Kuwarta (Monetary Unit)

Ako baya ara kasapo nga ang dia gali tua’dia ang sambit sa pera sintabos kanaten ang una. Akeng naabutan lamang… pipti, binti-sinko, diyes, sinko… and so on. Mayad lamang nakita ko ang maeteng papel ni Diokno Manlavi.

salapi = (0.50)
sa-ka-ati =  (0.25)
si-ka-pat = (0.12)
si-ka-walo = (0.06)
anged = (0.01)
sa-ka-iki = (0.005)

Ako baya mi  ipapakiman andan kung sino ang kaelam, makaeya man  kanindo ako baya nalipat den kung anono sa Cuyonon ang,  North, South , East, West. Tabangi indo ako ra ig matamang salamat.

Wilkam ko anay si Bankalbetsing, sabay palopok i kwitis… ssssshhhhhhhhhhhhhhh PLOK. Salamat kanimo Rannie sa pag ireg kanamen.

10 thoughts on “Kuwarta (Monetary Unit)

 1. Kegteng

  Nabz mayad ing pakiman mo dan. Akeng aelaman lamang mi Amianan, Bagatnan mi Sidlangan. Beken ako sigurado kung adin ang North, South, East, West. Damparang. ANiman ngani kung aga seleng ako digi ang mapa, nadudura ako pa. Haehaehae! Maglaem ako ang Amianan-NOrth, Bagatnan-South, Sidlangan-East, kung tama ako, ang west ang indi ko talaga maisip. Ara bale dan one click lamang imong pakiman sa ateng mga manong mi manang. Elaten ta ren lamang andang sabat.

  Like

  Reply
 2. banbanen

  bwahaha. Ako sa matod lamang akeng aleman lamang ang AMIANAN duto ako pirming a pamasiar ang una, taga AMIANAN tana moro. pero indi maelaman sa english.

  HELP!

  Like

  Reply
 3. tangay

  Banz ja matinlong pakiman. Akeng pagkaelam si toting sigurado na kung adin ang bagatnan. Ang amianan y na dan kung ig para turon don bulador maman ang ing alinan ang angin ig limeg nga amian. Ang bagatnan kung tiempo abagat medyo maman ang ing alinan ang angin. Ang sidlangan medyo madali-dali maite (ing sisirakan). Ang kasaplan maman den ang ing sasalepan ang adlao.

  Ademdeman co datu ang aga biyahe pa ang Primemover tenged alilito aco ig ara mares ang mga N, S, W, E sa cuyunon mi saca malam akong ing pakimanan nga pasahero. Macon tana dodoy kung aga atubang cao sa ing sisirakan ang adlao ig mag depa, imong ing atubangan EAST ig tandan mo kung aga sambali ang aga pinondo-pondo ang to anang ing papatas – dan maman ang SOUTH (saut). Aliag icon imong likod sanda imong wala mamaelaman mo ron nga WEST asta NORTH…damparang asta dadi beken aco pa sigurado kung tana aga intrimis- pero sa matuod ara tana y ngingirit.

  Dading darwa kami ren si Kegz -basipa tama akeng pinto. Elam mo ra si Kegz bright dan – ara camo y rarayean.

  Pakimanan ta kabay si bagasay – dan dorong ca ansiyano sa tula’dan.

  Like

  Reply
 4. bagasay

  perfect imong score, tangay! si kutapdi aka elam i dan. pirming ing bebetang sa mga plano ang amianan nga mi arrow. kung sa feng shui, ang abre ang puertan imong balay mas mayad kung sa sidlangan.

  Like

  Reply
 5. Kegteng

  Wi, Tangay kung tama kaw, tatlo ra akeng natsamban. Haehaehae! Kasaplan manda ang west. Dan ngani pati sa Tagalog nalilipatan ko pa. Tapos kung aga drive kami ngani nga indi amen den matuman ameng papakonan, makon akeng tangay, selenga sa mapa, kita pa-South. Akeng sabat, adin daya ang SOuth? Takan ako pa i paiwan-iwan ang mapa.Damparang….

  Dan sigurado ako aelaman i Manang Bagasay la’bi pa pirmi tana nga aga lepad, makori ren kung indi na matuman anang tutugpoan.

  Like

  Reply
 6. banbanen

  Salamat ingan sa tanan, dading elam ta ren ang Amianan, Bagatnan, Sidlangan asta Kasaplan…. Basipang madura ra sa ateng dictionary ang North, South, East, West.

  Ta masala kamo anay ako mapamagatnan pa dadi.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.