Ang Bisara

obra ni kegteng 

Tanan kita siguro naka’gem y pa-bisara, kung beken sa’ teng gurang-gurang, sa’ teng mga bogtitinai, lolo, lola, parinti ig kaysan sa ateng mga maestro mi maestra. Kunako kanodaya pag ako mi bata ren, indi ko enged y bisaran. Abaw, ara pa ngani sakadagon akeng bata, kaysan midyo aliag ko ren y bisaran.

Ang karaet da manda sa leba pag ing bisaran kaw, kakatarangis kaw sa imong kaerep. Mi sala ka ra pa man animan nabisaran kaw tay ang kakori baya y resibien. Maman enged ang ing kokon nga kung indi kaw maliag mabisaran, magpamati kaw.

Marakeng bisara akeng nasamitan maentras naga kaedad ako. Akeng gurang-gurang muro mi pagka-istrikto ra manda. Pa’ru ki Tangay , ako maman da ang kagurangan. Aka pagusto ako ra y karawat datong darwa kami pa lamang nga magbogtitinai tay ang magrake kami ren, mas marake ren ang ubra mi sugo kanaken. Mas nagrake renda ang bisara ay kaysan baya ako ang kasutil da. Maski duro akeng kadlek nga bibisaran ako, basta sa karawat, sige para enged. Animan kaysan mi katabid deng lanit sa ‘ita ang bisara. Kunako sa keng sadili, dia kabay say mama ara y pipilayi bisara kanaken? Ako muro ing pipilayan den y pamati, maman da lamang pa man ang ing ulit-ulit. Damparang!

Akeng libayen ngani, indi ko ren y kunon kung sino kanandang lima, ang maite pa midyo sa ang karuya leba, ang dasig katangis. Ing sugo y mama nga magbakal y mantika. Pag seled na sa kusina, bitbit na ra ang saka lapad nga mantika tay dayon na pa mabulyawan. Pag lagpak, siempre nabasag, sereleng kami ubos kanana. Si Mama ag abri ren anang baba para magbisara pero anang kon lamang, “pag-alin diyan saben malapakan mo ang basag nga botilya.” Pagka-alin sa kusina ameng bogtitinai nga dato, reklamo nga lagi akeng mga bogto, makon sanda,” ay dan ma, ayamo tana ara mo y bisarai?” Makon si mama, “nanugon ako muro ay ag lelespad nga lagi mi ag paramaray-baray anang lua”. Makon sanda,” dapat gali pag mi sala kita, para indi kita y bisaran, tuladato ateng buaten.” Ara ra nakabuat y dato, ang kakuri y usuyon, tiis kami renda lamang y pabisara.

Ang high school ako ron, duro para enged ameng kaliag nga magtarangay nga magparakon sa plaza, mi sa simban ig magkararawat y pirirengan paglua amen sa escuelan sa apon. Pag marapit den mag orasyon bago kami maga rekat-rekat oroli. Dyan ako pa lamang sa mi Tandang Sora aga keba-keba ren akueng degan ay aelaman ko nga bisara ruman ang nagaelat kanaken. Makon sanda pa, para kuno indi kaw y bisaran, magbel kaw y ugat, bari-barien mo y kapitong beses. Tay kaysan baya ara ako ugat nga makita animan akeng ing bari-bari mga da’on y ang mga tanem nga akeng nalelebasan. Wi, kaysan manda matud da.

Duro pang bisara akeng na’ageman. Ang makuri , kaysan alisensya ka lamang, indi ka ren ngani y tugutan, dayon ka pa y bisaran. Malisensya kaw nga maeseb, indi kuno saben malimes kaw. Kaelam ka ra mageseb tay ang makadlek saben manda malasen kaw, malilimes ka ren, ing bibisaran ka pa. Maelaman ngani nga nagparigos kaw y Martes/Biyernes, bisaran ka ra ay marimo kabay. Ang durong kakuri y pamatian nga bisara, datong LUnes ka pa nagkasala, Domingo ron, maman para engued ang ing bibisara kanimo. Pagkabetang…

Dadi nga ako gurang-gurang den da, naintindian ko ren ang tanan. Maliag ko nga pasalamatan akeng gurang-gurang ig tanang ag bisara kanaken tenged nga kung beken sa mga bisarang dato, ara ako y patikaseg sa akeng kabui. Naelaman ko ren dadi nga andang bisara maman den andang pag-guegma kanaken. Duto anda lamang nakokon ig napapakita… pa’agi sa bisara.

4 thoughts on “Ang Bisara

 1. Lato

  Matod ig matinlo imong istorya Bans…Pareho kanimo kami ag barael da sa istriktong Gurang-Gurang. Ademdeman ko pa ngani kung mi mag swayan kanamen nga mag borogtitinae, tanan kami ing tatawag sa atubangan ameng darwa ka Gurang- Gurang medyo kriminal sa atubangan ang “Judge” Pakimanan umpisa sa kagurangan asta sa kalibayenan. Ang kagurangan ing papakimanan kung sadin tana nga anang mga libayen aga suruayan asta mag abot sa nag suntukan kung ayamo…Datong bui pa sanda ig doto kami ren sa Manila ig tapos kami reng tatlo y kolehiyo, ing pakimanan ko si Tatay, pakiman nga mi katabid y bisara kung ayamo doro tanang ka istrikto datong mairintek kami pa…Aelaman mo kung anono anang ing sabat? Simple lamang pero medyo ako ing dapalan. Makon tana “Kung ara ako y istrikto kanindo, kamo kabay dige sa indong ing gugurangan dadi?” Dadi nga asarapuan ko ren andang ing agian, maman da akeng ing bubuat sa akeng darwa ka liwat..Bisara katabid y isarang example pareho anged andang bisara akeng mga gurang-gurang…”Life follows a cycle they say”

  Like

  Reply
 2. banbanen Post author

  Kabalik ako ‘dan sa bisara. Kami ing lalamba ang bitlag kung medio matindi maete ang kasalanan, tapos ing sasagang ko akeng alima dayon akong kon… “bwe, beken da masakit”

  Like

  Reply
 3. bagasay

  kegteng, matud nga pangontra sa bisara ang tangis, maski bibi pa lamang. dan akeng style, para indi madayonan i bisara. basta guilty, ara pa ngani kaka impisa, aga turo ron ang loa, ta indi madayon ang bisara kanaken ay ag tangis ako ron.

  pero manda, dan ang bisara kanaten ateng gorang-gorang maman andang pag mal ay kung indi papadayon-dayonon ta ang mga maling ateng ing boboat.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.