For the boys

Kaisan baya kung ing intris pa lamang ang mga boys ang mga girls dorong ka sweet i pamatian labi pa kung marapit den ang kasal. Pero pagkatapos ang kasal iba ren ang tanan.

Tay na: Yes! sa wakas, pagkatapos ang malabeg nga pinitinsya.
Nay na: Babayan mo ako?
Tay na: No way, sari isip tula’dan.
Nay na: Ako kabay ing mamal mo ra?
Tay na: Of course! Ako pa? Damparang!!!
Nay na: Ag pangaliwa ka ren kanaken?
Tay na: NO!, ayamo aga pakiman kaw?
Nay na: Ako kabay kaya mo i arekan sa kataman nga indi kaw maeya?
Tay na: E’en, ang ka kulit ka ra.
Nay na: Sasakitan mo ako?
Tay na: No way! beken ako ra tula’dato. Pagkabetang!
Nay na: Kabay masasarigan ta kaw?


:
:
:

Dading kasal den, samiti indo i basaen ompisa sa ibaba pao’bong.

(Note: Obra ni Pusugon edited by banbanen : para sa kaelaman ang tanan, si pusugon ay isarang secret character dige sa cuyo press nga medio sa litik. But in real life, tana pareho kanaten. )

2 thoughts on “For the boys

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.