alikoba, Pikoy, Gok, Tabangar, Ipes padi, Silay, Maya-maya, Bolian. – Dan pira lamang sa mga aran-aran nga ara pa nagagamit dige sa Cuyo Press, feel free to use it.

Uliten ko, salamat sa tanan nga naga promote ang site nga dia, ig caloy sa Dios maga saka dagon kita ren sa October.

Before I end up this post, aliag ako andan ag pakiman kanindong tanan kung anono kabay ang matinlo ig marimong nabuat ang site nga dia kanimo personally, ig sa ateng banua? Feel free to drop it like it’s hot, dadi ren ang indong temo nga maka post ang indong mga ena-ena.

6 thoughts on “mataged nga barita

 1. tangay

  mi matinlong rason si bancalanen, banz. aco baya aliag mayad ag seleng ang tiol-tiol dige sa shedd aquarium. ano sa imong seleng bancalanen mi naca putay den y ja?

  Like

  Reply
 2. bacqued

  banbanen-October 15, 2007
  Una sa tanan, i appreciate much ang indong nabuat nga site, matinlo para kanaken para inde madora ang mga cuyunon, masking maraye maga bararitan kita eg pakumusta labe pa ra engued sa ateng mga tangay na mabuay nga anyos nga ara y babaragatan, i hope na maski digue sa site nga dia makumusta ko.

  Salamat and God Bless….

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.