Si Ploning mi pakiman

Cuyo Press Peeps: Aliag ako andan ag pakiman, puera sa obra, anono ang puedeng maging rason para mag alin kaw sa Cuyo ig indi ag uli y oman for 20 years?

Dia moro ang saka missing detail sa script y ang Ploning nga pira ren kaadlaw ara ako ipapakaturoga.

Pakiman ni Tayangaw 

22 thoughts on “Si Ploning mi pakiman

 1. bagasay

  ara ka ren i olian doto ay ag karapatay den imong gurang-gurang, o ag ralagted den sa ibang lugar imong mga gurang-gurang ig mga bogtitinae ta indong balay ing baligia ren ara ka ren istaran.

  Like

  Reply
 2. palaminco

  Dagi akeng darwa ka centavos:
  1. sa mga pasosyal. indi sanda ren maliag ag balik ay ang cuyo kuno maraye sa “sibilisasyon”
  2. midian da nga indi ka ren kauli ay ing adlekan ang papatayen anang kasway, sa saka parti, indi tana ren kauli ay agapalagiao sa pulis tenged nga mi nabuno tana
  3. midian dang iba nga agapalagiao sa babay nga anang abedesan. Indi tana ren kabalik ay rurutuson tana i garab anang tatay ig mga bugtitinay nga lalaki ang babay
  4. midian dang ing-sinti na mayad andang pagberelagen anang nobya/nobyo, animan indi tana ren maliag agbalik tenged nga adedemdeman na ang kapungaw
  Dia lamang anay.

  Like

  Reply
 3. ice drop

  . 1. May pamilya ren na ing-intindi asta kurang anang budget na kuarta kung maliag na daren anang buong pamilya sa Cuyo .
  2. Makuri ag uli tenged sa transportasyon , alipat den ag lemeg i cuyonon .
  3. Iba ren anang istura ag rimo o ag tambek den y sobrA.
  4. Indi na maliag i paelam sa anang mga kadengan na beken tana i successful sa anang kabui .
  5. Saben duro tanang kapustura tapos anang apangasawa addict , negro . marimo .

  … elat lamang tayangaw isip ako pa ha……

  Like

  Reply
 4. Lato

  1. Sayod ako ki Bagasay ig ki Palaminco…
  2. Mi iba nga kung maka abot sa marayeng lugar, indi anda marecebe andang situasyon nga ing alinan sa Cuyo. Ing kakaeya anda.
  3. Kung mi mga liwat kaw ren labi pa ra enged kung naga aradal den, rangga imong schedule nga pirmi.
  4. Ang mga iba makon kesa maoli kita sa Cuyo doto kita ren lamang ma bakasyon sa ibang lugar makabisita kita pa ig pareho ra ang gastos.
  5. Ang pinaka mabael nga problema ay ang kuarta. Sa akeng naagian, mas mal pa ang aga lusong sa eroplano kesa aga sakay. Pag sakay mo bayad kaw lamang y kaisara apang pag lusong mo, daeg mo pa si Aning Fernando…Gabot dige..gabot doto….Kung indi mo pa matawan ang iba, asisilag pa???? ang iba makon ang kaite!!!!Pabelesa ako anay…DAMPARANG!!!!

  Like

  Reply
 5. Arikondal

  Hay, Tangay-aw . . . dan baya tula’ ja:

  1. Ateng mga kasimanwa aga isip nga kung ikaw ag alin den sa Cuyo ig mi maiteng katengdanan, ta ikaw manggaden den pero beken da dato matud he he he. Animan, ang kakuri ra kung mauli kaw nga mapamisita sa imong mga kaparintian nga ara kaw y marakeng patad. Matud ang ing kokon ni Lato, damparang . . .
  2. Kada mag-isip ako nga mauli sa Cuyo, pirmi aga pabati-bati akeng mga bastek nga matabid. Tay ja ang kamal ang pamasahe, angka kuri ingan agbakal y tiket papakon kanaten ig pabalik digi sa Puerto. Inaling abuton kaw ang tampo, 3 ka Dominggong indi kaw kabalik;
  3. Kung mag-uli ako sa Cuyo, akeng alyagan for good don. Dato bayang akaretiro ako ron sa gobyerno, tapos don sa pag-adal akeng mga bata ig maga udaday-udaday ako ron lamang doto sa ameng siran o sa kakasuyan;
  4. Makaadlek ag istar sa Cuyo. Ara ospital, ara eroplano. Inaling abuton kaw y emergency, ang karaye y ang Adventist Hospital, ara pa mga espesyalistang doktor. Puwera ki Miss Bayuga, ilam kung pira lamang ang nurse jan.

  Like

  Reply
 6. Arikondal

  Hay, Tangay-aw . . . dan baya tula’ ja:

  1. Ateng mga kasimanwa aga isip nga kung ikaw ag alin den sa Cuyo ig mi maiteng katengdanan, ta ikaw manggaden den pero beken da dato matud he he he. Animan, ang kakuri ra kung mauli kaw nga mapamisita sa imong mga kaparintian nga ara kaw y marakeng patad. Matud ang ing kokon ni Lato, damparang . . .
  2. Kada mag-isip ako nga mauli sa Cuyo, pirmi aga pabati-bati akeng mga bastek nga matabid. Tay ja ang kamal ang pamasahe, angka kuri ingan agbakal y tiket papakon kanaten ig pabalik digi sa Puerto. Inaling abuton kaw ang tampo, 3 ka Dominggong indi kaw kabalik;
  3. Kung mag-uli ako sa Cuyo, akeng alyagan for good don. Dato bayang akaretiro ako ron sa gobyerno, tapos don sa pag-adal akeng mga bata ig maga udaday-udaday ako ron lamang doto sa ameng siran o sa kakasuyan;
  4. Makaadlek ag istar sa Cuyo. Ara ospital, ara eroplano. Inaling abuton kaw y emergency, ang karaye y ang Adventist Hospital, ara pa mga espesyalistang doktor. Puwera ki Miss Bayuga, ilam kung pira lamang ang nurse jan.
  5. Ara bangko sa Cuyo, ara ATM, ara credit card he he he

  Like

  Reply
 7. tayangaw

  ang titinglo ingan indong sabat…
  abuson ko ron…
  dagi moro ang sub-plot:

  Si Rodrigo ay bata nga doro y bibo asta bright. Ang maite tana pa, nadura tana…

  After 20 years, ag uli tana y oman sa Cuyo saka pista, ara tana andan y plano ag pakilala sa mga tao. Tengued iba renda ngani anang itsura asta indi tana ren kaelam ag Cuyonon.

  Dagi ang mga pakiman:

  Ayamo ag alin tana asta ara y balik-balik?

  Ayamo kabay alipat tana ag Cuyonon?

  Ano kabay anang raet y leba sa Cuyo asta sa mga Cuyonon animan nabuat na nga lipatan anang inalinan?

  (Note: Ang Ploning ay komentaryo ko sa mga taga Cuyo nga BY CHOICE o BY CHANCE ay nalipat andang pagka Cuyonon. Not neccessarily ng marimo andang ugali… malamang mi mga valid sanda rang rason… dan akeng mga pakiman nga pira ren ka adlaw indi ko masabat… ayamo kabay manda?)

  Like

  Reply
 8. tayangaw

  ang titinglo ingan indong sabat…
  abuson ko ron nga magdugan pa y pakiman…
  dagi moro ang sub-plot:

  Si Rodrigo ay bata nga doro y bibo asta bright. Ang maite tana pa, nadura tana sa Cuyo…
  After 20 years, ag uli tana y oman sa Cuyo saka pista, ara tana andan y plano ag pakilala sa mga tao. Tengued iba renda ngani anang itsura asta indi tana ren kaelam ag Cuyonon.

  Dagi ang mga pakiman:

  Ayamo ag alin tana asta ara y balik-balik?
  Ayamo kabay alipat tana ag Cuyonon?
  Ano kabay anang raet y leba sa Cuyo asta sa mga Cuyonon animan nabuat na nga lipatan anang inalinan?

  (Note: Ang Ploning ay komentaryo ko sa mga taga Cuyo nga BY CHOICE o BY CHANCE ay nalipat andang pagka Cuyonon. Not neccessarily ng marimo andang ugali… malamang mi mga valid sanda rang rason… dan akeng mga pakiman nga pira ren ka adlaw indi ko masabat… ayamo kabay manda?)

  Like

  Reply
 9. palaminco

  Tenged sa anang ka bibo asta bright, ing kainitan tana anang mga kadengan sa escuelan. Ig tenged nga tana, maniswak, pirmi tana ing urog-urog nga luno o lampuwak. Na-accelerate tana from grade three to grade six tenged sa anang ka-bright, animan anang mga classmate durong ka gurang ingan kanana. Ingbuat tana dading medyo sansoy nga ara sengseng. Dapat pakopyaen na anang mga classmate kung indi titiron tana o indi tana i tangayen. Ig tenged sa tana manda maman ang kaiteyan sa anang class pirmi tana ing kakarawat anang mga classmate (e.g., ing bubu’loy anang totoy). Indi tana puede ag baeg sa maestra/maestro ay titiron tana pagkatapos ang klasi.

  Tanan dan, ag tanem sa anang utak ig natimes anang kaerep sa anang mga classmate. Nga naging rason para maging aloof tana maski sa ibang mga escuela. Animan pag-alin na sa Cuyo, anang pamati medyo tana agkatinir i freedom, to the extent na ing reges na i lipatan anang pagka-cuyonon. Talagang agparaye tana sa circle i ang mga cuyonon nga ara tana enged i nakampang lomismo ungod lamang anang mga gurang-gurang ig bogtitinae. Pag-abot ang oras nga sandang magborogtitinae puro ron sa estado, aglaka ren da andang komunikasyon. Ara tana ren da enged i nakampang nga cuyonon. animan sakabuayan alipatan na ren ag limeg.

  Like

  Reply
 10. Bunsawik

  Si Rodrigo ag alin sa Cuyo dahil maliag na maabot anang matas nga pangarap sa anang kabui.Dahil sa anang seleng kung sa cuyo tana lamang matinir indi matutupad anang mga pangarap.Dahil sa tana bibo ig bright aliag tana kapakon sa lugar nga asenso nga maman ang anang ing titingwa nga kakataw kanana i tagumpay.Maliag tana ag alin sa cuyo dahil Indi na ren maliagan makita ang mga kabiguan anang mga gurang gurang nga agresulta sa pirming suruayan ig kalised nga grabe. Dahil ngani sa tana maabilidad madali tana kapakon i manila ig akakita i obra nga lagi.Akatemes tana kwarta nga maman naging dalan nga tana kapakon sa Amerika. Datung tana sa ibang banua ren adura ren sa anang isip nga magbalik pa sa Cuyo dahil sa sabor ang kabui nga ing tatao y anang tagumpay sa anang ing distinuan. Asta nalipatan na ren ang Cuyo ig maglimeg cuyonon. Nalemes tana ren ang sabor ang kabui sa ciudad. Asta sa ag abot ang tiyempo nga agka problema tana i mabegat nga ara enged maski sakabilog sa anang mga tangay nga ag tabang kanana. Narealize na nga ang kabui gali sa Ciudad iba kisa anang ing alinan. Ademdeman na ren ang cuyo nga maski simple lang ang kabui ang mga tao aga tarabaingan kung mi akakagi i kakurian. Dahil aka times tana ren da naisipan na ren nga mag uli sa cuyo ig paginsapon kung duto para ang mga tao nga anang ing bayan lebas i beinte anyos nga dagon nga maski ano ang natatabo kananang problema pirmi para enged sa anang likod para mag tabiang. Datong makabalik tana ren sa Cuyo aeya tana ren magpakilala pero mi akakakita para enged kanana ig nakakilala tana. Ing ambey tanang lagi…Duro anang pag inelsel dahil ing lipatan na ang anang ing alinanan ig ang mga tao nga kung sadin maman ang ag pabael mi ag mal kanana datung tana maete pa.Pero beken pa uri ang tanan ag “reconcile” sanda i anang mga mahal sa buhay ig naging mambeng ang pista ang tyempong dato…

  Like

  Reply
 11. kuday

  Si rodrigo durong ka bright ig ka aktibo sa eskweulan. Ag alin tana sa malised nga pamilya. Ara tana i enjoy i anang pagkabata. Ay muro kailangan ng tabangan anang mga gurang-gurang. Si Rodrigo ay maderep nga bata. Animan tana ang paboritong sararigan i anang mga gurang-gurang. Ang ma sageb i tubig umpisa 3:am tegka mapuno na ang laton/ drum. Ma geret-geret pa pagkaen iang baboy. Maluto ig magpakaen i andang mag sagod.

  Maski abtek, bight, maderep si Rodrigo.. beken tana I paboritong bata i anang gurang-gurang. Mayteng bagay lamang nga magkamali tana sa sogo kanana, pirmi tana ing lalamba i anang nanay mi anang tatay. Ag tanem sa anang ulo nga pira ka adlaw alinan na ang tuladyang kalagayan. Ara tana i enjoy i anang pagkabata bugbog tana pirmi sa obra.

  Maraet anang leba sa anang ginikanan, pero indi na maytindyan kung ayamo tula’dato ron lamang ang trato banana. Mabegat ang dugo kanana i anang pamilya, .. ing kakaradlawan tana i anang mga classmates, pero patikasig tana ag adal. Animan pirmi tanang mi honor pag bakasyon.

  Graduate tana ren i grade 6. inali mi ag bakasyon sa cuyo nga alin sa ibang lugar nga andang parente ( auntie). Ang adlaw na dan, aga serve si Rodrigo i pagkaen kananda, katabid ang tanang pamilya. Beken tana i kasabay sa pagkaen. Hinali, natabig na ang mangkok nga mi mainit na tasik.. nabubuan ang lambong i ang bisitang parente.. pero ing pasensyan lamang datu i ang bisita. Pero anang nanay ag tindeg nga lagi i lambaen si rodgrigo sa atubangan i ang pagkaen. Patata i tangis si Rodrigo ay asobran muro ang latigo banana.

  Mintras agatangis ing rapitan tana i ang bisita nga andang marayeng parente… pero anang tawag ante. Ing kon kanana i anang auntie nga dya na panari ta na ren i tangis ig kung maliag tanang magtabid kanana pag balik na sa puerto. Tana ren lamang ang maga pa-adal ay muro ara tana pa i bata pero tana mi asawa ren.

  Agkaron i sanag anang pag pangarap. Pero ang problema.. tana kabay papayagan i anang ginikanan? Ing isip n ara kung maga alin tana sino ang maga tabang sa anang mga bugtitinae . durong pakiman sa anang ulo ang oras nga dan. Pero ang oras nga dya nakita na sa anang lawas ang mga egad ang mga castigo kanana- ag eseg anang leba nga magpaelam sa anang nanay nga aliliag tanang mag tabid sa anang antie sa puerto ig duto tana mapadayon ag adal.

  Beken i madali banana ang mag paelam, pero mga pira pa ka adlaw ing tugutan tana! Sa purto tana rin ag patikaseg tana adal, maintain na anang matinlong grado. Pero ara tana ren ka lelemeg i cuyunon ay muro ara tana i kampang nga aga cuyunon.. ay muro ang asawa anang auntie beken i cuyunon, indi tana ka intindi i cuyunon. Animan every time pag aga ampan sana i cuyunon sa seled balay i anang auntie, ing isip I anang uncle nga tana maman ing arampangan.. im-polite kuno datu. So till na makatapos ta na ren i anang pag aradalen ara i cuyunon labi nga tana ing tabid sa mnila i anang uncle. Akakita i matinlong obra.

  Pero sa adlaw-adlaw kung aga katurog tana sa gabi indi na malipatan kung marasano tanang inga kakastigo i nanay mi tatay na. Pataka tana i tangis pirmi. Animan ing kon na sa anang sadili na indi na i engued balikan ang pagkabetang na datu. Sobrang raet i anang leba sa anang mga genikanan.. mabael tana ren piro ara pa nasasabat ang pakiman nga ayamo beken tana i palangga kananda?

  Ara tana i pakig comunicate sa anang mga kamag anak. Pati sa anang mga tangay ay muro ing adlekan tana nga tana pabaliken sa cuyo! So ag loss contact tana engued sa tanan.

  Dahil tana maski ag keep distance sa anang sadiling pamilya ig sa anang mga tangay,, saka adlaw ag uli tana i cuyo.. bitbit na anang tinapos, iba ren anang hitsura, pero mi akaka kilala pa ra engued kanana!

  Ag uli tana ay muro mi anang leba tana, sa mga oras nga dya maliag na reng ipakita sa anang pamilya nga mismong ag lipi-lipi kanana nga tana ay isara ren dading doctor! Ag uli tana. Dahil tana mismo ang maga bulong sa anang nanay nga mabuay deng aga masakit. pero tana indi ag buay sa cuyo ay muro kelangang tana rang mag obra sa Ospital sa mla. ag balik duman sa mla si rodrigo. akakita ren i anang asawa. bekan da i cuyunon. pirming busy sa duty si rodrigo. pati anang mga bata ara ren i mares ag limeg i cuyunon.

  ( ing kurian ako dutu ag isip ah? hehhehhe)

  Like

  Reply
 12. banbanen Post author

  Since maete pa si Rodrigo, puede ra nga tana naglated sa ibang lugar tenged sa decision y ang anang mga gurang-gurang. Meaning puede ra nga ang mi raet sa Cuyo o mga Cuyonon ay ang anang mga gurang-gurang.

  Ig kung tuladato manda, nalipatan ni Rodrigong mag Cuyonon tenged ara ren y porsiger anang mga parents na itoro kanana ang bisarang cuyonon, Ig siyempre maete tana pa, indi tana kaelam ag balik sa Cuyo.

  Dading mabael tana ren, ag balik tana sa Cuyo, siguro ang pakiman de’man ayamo? Tenged kabay ki Ploning?

  Bottom line is, sigon sa pakiman ni tayangaw sa comment number 8, puedeng tang y apply ang rason nga ing post sa comment nga dia sa PARENTS ni Rodrigo.

  Pwede ra nga si Ploning ay manggaden tapos si Rodrigo ay malised animan ing paraye tana sa lugar nga Cuyo.

  (Bala ka ren lamang tayangaw Suggestion lang po!)

  Like

  Reply
 13. kutapdi

  puede rang….anang nanay y rodrigo ay dorong ka aktibo sa simban. sirbidora ang kastilang padi na kung kaisan tana ang taga luto, tana ra ang manig pamunak ig plantsa ang mga sutana ig iba pang mga bisti ang kastilang padi.
  isarang adlao, sa ara i lalaemi ang tanan, mi natabo sa nanay y rodrigo pati sa kastilang padi. si rodrigo ang naging bunga.
  marakeng mga pakiman sa isip y rodrigo. puera sa anang na agemang nga tukso datong bata tana pa, asta magkaidad tana kung sadin nakikita na sa anang itsura ang pagiging mistiso ig dorong kaiba kumpara sa ibang mga kabatan sa cuyo.
  mga pakiman na ara nasabat anang nanay, pero marakeng istoria anang nababati sa kung kino-kino. dato ang ag tulod ki rodrigo para sagiapen anang napapabaritang tatay, isarang kastilang padi na na-assign den sa ibang parokya.
  naipangako na nga indi tana ag balik sa cuyo maintras ara na nakikita anang tatay. posibleng nakapag-abroad si rodrigo animan, mabuay nga timpong ara tana ka uli sa cuyo. nalipatan na ren da ang cuyunon tenged ara pa y cuyopress ang timpong aliliag na y gamiten anang pagka cuyunon.
  ara nasabat anang mga pakiman ig mi nasisintian tanang maiteng failure sa anang kabui animan mas liag na pang indi tana ren lamang ag pakilala anang pagbalik sa islang cuyo.

  Like

  Reply
 14. tayangaw

  mga tangay, tanan indong comment noted ig ing papaseled ko sa story concept y ang movie… matamang salamat… kailangan ko moro y solid story bago ako mag grind sa August 26…. para tana ang motivation y ang tanang akeng artista…

  Like

  Reply
 15. Kegteng

  Tayangaw dagi akeng nanaisip:
  Dan moro anang nanay ni Rodrigo isara sa pinakamapusturang babai sa Cuyo, unica hija, pagkatapos na ang kolehiyo( BSE) sa Manila ag dasunan mapatay anang gurang-gurang. Ag oli tana sa CUYo ig ara tana ren ka’lin. Ag turo tana sa Central. Doro ang aga pangaliag kanana. Anang ing pili isarang guapong solteros nga bata i manggaden. Karasalen sanda ren lamang tay dia gali mi midyo maelam-elam den nga pulitiko nga dorong kaliag kanana. INdi na marecibe nga tana beken ang ing pili animan ang ori ren ing pa’agi na sa daragese para mabel na lamang ang babai. Ing sinti mayad anang nanay ang natabo tay tenged nga indi na kaya nga madura kanana anang laber, ig mabael nga kaeyan ang tiempong dato, ara tana ibaeg nga tana na-rape ig mabael ang posibilidad nga abedes tana. Ang pulitiko nga malam ing pandaman na nga lagi nga irereklamo na kung maglimeg tenged doto sa natabo kananda. Tay dan ang malam indi ra maliag nga mapriso animan pameyeng tana ren lamang. Nadayon ang kasal.Anang kalaem ang lalaki dato ang ing bebedes kanana ra. Asta ing poslot den si Rodrigo. Aka Grade 1 tana para sa Central asta mag-abot ang tiempo nga ara ren katiis ang malam (laon tana ren gali), doro tana morong ka-proud nga si Rodrigo dorong ka-bright, naistorya na sa isara sa anang mga tangay. AG sabwag den sa buong Cuyo ang barita. Ing kompronta anang tatay-tatayan ni Rodrigo anang nanay. Ara nabuat anang nanay ing baeg na ren da ang matud, indi ren makaya anang kunsensya. Anang kalaem anang nanay mapapatawad tana sa anang pagbutig tay dato gali anang asawa ibang klase kung masilag. Ing palayas sanda sa andang balay, anang pamilya ang lalaki doro rang kakasilag. Ang bilog nga Cuyo ara ibang ing arampangan. Ag baba mayad ang seleng sa anang nanay. Ara nabuat anang nanay ang magrapit oman kanana ang malam ig mag-offer i tabang. Anang ing pakitaw lamang anang nanay tabangan sanda nga makaalin sa Cuyo ig indi sanda ren i palabetan. Ma’l na ma’l ni Rodrigo anang nakilalalang tatay. Indi tana ra kaparaet nga ing palayas sanda ig ara ren ipatawada si nanay na. Animan datong makalin sanda ing telesan na ang pag-ma’l nga dato i tedek nga kasilag sa anang nakilalang tatay, anang matud nga tatay asta sa banwang CUyo. Indi na maisip kung ayamo natabo ang tuladato. INdi na ra mabasol anang nanay ay tedek da manda anang pag-ma’l sa anang tatay. So for 20 years, pangasilag ang seled anang tagipuson.Ing reges na ilipatan ang tanan tenged sa CUyo. Ing kon na nga indi tana ren ag balik maski inoro. Tay dia baya si Rodrigo adik da sa internet, maski ing kon na nga tana indi ren ag balik sa CUyo, deep inside indi na para enged malipatan, animan pirmi na ing se-search ang CUyo. Asta makita na ang CUYO PRESS, ara tana i papakig-ampang pero namamaramadan na para enged ang arampangen. Isarang adlaw nabasa nga ing papanawagan anang tatay-tatayan si nanay na, aga pakitaw ipatawad. Dato gali ag nesel da mayad sa pagpalayas kananda tay indi sanda ren matuman. ANg baritan na si nanay na, dorong reges anang nanay nga mag-oli sanda tenged nga anang gegma gali i nanay na ara enged i oman. Maliag tana nga makita na anang asawa ig makampang. No choice si Rodrigo, ing tabidan na si nanay na nga mag-oli. Aelaman na sa anang tagipuson nga ang CUyo doto, ing tago na lamang for 20 years. Ig aliliag tana nga anang mapangasawa nga babai paru ki nanay na kung mag-gegma, ara i oman maski anono pa ang nakaratabo…gegmang Cuyonon.. madalem…tedek sa tagipuson…
  Atangis den si dodoy, maisip ako anay i oman…hehehe!

  Like

  Reply
 16. tayangaw

  mga bogtitinae… if you want to read the whole Ploning concept… patigayon ako y email sa dantenicogarcia@yahoo.com para mapadara ko kanindo ang tanang files nga mi koneksyon sa project nga dia… sobrang kailangan ko indong input… indi ako moro maliag nga mi ma miss out ako ng detail ng importante kanateng tanan bilang Cuyonon… this might be the first, pero this might also be my last Cuyonon movie animan liag ko nga ma include tanang detalyeng Cuyonon nga kailangang makita sa pelikula…

  Like

  Reply
 17. lokus

  cguro dahil unanag una makori ang means of transportation kanaten. kung maliag ka ag negosyo lugi kaw tenged matama imong babayadan para lang magbakal imong paninda o kung ano paman sa ibang lugar. Labi pa kung may bagyo pati amian. Ang mga Cuyonon pag graduate High school adal den sa Manila pag graduate magka trabaho ig mag ka pamilya indi ren ka balik sa Cuyo tenged indi tara mabasol tenged aliag sanda makipagsapalaran sa ibang banua tenged siguro doto sanda maka pundar ig doto siguro ang mabael na kita…. Pero beken dan rason para lipatan ang banuang Cuyo na ag taw kanaten cabui. Maski anong mainabo Cuyonon kita ig kita ing bata sa Cuyo. Kung beken sa lugar nga dia ara kita digi sa kalibutan ig indi ta maabut kung ano man ateng ing titindegan dadi.

  Like

  Reply
 18. lamgam

  dikanay, pwidi ra siguro ang sampura akeng maragket sa indong arampangan…

  me nababagat ako manda nga mga tao nga ingbata pa sa Cuo pero alipat den y ateng lenguaje, pero pabetang ko diya ay tengued sa bata pa sanda ingsasanay sanda ren angdang mga gurang gurang nga maglimeg y iba ay… (makaeya ra manda kuno nga impong kampang tagalieg tapos ikaw macuyonon… dia maman pa ra ang natatabo sa Puerto ig mga mga lugar sa mainland nga marake ren ang beken y cuyonon…)

  ang iba na, talagang aglemek den andang dila ug nde ren ka pategas y andang tono nga magatonog cuyonon… 😀

  dan lamang anay… maobra ako pa… 😀

  Like

  Reply
 19. Karatongan

  Kegteng, akatangis ako andan sa imong istorya. Good plot. Doro pang current social issues ang akagapil — pariho i ang injustice sa manga babai nga na ri rape.Ang stereotype i ang politiko nga malam ig rapist saben would antagonize the politicians nga magaseleng — piro matinlo; poidi rang boateng politician nga mi asawa nga gwapo but used to getting what he wants. Anang ingboat nga pang rape — is, and could be, symbolic of what he is doing to the coffers of the government, or to the land — raping the government funds, the forests, the marine resources.

  Ang katinlo imong plot nga dan Kegteng. Andan kong popoidi pa — a subplot could be nga si Rodrigo tenged ang ka bright — won a scholarship to a famous university in the U.S. (Harvard, Stanford, etc.), married well, had children nga doro rang ka ba bright. Later, tenged nga andang mga bata — were raised in the U.S. kong sadin iba ren da ang koltora doto –ig anang asawa doro rang ka bright ig mi pagka women’s lib — agabot ang timpo nga anang mga bata midio ing bi belittle tana ren ay tana malam den — ig anang asawa ara ren i masyadong timpo kanana ay naobos don anang timpo sa mga advocacy activities — na miss ni Rodrigo anang simple life sa Cuyo — nga all these years dato sa isarang pusod i anang pag irisipen — his comfort zone. Then, he decides to finally do what he has always wanted to do all those years: magbalik sa Cuyo — to revisit his past.

  Like

  Reply
 20. lara zen

  my god ur inlove, ur plot is obvious.. anyway kasi andun sa cuyo ang taong mahal na mahal mo parin after 20 years, ayaw mo xang makita na may asawa na at mga anak.. totally naka pag move on na xa sayo samantalang ikaw u cant even look at someone else eyes convince your self that u finally let go of the feelings you have for that person..makaetek diba, badtrip..
  if u want to talk about this question leave your no. in my friendster..ill call you, joz ko ill be askin myself this question too.. someday.. ciao amore

  Like

  Reply
 21. lara zen

  pamarasano aga buat ang a..k.a na dan? ang kamal kasi ang internet dge naubos akeng tenemes para sa tagparantek hehehe..

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.