Petrona

Si nay na aga bedes y babae.

Tay na: Ta, anono imong naisip nga aran para sa imong bata?
Nay na: Petrona Ursula Kikay Imperial
Tay na: Ayamo ang labeg ingan? Dan kukurian ag sulat ang bata!
Nay na: Ara bali, matinlo ra di ba?
Tay na: Matinglo manda, piro selenga ra anang initials… Damparang!

4 thoughts on “Petrona

 1. LEOCITO S. GABO (tex)

  mayad nga adlao sa mga bogtitinai ig mga tangay. mambeng nga mapongao akeng sinti dagi maitras aga gorang ako ig aga dogang y maitey nga tinaga. salamat sa ag patona-tona. dati kung sino ang agapatonatona maman ang ing sisilagan dadi, arey ang ka ansiano ingan ang pag irisipen. a bagat ko kagabi si salve arista-baaco. makon tana bisita patigayon bogtitinai ang cuyopress. dagi aga bisita ako ig ang ambeng ingan akeng leba.
  akeng inalinan sandig sa pawa tay ing pasobli amen sa kalibayenan.
  basipa kung atapos ang diksiyunaryung cuyunon nga ing edit y aldrin sa college of linguistics, mayad den y dugangan y ang ara laket. matabid ako ag dogang ang abati sa kamamalaman.

  Like

  Reply
 2. palaminco

  Tex, welcome kanimo dige. Ang buay ka amen den ing elat dige.
  Banz, medio matinlo rang aran ang Alma Teresita Ester Grace, indi ba?

  Like

  Reply
 3. arnel venturillo

  Mayad na gabi mga bugtitinae ig mga tangay. Durong catinglo nga queta me cuyo press tenged sa tulad y diang pag page queta aga catener y lugar cung aden queta macacaelam mga barita, eg mga estorya atetenged sa ateng mga banuang cuyo labi pa ren sa ateng mga casimanua nga dadi aga obra ig naga estas sa ibang mga lugar. Dia isarang pagpague cong aden queta puede ag ca tener y comunicasion sa ateng mga tangay, bugtitinae ig sa ateng mga casimanua. Sa aca isip ig ag proseger sa pagpundar ang cuyopress aga pasalamat aco canimo ig ipadayon mo ang imong naumpesan.

  Like

  Reply
 4. LEOCITO S. GABO (tex)

  palaminco- dadi ako lamang kabalik ig bisita y diang ateng ing kakalipayan sa cuyong ateng banoa. salamat nga ing elat mo ako digue. mabaoi ako ongod. ta lipay kita pa ay Nel, ag lotao ka renda. kung ang mga cancion nga cuyunon ka-buetang kita digue, malilipay y mayad ang kaseseled pang iba.

  aga paabot akko ra akeng kalipay sa akeng akakara-basa, akikita nga mga ladaoan ang mga bogtitinai nga dato sa mararayeng logar.

  di ba kita mi cancion nga MAPONGAO MAPONGAO, BANOANG INALINAN, MAS LABING MAPONGAO BANOANG INABUTAN. AKENG ABABATI ONI MGA LAMGAM ONI MGA LAMGAM SA MGA KAKAOIAN. AKO MASAKAY DEN SOLO SA ARA BALON, KUNG SINO ANG MI GUENGMA, DADI MAGTANGIS DEN. IWANEN TA LAMANG ANG DAGAT MADALEM AY DIAN DEN NGA LAGI ATENG KAMATAYEN.

  poros mapongao. piro porabil ta y boliawan dia mayad dang maelaman pa ang ibang mga bogtitinai.

  mapangaliat kita pa mga cuyunon nga maglengay da digi.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.