10 thoughts on “Cycle ang Pagkasebe sa Cuyonon

 1. Kegteng

  Bagasay tuladan ka gali kong magkasebe, ako deretso garakgak. Haehaehae! Mayad aka tugpo ka ren da ig magkalit digi sa CR.

  Like

  Reply
 2. tayangaw

  mayad lamang ngani ara ako y complete cycle ang mapalo ako sa akeng barot… tegka ako lamang sa bibi.
  ang bad publicity ang medyo kakapatangis kanaken… hahaha!

  Like

  Reply
 3. Ameg!!!

  K si Mayor Bagasay ah!!! Siguro preho atueng ing agian na kasebe’an, haehaehae…. Kung pwedi ka pasampura, kung ara ako y kakamali dagi isara sa akueng paborito…
  TANGOL (pwera ang sa tio)
  GIAGOK
  haehaehae!!!

  Musta Nang Bagasay?

  Like

  Reply
 4. tangay

  ang mas mabaskeg maite sa ngeye-ngeye ay NGI-NGI.

  so sobrang tama ren indong ing pang sulat sigurado: PAPANIDU-SIDUAN kita ren ja. haehaehae

  Like

  Reply
 5. bagasay

  di ba ang ngi-ngi short for ngirit? ilam lamang. aber sagiap kita pa ibang topic. samiti indo anay isipen ang kabaliskad ang kasebean. pangalipay kita. ang maiseg mag padara nga lagi anang tultulanen.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.