Kailangan o Kaministiran?

 1. Kailangan ko y lambong nga ngitit.
 2. Kaministiran ko y lambong nga ngitit.

Pariho ra lamang anang maliag y kon di ba? Kaisan nalilipat ako ra, pirmi kong agagamit ang Kailangan imbis nga Kaministiran.

7 thoughts on “Kailangan o Kaministiran?

 1. bagasay

  sa cuyonon ara i kailangan. ang tamang terminolohia, kaministiran. dia ag alin sa cachila nga minister – need kung sa english pa.

  Like

  Reply
 2. Lomboy

  Banbanen, mayad lamang ing post mo dia. Matama mandang manga taga aten nga kaisan nababailoan anda i Tagalog nga bisara ang Cuyonon. I dogang ko digi ang bisarang “lamang.” Na notisian ko nga ang tama kanaten labi para enged sigoro ang manga kabatan ang aga gamit i “lang” imbis nga “lamang.”

  Like

  Reply
 3. katian

  @lamgam: pagpakilala ra patigayon sa a.k.a. page para magkirilalan kita ig mas masabor ateng iristoryan….dan makikilala mo kaming tanan duto sa a.k.a. page. matamang salamat ig welcome sa cuyopress!

  Like

  Reply
 4. bagasay

  lamgam, mayad nga idea dan. pwede ta mabuat imong ing papakiman. pero sa tulad sa dadi akeng aelaman mi libro kita nga ing sulat ni mrs. fe tria fernandez nga medyo sa handbook nga cuyonon for non-cuyonons.

  Like

  Reply
 5. paraguanen

  tama si bagasay ara bisarang “kailangan” sa purong cuyunon pero dadi ing gagamit de dan bilang borrowed or assimilated word nga ag alin sa tagalog. kung aliag ka talaga y tamang tultulanen sa kinuyunon ” kaministiran ko y lambong nga mangitit.”

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.