Tricycle


Cuyo Island, Palawan

Originally uploaded by Driftwud

Wi dia baya nakita ko lamang sa flickr.com maintras naga search ako through keywords “Cuyo Palawan” sayang dan sa likod ang tricycle pira lamang ka metro ameng balay den naidlao ako dayon. hu hu hu!

8 thoughts on “Tricycle

 1. palaminco

  Nice to see the majestic house of the Españolas. Ang balay akeng lolo nga si Depunto Pukot Blanco pira lamang ka metro pa-wala. adason sa balay anda Manang Naty Badajos.

  Like

  Reply
 2. bagasay

  dian sa likod ni tandang sora mababakal ang pinakamasabor nga barebed sa cuyo nga ing buat i lola juaning san juan.

  bulalakaw, ikaw kabay beken ang aga lingling doto sa bintanang aga ketat i maite? naeya ka medyo nga maging star animan ing patugay mo ron lamang sa indong balay ang titulo.

  Like

  Reply
 3. kagaked

  umpisa ang isarang adlaw datong mabantayan aco akeng darwa ka mga bastek nga nagapamasyar doman digi sa cp, natirapan anda ang litrato nga dia, ig nagpakiman sanda kanaken kung anono cono ang tawag sa saracayan nga tuladan; makon aco ra agsabat, “tricycle”…aruy, doro sandang kakalipay ig nalingat sanda mayad agtawtaw ay samuro andang nakikilalang tricycle digi ay kung jan sa’ten sa Cuyo ay maman ang ateng ingtatawag nga baik-baik masking tatlo ron anang kariton ay bicycle or baik-baik pa ra enged giyapon ateng nakasanayan itawag, heheheeee:-) Ta dan, kalagat kung magaumpisa aco ron patirap digi sa cp makon sandang lagi kanaken mauna sanda anay cono agseleng oman ang cuyo tricycle, hahahah:-)

  Like

  Reply
 4. Lomboy

  Anang Tatay baya i Bagasay maman enged ang kaonan nga agdara ang sarakayan nga dia sa ateng banua kong isipen ko. Kanodaya mabayad ka lamang i kinsi centavos pwidi ka ren ka pa-round-round sa lansangan. Ang isara pang bagay nga matinlo nga aka abot da kanaten ay ang ingkokon nga mababel nga ice. Kada magabot ang lantsa ag alin sa Antique, sigorado pwidi kaw kakaen ang masabor nga maiz con helo.

  Like

  Reply
 5. bagasay

  nadedemdeman ko ang aran ameng tricycle “rosanna” ta ang driver si pogi. bisaya dato nga bugtot tapos peyeng. kada apon aga pa round-round kami sa lansangan. pero ang primero pa akeng bati indi kuno maliag agsakay ang mga cuyonon sa tricycle ay medyo sanda kuno sa reynang ing paparada.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.