Paneleng-seleng

Mi saka bilog nga buray, aga panaw panaw katabid anang tio (aso) asta aka abot sanda sa isarang tindan. Pag seled anda ing pateyeb-teyeb i ang buray anang baston asta naigo na ang tindiro na maskulado.

TINDIRO: Anono imong kaministiran? (medyo nasisilag)

BURAY: Ako aray iwan, ako aga paneleng seleng lamang!

8 thoughts on “Paneleng-seleng

 1. imamatad Henry LLacuna

  BANATAN ko anay ang first ara nabel mention.
  SABEN dan ang buray nga dan ag alin den y U.S.A.
  moro ang mga buray sa tate kung maga bereblag den
  andang ing lilimeg sa kada kaysara kananda ay SEE YOU.
  DAMPARANG!Ikaw talaga,BANZ.ARA mo naelami nga ang mga
  buray mas klaro pa andang paneleng.ANIMAN ing papaandam
  ko ang tanang mapupustura dige sa CP na saben lmang tudelaen
  sanda ang mga buray.(FYI).

  Like

  Reply
 2. Lato

  Bala kamo ren ag isip kung dia joke o matod. Dagon 2004 ag bakasyon kami sa Pinas. As usual shopping centre lagi ang rondo. Pakon ako sa Greenhills Shopping Centre ig mi mga buray doto nga naga masahe. Siyempre pa tabang kananda palista ako para madason. Pag abot akeng torno gorang ako ig dian den ang buray nga manig masahe. Pag betang na anang alima sa akeng abaga nakita ko nga mi relos tana….DIGITAL PA!!!! ALiag ko andan i pakimanan kung pasamoro tana ag basa ang oras tay dan lamang saben masilag, tarabangan anda ako so ing pabayan ko ren lamang. ASta dadi indi madora sa akeng paino-ino….

  Like

  Reply
 3. tangay

  ang bilin y nanay lumismo si tatay
  aqueng pangasawaen ang babai nga buray
  tengued ang babai nga buray
  kung mag arek…..maluay

  estraviva!

  Like

  Reply
 4. tangay

  mi saca malam nga buray nga aga legeb ang ilaw nga saging nga saba sa baga. cada viz nga medyo ing isip na marara ren ig babaiten na ren abebereng tana nga ilaw para engued anang linegeb. dia gali anang ka rangga barot anang katabiang nga solteros ing tetelesan na ang linegeb ang pobreng buray y ilaw nga saging cada marara ren.

  ag panaw ang matagued nga tiempo pagkatapos maka pangasawa ang rangga barot nga ja, medyo aga delem denda ang anang paneleng ig ag paconsulta tana sa isarang doktor. pagkatapos ang pira ca adlao nasintian na nga ara y nonosir ang prescription ang doktor.

  ag paiba tana sa anang asawa para mag balik sa doktor. ing prescriban oman ang doktor y ibang klaseng bulong sa mata.
  ang macori andang nabacal gali ay expired nga bulong – animan ang resulta nadayunan tana y ca buray.

  ang silot baya ang dios caisan inde ta maelaman kung inoro maga abot. pero mas mayad den da engued nga inde kita ag panoya-toya ang mga taong mi diferencia – labi pa ren da engued ang buray.

  kung bubuaten indo ang ing buat ang taong ja, maga nesel camo duro bael tengued bibisitaen engued indong asawa y caloton ang ibang “tio” maintras sa indong ing atubangan.

  Like

  Reply
 5. tangay

  kutapz @ 4: aw puwede ra dato kung laber mo ron ig ag tabid canimong mag joy ride nga pareho ang buyon! sobra pa sa pateyek-teyek sa kamarikutan…jaski cao!

  Like

  Reply
 6. tangay

  datu mamang sigurado inde ag reklamo…maski pateyek-teyekan mo- ang ca cori mag senyal sa hues, pero mas madali mag senyal ang pa round-round kita anay…di ba? haehaehae:):)

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.