Slogan: D.A.M.P.A.R.A.N.G.

Ibaen ta i maete ang approach. Panemdeman ta ang mga Cuyonon words nga indong naelaman ig buaten ta nga SLOGAN style – from the word DAMPARANG. Beken den ministir kung madalem nga Cuyonon o beken. Basta Cuyonon puwede re’dan.Umpisan ko…

D = DARAGAng nanay
A = AYOD-AYOD lamang ang panari
M = MADANGLEG ang dalan
P = PALEBENG as in ibaon mo sa limot.
A = ANDANG balay doto sa Cabigising.
R = REKWERDO as in Souviner
A = ARA anteng
N = NAEYA ako
G = GURANG-GURANG

Pustan kita mas maantigo kaw ag buat tuladia? Mas mi sab andan kung mi sense of humor. Salamat ingan.

8 thoughts on “Slogan: D.A.M.P.A.R.A.N.G.

 1. tangay

  D-Dato
  A-Anay ang unang tiempo
  M-Maabunda
  P-Pa
  A-Ang isda sa Cuyo
  R-Regesen ta cabay painu-ino
  A-Adalan kung ayamo
  N-Naubos don ig dadi lamang nasapo
  G-Galunggong sa palibot atueng puro

  Like

  Reply
 2. paraguanen

  D-Dia
  A-Aqueng
  M-Macacucon canindo
  P-Palawan
  A-Ateng guegman
  R-Recuerdo ta sa mga malam
  N-Nga ag pundar ang cultura ig sibilisasyon nga
  G-Ginikanan tang tanan

  Like

  Reply
 3. banbanen Post author

  Paraguanen, bilib ako kanimo. Salamat ig nag balik ka ra. Kung maliag ka lamang dan beken da regesan saben maunan ka re’man imong a.k.a. Pasensya kung mi PLONING kita ren.

  Like

  Reply
 4. PUSUGON

  BANBANEN PARA KANIMO JA…..

  D….DAYAWEN
  A….ANG TANAN NA
  M….MAGA
  P…..PAMBENG
  A…..ANG SITE NA JA
  R…..RASON PARA MALIPAY SI BANBANEN
  A…..AGUD MAPALUA
  N…..NA PA TANAN ANANG ING TATAGONG
  G…..GALING!!!!!!!!!!!!!

  BWAHAHAHAHAHAAHA!!!!!

  Like

  Reply
 5. tayangaw

  D – Doto sa
  A – ameng
  M- marayeng banwa. Marapit sa
  P- Paragua.
  A- Anang
  R- raye makuri y
  A- abuton sa siki ig baroto.
  N- Nanaabot lamang y
  G- gegma.

  Like

  Reply
 6. tangay

  D-Doto sa amuen sa Cuyo
  A-Ara
  M-Maga rarang nga amerikano
  P-Pasamauro
  A-Anang buslo
  R-Riparaen mo
  A-Anang ulo
  N-Nanaeya permi aga tago
  G-Guntingen mo inde matabo-adlek nga magpusit anang dugo

  ESTRAVIVA!

  Like

  Reply
 7. paraguanen

  pasensiya ren banbanen kung medyo naconfuse ko kamo sa akeng pag garamiten y ang a.k.a nga ploning. Ara ko pa muro naexplore y mayad ang website nga dia permi akong apurado kada ag abre’. Akeng ilog nga si ado rafols ang ag introduce y dia kanaken. tamang tama ra nga aga sulat ako y research tengued sa “cuyuno dialect”.Animan interesado ako sa Cuyo ig sa anang kultura muro akeng mga ginikanan sa parte akeng nanay mga taga Cuyo. Akeng lola si micaela Rotero bugtitinae nga kalibayenan ni Lolang Ponsay Lucero ig Lolang Isya Lucero sa Kabigsing. Akeng lolo si Alberto Socrates Paredes taga Suba. Akeng nanay ing pangasawa y sta.cruz. Ako ing pangasawa y Libiran. salamat sa imong brilliant idea nga magbetang y website para sa mga taga Cuyo ig sa mga taong akaelam ag lilimeg y kinuyunon.KUDOS! May God bless always wherever you are.

  Like

  Reply
 8. kagaked

  D—Dayon camo mga casimanua sa
  A—ateng
  M—matinlong
  P—parasiaran nga dia
  A—agagan imong paramatian sa pag
  R—rikisa cung
  A—adin den imong mga dating kakilala
  N—nga mabuay camo rong ara i’irimanan ig dan
  G—gulpi mo sanda lamang digi macacampang !!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.