Lakbay Diwa

Kung kita baya sa Cuyo kada kabagat kita opisyales pirmi ta sanda sasapet, makon kitang lagi, Good morning Mayor, Ma’am/Sir, Judge maski ordinaryong tao, Mayad nga sirem nay basing, which is, matinlong training dan para kanateng mga Cuyonon.

Dan baya ara i uso dige sa Canada, (ilam lamang sa ibang parte ang kalibutan.) Dige aga uso… Hi, how are you doin’? or wazup ara good morning good morning sa kano. Ayos da mi anteng da.

Mi one time ngani ag sampokan ang saka Pinoy asta saka Nigro. Makon da ang Nigs, Watch out madafucka. Sa sobrang ka silag ang Pinoy, ugiaw tana ra i bales Madapa ka rin sana.

Bueno tapuson ko ang mga greetings…

Sa Manila tua’dia akeng nanaelaman, Pssst! uy! tapos mabalikid ka ra di ba? Damparang!

3 thoughts on “Lakbay Diwa

 1. lokus

  Dan maman ang sakabilog ng matamang ugali kanateng mga Cuyonon na indi madora maski mag malam kita o maski adin kita magpakon. Tenged sa mga turo kanaten ateng mga gurang-gurang na indi ta malipan. Ang mga Cuyunon ay talagang magagalangen labi pa sa mga malam ig sa ibang taong kilala man o indi.

  Dia dapat indi madora kanaten ig sa mga madason man nga henerasyon.

  Like

  Reply
 2. aripuros

  isara pa sa matinlong kinaugalian ang mga cuyonon ay ang pag panari panaw kung mag-iskila ngani ang kampana sa simban kada ala sais ang sirem pati ang pagbisa sa mga maelam-elam.. ang ag lebas nga summer duto ako sa club noah isabelle resort sa taytay ing import ako ang resort para magkarawat sa andang team.. makon kanaken ang manager ang resort,, alam mo mel isa sa mga bagay na gusto ko balikan sa cuyo ay yong kinaugalian don na paghinto ng lahat ng tao tuwing ala sais ng gabi.. db ang katinlo ipamatian..? dan ang ugaling cuyonon…

  Like

  Reply
 3. Lato

  Tama si Lokus ig Aripuros…Musta ilog Lokus by the way..Dan pamatod sa sarabyen nga “kung anono imong ing tanem, maman da imong popopon”…Dige sa “Down Under” ara y Kuya,Ate,Uncle,Auntie kung anono pa basta tawag lamang kung anono imong aran. Andang lokal nga tarawagan ay “Mate” maliag y kon “my friend”…15 years ako ren dige pero kaisan ing kikirikidian ako ag tawag akeng Boss sa anang aran… Ademdeman ko anang reklamo akeng kagurangan nga ameng toro sa anang libayen tawagen tana y Kuya…Makon tana..”Mum, Dad, I don’t like to be called Kuya…(Sorry english speaking sanda) Ing pakimanan ko kung ayamo basta anang kon “I don’t like it” (Indi na samoro maintindian kung anono anang maliag y kon)…So ing explica ko kanana anang maliag y kon ang kuya ig salamat asta dadi naanadan na ang tawag anang libayen ig ara ren y problema… Anang mg ilog sa Pinas indi ka paraet nga tana ing tatawag nga kuya..

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.